KONKURSY 2016

na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2016 roku

na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 9/2016
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. z 2014 r., poz. 1118
z późn. zm.), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t. j. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwałą nr 81/XVI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku
w zakresie kultury fizycznej:

Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych (w tym edukacja mieszkańców w zakresie promocji zdrowego trybu życia). Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi:  20 000 zł.

2.   Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. na stronie internetowej Urzędu Miasta,

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

/-/

Artur Tusiński

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 
z zakresu kultury fizycznej w 2016 roku

Wzór oferty

Karta oferty

Indywidualna karta oceny oferty

Zarządzenie nr 29/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2016 roku

Zarządzenie nr 29/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2016 roku

na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2016 roku

na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 8/2016
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. z 2014 r., poz. 1118
z późn. zm.), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t. j. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwałą nr 81/XVI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna, proekologiczna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi:  40.000 zł.

Zadanie 2. Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię
i dziedzictwo kulturowe w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w 2016 r. w Podkowie Leśnej. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi:  12.000 zł.

2.   Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. na stronie internetowej Urzędu Miasta.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

/-/
Artur Tusiński

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2016 roku

Wzór oferty

Karta oferty

Indywidualna karta oceny oferty

Zarządzenie nr 30/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2016 roku

Zarządzenie nr 30/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2016 roku

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna