KONKURSY 2018

Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 08 października 2018 roku dotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Otwarty konkurs ofert na realizacjé zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w ramach obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości

ZARZĄDZENIE NR 89/ 2018

BURMISTRZA MIASTA  PODKOWA LEŚNA

z dnia 01 października 2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 999, z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), oraz Uchwałą nr 275/XLII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

zarządza się, co następuje:

 • 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  w zakresie kultury fizycznej:

Zadanie 1. Organizacja wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w ramach obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 5 500 zł.

 1. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
 • 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
  3. na stronie internetowej Urzędu Miasta.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna
/–/Artur Tusiński

Załącznik nr 1 do zarzadzenia – ogłoszenie o konkursie kultura 2018

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – wzór oferty

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – karta oceny formalna

Załącznik nr 3 do ogłoszenia – indyw. karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 4 do ogłoszenia – wzór umowy

Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 28 września 2018 roku dotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Otwarty konkurs ofert na realizacjé zadania publicznego z zakresu popularyzujácych i pielégnujácych tradycjé, historié i dziedzictwo kulturowe w ramach obchodzów rocznicy 100-lecia odzyskania niepodlegoci

ZARZĄDZENIE NR 84 / 2018
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 20 września 2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 999, z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450
z póżn. zm.), oraz Uchwałą nr 275/XLII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 listopada
2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2018
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

Zadanie 1. Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię
i dziedzictwo kulturowe w ramach obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania
niepodległości. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego
zadania wynosi: 9 560 zł.

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

   § 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. na stronie internetowej Urzędu Miasta.
   § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna
/–/Artur Tusiński

Załącznik nr 1 do zarzadzenia – ogłoszenie o konkursie kultura 2018

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – wzór oferty

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – karta oceny formalna

Załącznik nr 3 do ogłoszenia – indyw. karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 4 do ogłoszenia – wzór umowy

unikat sport zgłaszanie do komisji

Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 28 września 2018 roku dotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 27/ 2018

BURMISTRZA MIASTA  PODKOWA LEŚNA

z dnia 03.04.2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), oraz Uchwałą nr 275/XLII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2018
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

zarządza się, co następuje:

 • 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

Zadanie 2. Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię
i dziedzictwo kulturowe w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w 2018 roku w Podkowie Leśnej.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego
zadania wynosi: 10 800 zł.

 1. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
 • 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
  3. na stronie internetowej Urzędu Miasta.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                 

Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna
/–/Artur Tusiński

 

Załącznik nr 1 do zarzadzenia – ogłoszenie o konkursie kultura 2018

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – wzór oferty

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – karta oceny formalna

Załącznik nr 3 do ogłoszenia – indyw. karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 4 do ogłoszenia – wzór umowy

 

Termin składania wniosków upływa 27 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 14.00.
Zapraszamy!

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 11/ 2018

BURMISTRZA MIASTA  PODKOWA LEŚNA

z dnia 14 lutego 2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), oraz Uchwałą nr 275/XLII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2018
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

zarządza się, co następuje:

 • 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, edukacyjnych
i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna, proekologiczna
i społeczna.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 50 000 zł.

Zadanie 2. Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię
i dziedzictwo kulturowe w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w 2018 roku w Podkowie Leśnej.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego
zadania wynosi: 13 000 zł.

 1. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
 • 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
  3. na stronie internetowej Urzędu Miasta.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna
/–/Artur Tusiński

1_Zarządzenie o konkursie kultura 2018

2_Załącznik nr 1 do zarządzenia OGŁOSZENIE o konkursie kultura 2018

3_Załącznik nr 1 do ogłoszenia wzór oferty

4_Załącznik nr 2 do ogłoszenia karta oceny FORMALNA

5_Załącznik nr 3 do ogłoszenia indyw. karta oceny MERYTORYCZNEJ

6_Załącznik nr 4 do ogłoszenia wzór umowy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku

 

ZARZĄDZENIE NR 9 /2018

BURMISTRZA MIASTA  PODKOWA LEŚNA

z dnia 14.02.2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395) oraz Uchwałą nr 275/XLII/2017 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2018
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

zarządza się, co następuje:

 • 1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku
  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

Zadanie 1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie pozalekcyjnym, jako alternatywa wobec uzależnienia od używek i przemocy. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi:  15.000 zł.

 1. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 • 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
  3. na stronie internetowej Urzędu Miasta,
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna
/–/Artur Tusiński 

1_Zarządzenie o konkursie przeciwdziałanie alkoholizmowi 2018

2_Załącznik nr 1 do zarządzenia OGŁOSZENIE

3_Załącznik nr 1 do ogłoszenia wzór oferty

4_Załącznik nr 2 do ogłoszenia karta oceny FORMALNEJ

5_Załącznik nr 3 do ogłoszenia karta oceny MERYTORYCZNEJ

6_Załącznik nr 4 do ogłoszenia wzór umowy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku

 

ZARZĄDZENIE NR 10 /2018

BURMISTRZA MIASTA  PODKOWA LEŚNA

z dnia 14 lutego 2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395) oraz Uchwałą nr 275/XLII/2017 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2018  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

zarządza się, co następuje:

 • 1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku
  w zakresie kultury fizycznej:

Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych, z uwzględnieniem specjalnych programów dla osób niepełnosprawnych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi:  26 000 zł.

 1. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 • 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
  3. na stronie internetowej Urzędu Miasta,
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna
/–/Artur Tusiński

1_Zarządzenie o konkursie sport 2018

2_Załącznik nr 1 do zarządzenia OGŁOSZENIE konkurs sport

3_Załącznik nr 1 do ogłoszenia WZÓR OFERTY

4_Załacznik nr 2 do ogłoszenia karta oceny FORMALNA

5_Załącznik nr 3 do ogłoszenia indyw. karta oceny MERYTORYCZNA

6_Załącznik nr 4 do ogłoszenia WZÓR UMOWY

Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 28 września 2018 roku
dotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację
zadań publicznych w 2018

Komunikaty Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 16 lutego 2017 roku dotyczące zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content