MAŁE GRANTY – lata 2011-2017

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 19 lutego 2016 o 12:03:53. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Małe Granty
Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego może ubiegać się o dofinansowanie zadania z pominięciem trybu konkursowego, dzięki procedurze tzw. Małych Grantów. Zadanie nie może być dłuższe niż 90 dni, a wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 10000zł. Organizacja składa ofertę do Burmistrza, który w ciągu 7 dni roboczych rozpatruje celowość zadania i podejmuje decyzję o dofinansowaniu, wysokości dofinansowania lub o nie finansowaniu. Jeśli oferta jest zaakceptowana, zostaje wywieszona wraz z załącznikiem ofertowym na BIP-ie, stronie www i na tablicy ogłoszeń. Na Małe Granty Urząd może przeznaczyć nie więcej niż 20% całkowitej kwoty przeznaczonej w budżecie na dotacje.

A oto co mówi na temat Małych Grantów Ustawa o działalności pożytku publicznego:

Art. 19a. 1. (14) Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

2. (15) (uchylony).

3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.

6. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.

7. Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

8. Do umów zawartych na podstawie ust. 5 stosuje się odpowiednio art. 16-19.

 • Małe granty 2016

  Małe granty 2016

  Oferta złożona w trybie tzw. „małych grantów” jest ofertą, do których można zgłaszać uwagi.Zgodnie z art. 19 a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zamieszcza ofertę złożoną w trybie tzw. „małych grantów” na okres 7 dni w:
  1) Biuletynie Informacji Publicznej,
  2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta,
  3) na stronie internetowej.Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej w formie pisemnej swoje uwagi.
  Uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41, z dopiskiem „Małe granty – uwagi”.Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag Burmistrz Miasta niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

  Oferta realizacji zadania publicznego „Wyjazd rekreacyjno – rekreacyjny…”

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
19 lutego 2016 o 12:03:53Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: MAŁE GRANTY 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Dodano: MAŁE GRANTY - lata 2011-2017
Zawartość
Bez zmian: <strong><em>Małe Granty</em></strong> Bez zmian: <strong><em>Małe Granty</em></strong>
Bez zmian: Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego może ubiegać się o dofinansowanie zadania z pominięciem trybu konkursowego, dzięki procedurze tzw. Małych Grantów. Zadanie nie może być dłuższe niż 90 dni, a wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 10000zł. Organizacja składa ofertę do Burmistrza, który w ciągu 7 dni roboczych rozpatruje celowość zadania i podejmuje decyzję o dofinansowaniu, wysokości dofinansowania lub o nie finansowaniu. Jeśli oferta jest zaakceptowana, zostaje wywieszona wraz z załącznikiem ofertowym na BIP-ie, stronie www i na tablicy ogłoszeń. Na Małe Granty Urząd może przeznaczyć nie więcej niż 20% całkowitej kwoty przeznaczonej w budżecie na dotacje. Bez zmian: Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego może ubiegać się o dofinansowanie zadania z pominięciem trybu konkursowego, dzięki procedurze tzw. Małych Grantów. Zadanie nie może być dłuższe niż 90 dni, a wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 10000zł. Organizacja składa ofertę do Burmistrza, który w ciągu 7 dni roboczych rozpatruje celowość zadania i podejmuje decyzję o dofinansowaniu, wysokości dofinansowania lub o nie finansowaniu. Jeśli oferta jest zaakceptowana, zostaje wywieszona wraz z załącznikiem ofertowym na BIP-ie, stronie www i na tablicy ogłoszeń. Na Małe Granty Urząd może przeznaczyć nie więcej niż 20% całkowitej kwoty przeznaczonej w budżecie na dotacje.
Bez zmian: <em>A oto co mówi na temat Małych Grantów Ustawa o działalności pożytku publicznego:</em> Bez zmian: <em>A oto co mówi na temat Małych Grantów Ustawa o działalności pożytku publicznego:</em>
Bez zmian: Art. 19a. 1. (14) Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki: Bez zmian: Art. 19a. 1. (14) Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
Bez zmian: 1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł; Bez zmian: 1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;
Bez zmian: 2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Bez zmian: 2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
Bez zmian: 2. (15) (uchylony). Bez zmian: 2. (15) (uchylony).
Bez zmian: 3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni: Bez zmian: 3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
Bez zmian: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej; Bez zmian: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
Bez zmian: 2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń; Bez zmian: 2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
Bez zmian: 3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego. Bez zmian: 3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
Bez zmian: 4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Bez zmian: 4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Bez zmian: 5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy. Bez zmian: 5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.
Bez zmian: 6. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł. Bez zmian: 6. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.
Bez zmian: 7. Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. Bez zmian: 7. Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.
Bez zmian: 8. Do umów zawartych na podstawie ust. 5 stosuje się odpowiednio art. 16-19. Bez zmian: 8. Do umów zawartych na podstawie ust. 5 stosuje się odpowiednio art. 16-19.
Skasowano: <ul>  
Skasowano: <li>

"Małe

"Małe

 Dodano:

"Małe

"Małe

Skasowano: Oferta złożona w trybie tzw. "małych grantów" jest ofertą, do których można zgłaszać uwagi.Zgodnie z art. 19 a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zamieszcza ofertę złożoną w trybie tzw. „małych grantów” na okres 7 dni w:  Dodano: Oferta złożona w trybie tzw. małych grantów jest ofertą, do których można zgłaszać uwagi. Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395) Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zamieszcza ofertę złożoną w trybie tzw. „małych grantów” na okres 7 dni w:
Bez zmian: 1) Biuletynie Informacji Publicznej, Bez zmian: 1) Biuletynie Informacji Publicznej,
Bez zmian: 2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, Bez zmian: 2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta,
  Dodano: 3) na stronie internetowej.
  Dodano: Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej w formie pisemnej swoje uwagi. Uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41, z dopiskiem „Małe granty – uwagi”. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag Burmistrz Miasta niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 02/oferta-realizacji- zadania-publicznego-karate- tradycyjne-dla- dzieci-i-mlo....pdf">oferta realizacji zadania publicznego Karate tradycyjne dla dzieci i mło...</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 02/krs-1.pdf">KRS</a>
  Dodano: <b>- Termin zgłaszania uwag do 23 maja do godz. 16:00</b>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 02/uproszczona- oferta-realizacji-zadania- publicznego-koncert-poezji- anny-....pdf" >Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Koncert poezji Anny Świrszczyńskiej</a>
  Dodano: <strong>- Termin zgłaszania uwag: 13 marca 2017 r. do godz. 18:00</strong>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 02/uproszczona- oferta-realizacji-zadania- publicznego-klub-seniora- podkowa.pdf">uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Klub Seniora PODKOWA</a>
  Dodano: <b>- Termin zgłaszania uwag do 30 marca do godz. 16:00</b>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 02/uproszczona- oferta-realizacji-zadania- publicznego-klub-seniora- podkowa-....pdf" >uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Klub Seniora Podkowa -...</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 02/krs.pdf">KRS</a>
  Dodano: <b>– Termin zgłaszania uwag do 3 kwietnia do godz. 18:00</b>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 02/uproszczona- oferta-realizacji-zadania- publicznego-stowarzyszenie- ogrod-sztuk-i- nauk.pdf">Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk</a>
  Dodano: <b>– Termin zgłaszania uwag do 12 kwietnia do godz. 16:00</b>
  Dodano:
  Dodano:

"Małe

"Małe

  Dodano: Oferta złożona w trybie tzw. "małych grantów" jest ofertą, do których można zgłaszać uwagi. Zgodnie z art. 19 a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zamieszcza ofertę złożoną w trybie tzw. „małych grantów” na okres 7 dni w:
  Dodano: 1) Biuletynie Informacji Publicznej,
  Dodano: 2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta,
Skasowano: 3) na stronie internetowej.Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej w formie pisemnej swoje uwagi.  Dodano: 3) na stronie internetowej. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej w formie pisemnej swoje uwagi.
Skasowano: Uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41, z dopiskiem „Małe granty – uwagi”.Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag Burmistrz Miasta niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.  Dodano: Uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41, z dopiskiem „Małe granty – uwagi”. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag Burmistrz Miasta niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 02/male_granty.pdf">Oferta realizacji zadania publicznego „Ruch to zdrowie”</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 02/male_granty_ krs.pdf">KRS
  Dodano: </a>- Termin zgłaszania uwag: 29 sierpnia 2016 r. godz. 18.00
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 02/oferta-realizacji- zadania-publicznego.pdf">Oferta realizacji zadania publicznego "Baw się razem z nami"</a>
  Dodano: - Termin zgłaszania uwag: 12 lipca 2016 r. godz. 15.50
Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 02/oferta_grant_zerii.pdf" rel="">Oferta realizacji zadania publicznego „Wyjazd rekreacyjno - rekreacyjny...” </a></li>  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 02/koncert-mariny- cwietajewej-skan.pdf">Oferta realizacji zadania publicznego "Koncert Mariny Cwietajewej"</a>
Skasowano: </ul>  
  Dodano: - Termin zgłaszania uwag: 30 maja 2016 r. godz. 16.00
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Skasowano: <ul>  
Skasowano: <li>

"Małe

"Małe

 Dodano:

"Małe

"Małe

Skasowano: Oferta złożona w trybie tzw. "małych grantów" jest ofertą, do których można zgłaszać uwagi.Zgodnie z art. 19 a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zamieszcza ofertę złożoną w trybie tzw. „małych grantów” na okres 7 dni w:  Dodano: Oferta złożona w trybie tzw. "małych grantów" jest ofertą, do których można zgłaszać uwagi. Zgodnie z art. 19 a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zamieszcza ofertę złożoną w trybie tzw. „małych grantów” na okres 7 dni w:
Bez zmian: 1) Biuletynie Informacji Publicznej, Bez zmian: 1) Biuletynie Informacji Publicznej,
Bez zmian: 2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, Bez zmian: 2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta,
Bez zmian: 3) na stronie internetowej.Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej w formie pisemnej swoje uwagi. Bez zmian: 3) na stronie internetowej.Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej w formie pisemnej swoje uwagi.
Skasowano: Uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41, z dopiskiem „Małe granty – uwagi”.Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag Burmistrz Miasta niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.<a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ ngo/2015/kultura2015/ grant_strona_t.pdf" target="blank">Oferta realizacji zadania publicznego "Aktualizacja ulotek questowych po trasach edukacyjno-turystycznych w Podkowie Leśnej" cz. 1</a>  Dodano: Uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41, z dopiskiem „Małe granty – uwagi”.Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag Burmistrz Miasta niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.
  Dodano: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ ngo/2015/kultura2015/ grant_strona_t.pdf" target="blank">Oferta realizacji zadania publicznego "Aktualizacja ulotek questowych po trasach edukacyjno-turystycznych w Podkowie Leśnej" cz. 1</a>
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ ngo/2015/kultura2015/ grant_fundacja.pdf" target="blank">Oferta realizacji zadania publicznego "Aktualizacja ulotek questowych po trasach edukacyjno-turystycznych w Podkowie Leśnej" cz. 2</a> Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ ngo/2015/kultura2015/ grant_fundacja.pdf" target="blank">Oferta realizacji zadania publicznego "Aktualizacja ulotek questowych po trasach edukacyjno-turystycznych w Podkowie Leśnej" cz. 2</a>
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ ngo/2015/kultura2015/ grant_fundacja_1.pdf" target="blank">Oferta realizacji zadania publicznego "Aktualizacja ulotek questowych po trasach edukacyjno-turystycznych w Podkowie Leśnej" cz. 3</a> Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ ngo/2015/kultura2015/ grant_fundacja_1.pdf" target="blank">Oferta realizacji zadania publicznego "Aktualizacja ulotek questowych po trasach edukacyjno-turystycznych w Podkowie Leśnej" cz. 3</a>
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ ngo/2015/kultura2015/ Edukacja_kultura_ochrona_ dziedzictwa_narodowego.pdf" target="blank">Oferta realizacji zadania publicznego "Edukacja Architektoniczna"</a> Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ ngo/2015/kultura2015/ Edukacja_kultura_ochrona_ dziedzictwa_narodowego.pdf" target="blank">Oferta realizacji zadania publicznego "Edukacja Architektoniczna"</a>
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ ngo/2015/kultura2015/ TPMOPL_Album.pdf" target="blank">Oferta realizacji zadania publicznego "Wydanie Albumu Miasto-Ogród Podkowa Leśna"</a> Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ ngo/2015/kultura2015/ TPMOPL_Album.pdf" target="blank">Oferta realizacji zadania publicznego "Wydanie Albumu Miasto-Ogród Podkowa Leśna"</a>
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ ngo/2015/kultura2015/ doc03151320151001061340.pdf" target="blank">Oferta realizacji zadania publicznego "Jesienny barok na flet, obój, skrzypce i gambę"</a> Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ ngo/2015/kultura2015/ doc03151320151001061340.pdf" target="blank">Oferta realizacji zadania publicznego "Jesienny barok na flet, obój, skrzypce i gambę"</a>
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ ngo/2015/kultura2015/ doc03151420151001061503.pdf" target="blank">Oferta realizacji zadania publicznego "Baśnie syryjskie, czyli kultura świadczy o człowieczeństwie"</a> Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ ngo/2015/kultura2015/ doc03151420151001061503.pdf" target="blank">Oferta realizacji zadania publicznego "Baśnie syryjskie, czyli kultura świadczy o człowieczeństwie"</a>
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ ngo/2015/2015_ 11_podkowa_sportowa_grant.pdf" target="blank">Oferta realizacji zadania publicznego "Organizowanie działań mających na celu popularyzację zdrowego i aktywnego stylu życia i poprawę kondycji fizycznej, adresowane do poszczególnych grup wiekowych, przy czym mają na celu objęcie swoim oddziaływaniem wszystkich grup wiekowych"</a> Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ ngo/2015/2015_ 11_podkowa_sportowa_grant.pdf" target="blank">Oferta realizacji zadania publicznego "Organizowanie działań mających na celu popularyzację zdrowego i aktywnego stylu życia i poprawę kondycji fizycznej, adresowane do poszczególnych grup wiekowych, przy czym mają na celu objęcie swoim oddziaływaniem wszystkich grup wiekowych"</a>
Skasowano: </li>  Dodano: [/toggle]
Skasowano: <li>

"Małe

"Małe

 Dodano:

"Małe

"Małe

Bez zmian: Oferta złożona w trybie tzw. "małych grantów" jest ofertą, do których można zgłaszać uwagi.Zgodnie z art. 19 a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zamieszcza ofertę złożoną w trybie tzw. „małych grantów” na okres 7 dni w: Bez zmian: Oferta złożona w trybie tzw. "małych grantów" jest ofertą, do których można zgłaszać uwagi.Zgodnie z art. 19 a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zamieszcza ofertę złożoną w trybie tzw. „małych grantów” na okres 7 dni w:
Bez zmian: 1) Biuletynie Informacji Publicznej, Bez zmian: 1) Biuletynie Informacji Publicznej,
Bez zmian: 2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, Bez zmian: 2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim,
Bez zmian: 3) na stronie internetowej.Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej w formie pisemnej swoje uwagi. Bez zmian: 3) na stronie internetowej.Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej w formie pisemnej swoje uwagi.
Bez zmian: Uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41, z dopiskiem „Małe granty – uwagi”.Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag Burmistrz Miasta niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego. Bez zmian: Uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41, z dopiskiem „Małe granty – uwagi”.Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag Burmistrz Miasta niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ ngo/2014/oferta_ lato_w_miescie_2014.pdf" target="blank">Oferta realizacji zadania publicznego "LATO W MIEŚCIE - półkolonie letnie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej"</a><a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ ngo/2014/2014_ oferta_realizacji_opowiedz_ nam_o_naszej_ podkowie.pdf" target="blank">Oferta realizacji zadania publicznego "Opowiedz nam o naszej Podkowie"</a> Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ ngo/2014/oferta_ lato_w_miescie_2014.pdf" target="blank">Oferta realizacji zadania publicznego "LATO W MIEŚCIE - półkolonie letnie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej"</a><a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ ngo/2014/2014_ oferta_realizacji_opowiedz_ nam_o_naszej_ podkowie.pdf" target="blank">Oferta realizacji zadania publicznego "Opowiedz nam o naszej Podkowie"</a>
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ ngo/2014/2014_ oferta_realizacji_edukacja_ architektoniczna.pdf" target="blank">Oferta realizacji zadania publicznego "Edukacja architektoniczna"</a> Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ ngo/2014/2014_ oferta_realizacji_edukacja_ architektoniczna.pdf" target="blank">Oferta realizacji zadania publicznego "Edukacja architektoniczna"</a>
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ ngo/2014/01102014.pdf" target="blank">Oferta realizacji zadania publicznego "Wspieranie oraz upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Podkowy Leśnej ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej"</a> Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ ngo/2014/01102014.pdf" target="blank">Oferta realizacji zadania publicznego "Wspieranie oraz upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Podkowy Leśnej ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej"</a>
Skasowano: </li>  Dodano: [/toggle]
Skasowano: <li>

"Małe

"Małe

 Dodano:

"Małe

"Małe

Bez zmian: Oferta złożona w trybie tzw. "małych grantów" jest ofertą, do których można zgłaszać uwagi.Zgodnie z art. 19 a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zamieszcza ofertę złożoną w trybie tzw. „małych grantów” na okres 7 dni w: Bez zmian: Oferta złożona w trybie tzw. "małych grantów" jest ofertą, do których można zgłaszać uwagi.Zgodnie z art. 19 a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zamieszcza ofertę złożoną w trybie tzw. „małych grantów” na okres 7 dni w:
Bez zmian: 1) Biuletynie Informacji Publicznej, Bez zmian: 1) Biuletynie Informacji Publicznej,
Bez zmian: 2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, Bez zmian: 2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim,
Bez zmian: 3) na stronie internetowej.Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej w formie pisemnej swoje uwagi. Bez zmian: 3) na stronie internetowej.Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej w formie pisemnej swoje uwagi.
Bez zmian: Uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41, z dopiskiem „Małe granty – uwagi”.Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag Burmistrz Miasta niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.Oferty poprzednie: Bez zmian: Uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41, z dopiskiem „Małe granty – uwagi”.Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag Burmistrz Miasta niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.Oferty poprzednie:
Bez zmian: <div id="tekst"> Bez zmian: <div id="tekst">
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ngo/oferta_ realizacji_zad_ publicznego_ podkowa_freestyle_ lesna.pdf">Oferta realizacji zadania publicznego "Zawody Podkowa FREESTYLE Leśna (impreza sportowo-kulturalna)"</a> Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ngo/oferta_ realizacji_zad_ publicznego_ podkowa_freestyle_ lesna.pdf">Oferta realizacji zadania publicznego "Zawody Podkowa FREESTYLE Leśna (impreza sportowo-kulturalna)"</a>
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ngo/oferta_ XII_festiwal_ letnie_wieczory_ w_kosciele_ogrodzie.pdf">Oferta realizacji zadania publicznego "XII Festiwal Letnie wieczory muzyczne w Kościele-Ogrodzie"</a> Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ngo/oferta_ XII_festiwal_ letnie_wieczory_ w_kosciele_ogrodzie.pdf">Oferta realizacji zadania publicznego "XII Festiwal Letnie wieczory muzyczne w Kościele-Ogrodzie"</a>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Skasowano: </li>  Dodano: [/toggle]
Skasowano: <li>

"Małe

"Małe

 Dodano:

"Małe

"Małe

Bez zmian: Oferta złożona w trybie tzw. "małych grantów" jest ofertą, do których można zgłaszać uwagi.Zgodnie z art. 19 a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zamieszcza ofertę złożoną w trybie tzw. „małych grantów” na okres 7 dni w: Bez zmian: Oferta złożona w trybie tzw. "małych grantów" jest ofertą, do których można zgłaszać uwagi.Zgodnie z art. 19 a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zamieszcza ofertę złożoną w trybie tzw. „małych grantów” na okres 7 dni w:
Bez zmian: 1) Biuletynie Informacji Publicznej, Bez zmian: 1) Biuletynie Informacji Publicznej,
Bez zmian: 2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, Bez zmian: 2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim,
Bez zmian: 3) na stronie internetowej.Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej w formie pisemnej swoje uwagi. Bez zmian: 3) na stronie internetowej.Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej w formie pisemnej swoje uwagi.
Bez zmian: Uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41, z dopiskiem „Małe granty – uwagi”.Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag Burmistrz Miasta niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego. Bez zmian: Uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41, z dopiskiem „Małe granty – uwagi”.Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag Burmistrz Miasta niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/rozne/2012/ Podkowianska_ Wideokronika_ oferta_Zwiazek_ Podkowian.pdf">Oferta organizacji pozarządowej pt. "Podkowiańska Wideokronika"</a>Oferty poprzednie: Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/rozne/2012/ Podkowianska_ Wideokronika_ oferta_Zwiazek_ Podkowian.pdf">Oferta organizacji pozarządowej pt. "Podkowiańska Wideokronika"</a>Oferty poprzednie:
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/rozne/2012/ koncert_muzyki_kameralnej_ saudades.pdf">Oferta organizacji pozarządowej pn.: "Koncert muzyki kameralnej Saudades"</a> Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/rozne/2012/ koncert_muzyki_kameralnej_ saudades.pdf">Oferta organizacji pozarządowej pn.: "Koncert muzyki kameralnej Saudades"</a>
Skasowano: </li>  Dodano: [/toggle]
Skasowano: <li>

"Małe

"Małe

 Dodano:

"Małe

"Małe

Bez zmian: Oferta złożona w trybie tzw. "małych grantów" jest ofertą, do których można zgłaszać uwagi.Zgodnie z art. 19 a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zamieszcza ofertę złożoną w trybie tzw. „małych grantów” na okres 7 dni w: Bez zmian: Oferta złożona w trybie tzw. "małych grantów" jest ofertą, do których można zgłaszać uwagi.Zgodnie z art. 19 a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zamieszcza ofertę złożoną w trybie tzw. „małych grantów” na okres 7 dni w:
Bez zmian: 1) Biuletynie Informacji Publicznej, Bez zmian: 1) Biuletynie Informacji Publicznej,
Bez zmian: 2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, Bez zmian: 2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim,
Bez zmian: 3) na stronie internetowej.Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej w formie pisemnej swoje uwagi. Bez zmian: 3) na stronie internetowej.Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej w formie pisemnej swoje uwagi.
  Dodano: Uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41, z dopiskiem „Małe granty – uwagi”.Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag Burmistrz Miasta niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.
Skasowano: Uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41, z dopiskiem „Małe granty – uwagi”.Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag Burmistrz Miasta niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.<a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/rozne/2011/ pilka_nozna_dluga_ lawka.pdf">Oferta organizacji pozarządowej pn.: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Podkowy Leśnej w dziedzinie piłki nożnej i piłki nożnej halowej" </a>  Dodano: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/rozne/2011/ pilka_nozna_dluga_ lawka.pdf">Oferta organizacji pozarządowej pn.: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Podkowy Leśnej w dziedzinie piłki nożnej i piłki nożnej halowej" </a>
Skasowano: </li>  Dodano: [/toggle]
Skasowano: </ul>  
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna