Biuletyn Informacji Publicznej / Uncategorized / Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 10 lipca 2019 o 13:16:41. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Informację sektora publicznego stanowią wszelkiego rodzaju dane tworzone i gromadzone przez jednostki sektora publicznego (tj. np. dane prawne, meteorologiczne, finansowe, gospodarcze, statystyki, mapy cyfrowe) umożliwiające ich agregację i udostępnianie w postaci nowych produktów bądź usług (elektronicznych), a więc dających możliwość ponownego wykorzystania w usługach sektora prywatnego – bazy danych, systemy nawigacyjne, historyczne zestawienia statystyczne, prognozy, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, zdrowotne, gospodarcze, prawne, itp.

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.  U.  z  2018  r. poz. 1243).

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ustawa określa też ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wynikające m.in.:

 • z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne);
 • z przepisów innych ustaw;
 • z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.

Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy).

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Podkowa Leśna,
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miasta Podkowa Leśna lub na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna,
 • faksem na nr: 22 758 90 03;
 • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP;
 • e-mailem na adres: urzadmiasta@podkowalesna.pl .

Wniosek powinien spełniać warunki formalne wskazane w art. 21 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.

Po rozpatrzeniu wniosku organ zobowiązany:

 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego);
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić organ zobowiązany o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Miasta, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Urzędu Miasta Podkowa Leśna

Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystywania informacje sektora publicznego udostępnionych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej:

 1. informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Urzędu Miasta Podkowa Leśna;
 2. należy podać datę wytworzenia i czas pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego;
 3. pozyskana treść informacji nie może być modyfikowana, a jeśli treść pozyskanej informacji stanowi fragment w formie cytatu należy opatrzyć go przypisem informującym o źródle pochodzenia.

Organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacja sektora publicznego wytworzona w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie. Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.  U.  z  2018  r., poz. 2096 z późn. zm.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.  U.  z  2018  r. poz.   1302) z tym, że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
10 lipca 2019 o 13:16:41Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian: Informację sektora publicznego stanowią wszelkiego rodzaju dane tworzone i gromadzone przez jednostki sektora publicznego (tj. np. dane prawne, meteorologiczne, finansowe, gospodarcze, statystyki, mapy cyfrowe) umożliwiające ich agregację i udostępnianie w postaci nowych produktów bądź usług (elektronicznych), a więc dających możliwość ponownego wykorzystania w usługach sektora prywatnego – bazy danych, systemy nawigacyjne, historyczne zestawienia statystyczne, prognozy, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, zdrowotne, gospodarcze, prawne, itp. Bez zmian: Informację sektora publicznego stanowią wszelkiego rodzaju dane tworzone i gromadzone przez jednostki sektora publicznego (tj. np. dane prawne, meteorologiczne, finansowe, gospodarcze, statystyki, mapy cyfrowe) umożliwiające ich agregację i udostępnianie w postaci nowych produktów bądź usług (elektronicznych), a więc dających możliwość ponownego wykorzystania w usługach sektora prywatnego – bazy danych, systemy nawigacyjne, historyczne zestawienia statystyczne, prognozy, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, zdrowotne, gospodarcze, prawne, itp.
Bez zmian: <strong>Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania określa <a href="http:// prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ download.xsp/ WDU20160000352/ U/D20160352Lj.pdf">ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.  U.  z  2018  r. poz. 1243)</a>.</strong> Bez zmian: <strong>Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania określa <a href="http:// prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ download.xsp/ WDU20160000352/ U/D20160352Lj.pdf">ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.  U.  z  2018  r. poz. 1243)</a>.</strong>
Bez zmian: <strong>Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć </strong>wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona. Bez zmian: <strong>Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć </strong>wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
Bez zmian: Ustawa określa też ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wynikające m.in.: Bez zmian: Ustawa określa też ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wynikające m.in.:
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;</li> Bez zmian: <li>z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;</li>
Bez zmian: <li>ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne);</li> Bez zmian: <li>ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne);</li>
Bez zmian: <li>z przepisów innych ustaw;</li> Bez zmian: <li>z przepisów innych ustaw;</li>
Bez zmian: <li>z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.</li> Bez zmian: <li>z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.</li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy). Bez zmian: Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy).
Bez zmian: <strong>Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego</strong> Bez zmian: <strong>Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego</strong>
Bez zmian: Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego: Bez zmian: Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Podkowa Leśna,</li> Bez zmian: <li>udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Podkowa Leśna,</li>
Bez zmian: <li>przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.</li> Bez zmian: <li>przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.</li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego: Bez zmian: Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,</li> Bez zmian: <li>nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,</li>
Bez zmian: <li>została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,</li> Bez zmian: <li>została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,</li>
Bez zmian: <li>będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,</li> Bez zmian: <li>będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,</li>
Bez zmian: <li>została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.</li> Bez zmian: <li>została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.</li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <strong>Wnioski mogą być wnoszone:</strong> Bez zmian: <strong>Wnioski mogą być wnoszone:</strong>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>w formie pisemnej bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miasta Podkowa Leśna lub na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna,</li> Bez zmian: <li>w formie pisemnej bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miasta Podkowa Leśna lub na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna,</li>
Bez zmian: <li>faksem na nr: 22 758 90 03;</li> Bez zmian: <li>faksem na nr: 22 758 90 03;</li>
Bez zmian: <li>w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP;</li> Bez zmian: <li>w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP;</li>
Bez zmian: <li>e-mailem na adres: <a href="mailto: urzadmiasta@podkowalesna.pl" >urzadmiasta@podkowalesna.pl</a> .</li> Bez zmian: <li>e-mailem na adres: <a href="mailto: urzadmiasta@podkowalesna.pl" >urzadmiasta@podkowalesna.pl</a> .</li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: Wniosek powinien spełniać warunki formalne wskazane w art. 21 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Bez zmian: Wniosek powinien spełniać warunki formalne wskazane w art. 21 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Bez zmian: W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Bez zmian: W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Bez zmian: Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia. Bez zmian: Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.
Bez zmian: Po rozpatrzeniu wniosku organ zobowiązany: Bez zmian: Po rozpatrzeniu wniosku organ zobowiązany:
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;</li> Bez zmian: <li>przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;</li>
Bez zmian: <li>informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego);</li> Bez zmian: <li>informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego);</li>
Bez zmian: <li>składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;</li> Bez zmian: <li>składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;</li>
Bez zmian: <li>odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.</li> Bez zmian: <li>odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.</li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić organ zobowiązany o przyjęciu oferty. Bez zmian: Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić organ zobowiązany o przyjęciu oferty.
Bez zmian: Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. Bez zmian: Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
Bez zmian: W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Miasta, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Bez zmian: W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Miasta, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
Skasowano: <strong>Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Urzędu Miasta Podkowa Leśna</strong>  Dodano: <strong>Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Urzędu Miasta Podkowa Leśna:</strong>
Skasowano: Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystywania informacje sektora publicznego udostępnionych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej:  
Bez zmian: <ol> Bez zmian: <ol>
Bez zmian: <li>informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Urzędu Miasta Podkowa Leśna;</li> Bez zmian: <li>informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Urzędu Miasta Podkowa Leśna;</li>
Bez zmian: <li>należy podać datę wytworzenia i czas pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego;</li> Bez zmian: <li>należy podać datę wytworzenia i czas pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego;</li>
Bez zmian: <li>pozyskana treść informacji nie może być modyfikowana, a jeśli treść pozyskanej informacji stanowi fragment w formie cytatu należy opatrzyć go przypisem informującym o źródle pochodzenia.</li> Bez zmian: <li>pozyskana treść informacji nie może być modyfikowana, a jeśli treść pozyskanej informacji stanowi fragment w formie cytatu należy opatrzyć go przypisem informującym o źródle pochodzenia.</li>
Bez zmian: </ol> Bez zmian: </ol>
Bez zmian: Organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie. Bez zmian: Organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.
Bez zmian: <strong>Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego</strong> Bez zmian: <strong>Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego</strong>
Bez zmian: Informacja sektora publicznego wytworzona w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie. Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie. Bez zmian: Informacja sektora publicznego wytworzona w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie. Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.
Bez zmian: <strong>Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu</strong> Bez zmian: <strong>Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu</strong>
Bez zmian: W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.  U.  z  2018  r., poz. 2096 z późn. zm.). Bez zmian: W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.  U.  z  2018  r., poz. 2096 z późn. zm.).
Bez zmian: Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.  U.  z  2018  r. poz.   1302) z tym, że: Bez zmian: Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.  U.  z  2018  r. poz.   1302) z tym, że:
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;</li> Bez zmian: <li>przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;</li>
Bez zmian: <li>skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.</li> Bez zmian: <li>skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.</li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/wniosek_o_ ponowne-wykorzystanie_informacji- sektora-publicznego.doc.pdf">Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/wniosek_o_ ponowne-wykorzystanie_informacji- sektora-publicznego.doc.pdf">Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego</a>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna