Biuletyn Informacji Publicznej / Przetarg / ZP 271.24.2017 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE MIASTA PODKOWA LEŚNA

ZP 271.24.2017 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE MIASTA PODKOWA LEŚNA

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 10 października 2017 o 10:59:10. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Miasto Podkowa Leśna: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE MIASTA PODKOWA LEŚNA” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: 1) NAZWA I ADRES: Miasto Podkowa Leśna, krajowy numer identyfikacyjny 013269338, ul. ul. Akacjowa  39/41 , 05-807   Podkowa Leśna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 759 21 00, e-mail urzadmiasta@podkowalesna.pl, faks 22 758 90 03.Adres strony internetowej (URL): www.bip.podkowalesna.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.bip.podkowalesna.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: pisemnie Adres: ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE MIASTA PODKOWA LEŚNA” Numer referencyjny: ZP 271.24.2017 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W zakresie przedmiotu zamówienia jest: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE MIASTA PODKOWA LEŚNA.” tj.: 1. Pierwsza kolejność odśnieżania obejmuje: 1) odśnieżanie dróg 21,2 km (w tym 2,03 km dróg powiatowych) – zgodnie z zał. 1a do umowy; 2) posypywanie piaskiem dróg 21,2 km (w tym 2,03 km dróg powiatowych) – zgodnie z zał. 1a do umowy; 3) odśnieżanie chodników i zatok parkingowych 16975,00 m2 (w tym powiatowych 5500,00 m2) – zgodnie z zał. 1b do umowy; 4) posypywanie piaskiem chodników i zatok parkingowych 2255,00 m2 (w tym powiatowych 500,00 m2) – zał. 1b do umowy. 2. Druga kolejność odśnieżania obejmuje: 1) odśnieżanie dróg 22,13 km – zgodnie z zał. 1c do umowy; 2) posypywanie piaskiem dróg 22,13 km – zgodnie z zał. 1c do umowy. 3. Zimowe utrzymanie pasa drogowego dróg powiatowych będzie realizowane na żądanie Zamawiającego i według jego potrzeb, zgłoszonych przez przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z całości lub z części zakresu usługi (dotyczy pasa drogowego dróg powiatowych). 4. Utrzymanie zimowe dróg drugiej kolejności odśnieżania realizowane będzie wyłącznie na wyraźne polecenie Zamawiającego. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje w zakresie wykonania: 5.1. Odśnieżanie mechaniczne polegające na odgarnianiu /oczyszczeniu/ powierzchni jezdni ze śniegu pługami poprzez zgarnięcie pokrywy śnieżnej na część przykrawężnikową z usuwaniem warkoczy śnieżnych powstających podczas pracy pługu przy skrzyżowaniach ulic. 5.2. Wywóz nadmiar śniegu z miejsc gdzie nie ma możliwości formowania wałów, na żądanie Zamawiającego, w ramach ceny jednostkowej za usługę. Wykonawca zapewni miejsce składowania śniegu we własnym zakresie. 5.3. Posypywanie mechaniczne jezdni i chodników piaskiem będzie prowadzone celem nadania szorstkości nawierzchni lub likwidacji gołoledzi i oblodzeń (dopuszcza się warunkowo sypanie piaskiem z dodatkiem soli drogowej w stosunku 3:1). Piasek ma być równomiernie rozłożony na całej powierzchni ulicy. 5.4. Rozstawienie skrzynek ulicznych na piasek i systematyczne uzupełnianie w nich piasku oraz zdjęcie skrzynek po sezonie zimowym. 5.5. Przedmiot zamówienia obejmuje także uprzątnięcie piasku z ulic, chodników i zatok parkingowych po sezonach zimowych. 5.6. Utrzymywanie w należytym stanie miejsc (o szczególnym znaczeniu komunikacyjnym) takich jak: ostre zakręty, chodniki, drogi przy szkołach i przedszkolu, zjazdy i skrzyżowania z liniami WKD. 5.7. W wyjątkowych wypadkach prace obejmować będą skrzyżowania dróg wojewódzkich i powiatowych wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego 5.8. Odśnieżanie i posypywanie dróg piachem należy rozpocząć w takim czasie od wystąpienia opadów śniegu, tak aby utrzymać przejezdność i bezpieczeństwo ruchu. W przypadku wieczornych i nocnych opadów śniegu odpowiednio wcześniej aby umożliwić przejezdność głównych ulic od godziny szóstej rano. O rozpoczęciu prac należy poinformować Zamawiającego. 5.9. Wykonanie przedmiotu zamówienia z materiałów własnych. 5.10. Przedstawienie przez Wykonawcę protokołu z wykonanych robót raz dzienne (w dniu następującym po dniu wykonania prac) – zgodnie z załącznikami do umowy: 1a, 1b, 1c. Nie złożenie protokołu skutkuje nie uznaniem robót. 5.11. Zakres i kolejność prac podlega koordynacji ze strony przedstawicieli Zamawiającego. 5.12. W trakcie wykonywania usługi Wykonawca zobowiązuje się nie zniszczyć chodników. 5.13. Wykonawca odpowiada za wszelkie zdarzenia wynikające z niewłaściwego wykonania obowiązków bez względu na zakres i stopień niewłaściwego zrealizowania zadań w stosunku do osób trzecich. II.5) Główny kod CPV: 90620000-9 Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: (do 10%) II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:    lub dniach: lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-04-30
II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: – posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości, co najmniej 200 000,00 zł. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów. Dokument potwierdzający spełnianie tego warunku udziału w postępowaniu: Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości, co najmniej 200 000,00 zł wraz z dowodem opłacenia składki wynikającej z polisy. Wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumencie potwierdzającym spełnienie warunku będą przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: – wykaże, że posiada zdolności zawodowe do realizacji zamówienia, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania (zamówienia) o podobnym charakterze tj. zimowe utrzymanie dróg o wartości brutto min. 200 000,00 zł (każde zadanie), potwierdzone dokumentami o ich należytym wykonaniu – zał. nr 6 do SIWZ „Doświadczenie Wykonawcy” – wykaże, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował sprzętem: Pługopiaskarka z przeznaczeniem do odśnieżania m.in. jezdni utwardzonych – min. 1 szt.; Pług z przeznaczeniem do odśnieżania chodników i parkingów wraz z piaskarką – min. 1 szt., Samochód do wywozu śniegu – min. 1 szt. wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym sprzętem – zał. nr 5 do SIWZ „Wykaz sprzętu” – wykaże, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował 8 pracownikami do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi pracownikami – zał. nr 7 „Wykaz osób”. W celu potwierdzenia spełnienia warunków dodatkowo Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia. Zamawiający na etapie realizacji zamówienia zachowuje uprawnienie do kontroli spełnienia tego warunku. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: Zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
  1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w zał. nr 3 do SIWZ „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia / i spełnienia warunków udziału w postępowaniu” 1.2. potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje 1.3. dokument potwierdzający ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 1.4. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zał. nr 5 do SIWZ „Wykaz sprzętu” 1.5. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w trym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zał. nr 6 do SIWZ „Doświadczenie Wykonawcy” 1.6. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy, 11 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 1.7. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem imion i nazwisk (oświadczenia osób dane osobowe) zgodny z wzorem stanowiącym – zał. nr 7 „Wykaz osób”. 1.8. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 1.8.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 1.8.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 1.9. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1.1. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: – odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, – zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego, – zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: . W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w rozdziale V SIWZ – sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Wykonawca dostarczy: dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem realizacji zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 5.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w rozdziale V SIWZ – zdolność techniczna lub zawodowa – Wykonawca dostarczy: – wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – zał. nr 6 do SIWZ „Doświadczenie Wykonawcy”. Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające, czy wymienione w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. – wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 7 „Wykaz osób”. 6. Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (– zał. nr 8 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). 8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6) SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Tak Informacja na temat wadium 2000 PLN IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców: IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 60,00
Ilość osób zatrudniona w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin uczestnicząca w realizacji 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nie Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 3. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy tj.: 1) gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie wykonania Przedmiotu Umowy lub innych zmian wynikających ze zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 2) w przypadku zmiany wysokości podatku VAT, 3) pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodowałyby niekorzystne skutki dla Zamawiającego. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-19, godzina: 14:00, Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane IV.6.6) Informacje dodatkowe: Ogłoszenie nr 599721 SIWZ_zimowe utrzymanie dróg SIWZ zał nr 4 do SIWZ wzór umowy zał. nr 1a. 1b. 1c. do umowy zał. nr 2 do umowy specyf. techniczna

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
10 października 2017 o 10:59:10Aktualna wersja
Zawartość
Miasto Podkowa Leśna: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE MIASTA PODKOWA LEŚNA” Miasto Podkowa Leśna: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE MIASTA PODKOWA LEŚNA”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
<strong>Zamieszczanie ogłoszenia:</strong> Zamieszczanie obowiązkowe <strong>Zamieszczanie ogłoszenia:</strong> Zamieszczanie obowiązkowe
<strong>Ogłoszenie dotyczy:</strong> Zamówienia publicznego <strong>Ogłoszenie dotyczy:</strong> Zamówienia publicznego
<strong>Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej </strong>Nie <strong>Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej </strong>Nie
<strong>Nazwa projektu lub programu</strong> <strong>Nazwa projektu lub programu</strong>
<strong>O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych </strong>Nie <strong>O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych </strong>Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
<u>SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</u> <u>SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</u>
<strong>Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający </strong>Nie <strong>Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający </strong>Nie
<strong>Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania </strong>Nie <strong>Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania </strong>Nie
<strong>Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:</strong> <strong>Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:</strong>
<strong>Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających </strong>Nie <strong>Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających </strong>Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
<strong>Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej </strong>Nie <strong>Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej </strong>Nie
<strong>W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:</strong> <strong>W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:</strong>
<strong>Informacje dodatkowe:</strong> <strong>Informacje dodatkowe:</strong>
<strong>1) NAZWA I ADRES: </strong>Miasto Podkowa Leśna, krajowy numer identyfikacyjny 013269338, ul. ul. Akacjowa  39/41 , 05-807   Podkowa Leśna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 759 21 00, e-mail urzadmiasta@podkowalesna.pl, faks 22 758 90 03.Adres strony internetowej (URL): www.bip.podkowalesna.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne <strong>1) NAZWA I ADRES: </strong>Miasto Podkowa Leśna, krajowy numer identyfikacyjny 013269338, ul. ul. Akacjowa  39/41 , 05-807   Podkowa Leśna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 759 21 00, e-mail urzadmiasta@podkowalesna.pl, faks 22 758 90 03.Adres strony internetowej (URL): www.bip.podkowalesna.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
<strong>2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: </strong>Administracja samorządowa <strong>2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: </strong>Administracja samorządowa
<strong>I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA <em>(jeżeli dotyczy)</em>: </strong> <strong>I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA <em>(jeżeli dotyczy)</em>: </strong>
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
<strong>I.4) KOMUNIKACJA: </strong> <strong>I.4) KOMUNIKACJA: </strong>
<strong>Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) </strong>Nie <strong>Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) </strong>Nie
<strong>Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia </strong>Tak <strong>Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia </strong>Tak
www.bip.podkowalesna.pl www.bip.podkowalesna.pl
<strong>Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem </strong>Nie <strong>Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem </strong>Nie
<strong>Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:</strong> <strong>Elektronicznie </strong>Nie <strong>Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:</strong> <strong>Elektronicznie </strong>Nie
<strong>Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:</strong> Nie <strong>Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:</strong> Nie
<strong>Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:</strong> <strong>Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:</strong>
Tak Tak
Inny sposób: pisemnie Inny sposób: pisemnie
Adres: ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna Adres: ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
<strong>Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne </strong>Nie <strong>Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne </strong>Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
<u>SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA </u> <u>SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA </u>
<strong>II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: </strong>„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE MIASTA PODKOWA LEŚNA” <strong>II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: </strong>„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE MIASTA PODKOWA LEŚNA”
<strong>Numer referencyjny: </strong>ZP 271.24.2017 <strong>Numer referencyjny: </strong>ZP 271.24.2017
<strong>Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny </strong>Nie <strong>Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny </strong>Nie
<strong>II.2) Rodzaj zamówienia: </strong>Usługi <strong>II.2) Rodzaj zamówienia: </strong>Usługi
<strong>II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych</strong> <strong>II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych</strong>
Zamówienie podzielone jest na części: Nie Zamówienie podzielone jest na części: Nie
<strong>Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:</strong> <strong>Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:</strong>
<strong>Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:</strong> <strong>Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:</strong>
<strong>Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:</strong> <strong>Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:</strong>
<strong>II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia </strong><em> (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )</em><strong> a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: </strong>W zakresie przedmiotu zamówienia jest: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE MIASTA PODKOWA LEŚNA.” tj.: 1. Pierwsza kolejność odśnieżania obejmuje: 1) odśnieżanie dróg 21,2 km (w tym 2,03 km dróg powiatowych) - zgodnie z zał. 1a do umowy; 2) posypywanie piaskiem dróg 21,2 km (w tym 2,03 km dróg powiatowych) - zgodnie z zał. 1a do umowy; 3) odśnieżanie chodników i zatok parkingowych 16975,00 m2 (w tym powiatowych 5500,00 m2) - zgodnie z zał. 1b do umowy; 4) posypywanie piaskiem chodników i zatok parkingowych 2255,00 m2 (w tym powiatowych 500,00 m2) - zał. 1b do umowy. 2. Druga kolejność odśnieżania obejmuje: 1) odśnieżanie dróg 22,13 km - zgodnie z zał. 1c do umowy; 2) posypywanie piaskiem dróg 22,13 km - zgodnie z zał. 1c do umowy. 3. Zimowe utrzymanie pasa drogowego dróg powiatowych będzie realizowane na żądanie Zamawiającego i według jego potrzeb, zgłoszonych przez przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z całości lub z części zakresu usługi (dotyczy pasa drogowego dróg powiatowych). 4. Utrzymanie zimowe dróg drugiej kolejności odśnieżania realizowane będzie wyłącznie na wyraźne polecenie Zamawiającego. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje w zakresie wykonania: 5.1. Odśnieżanie mechaniczne polegające na odgarnianiu /oczyszczeniu/ powierzchni jezdni ze śniegu pługami poprzez zgarnięcie pokrywy śnieżnej na część przykrawężnikową z usuwaniem warkoczy śnieżnych powstających podczas pracy pługu przy skrzyżowaniach ulic. 5.2. Wywóz nadmiar śniegu z miejsc gdzie nie ma możliwości formowania wałów, na żądanie Zamawiającego, w ramach ceny jednostkowej za usługę. Wykonawca zapewni miejsce składowania śniegu we własnym zakresie. 5.3. Posypywanie mechaniczne jezdni i chodników piaskiem będzie prowadzone celem nadania szorstkości nawierzchni lub likwidacji gołoledzi i oblodzeń (dopuszcza się warunkowo sypanie piaskiem z dodatkiem soli drogowej w stosunku 3:1). Piasek ma być równomiernie rozłożony na całej powierzchni ulicy. 5.4. Rozstawienie skrzynek ulicznych na piasek i systematyczne uzupełnianie w nich piasku oraz zdjęcie skrzynek po sezonie zimowym. 5.5. Przedmiot zamówienia obejmuje także uprzątnięcie piasku z ulic, chodników i zatok parkingowych po sezonach zimowych. 5.6. Utrzymywanie w należytym stanie miejsc (o szczególnym znaczeniu komunikacyjnym) takich jak: ostre zakręty, chodniki, drogi przy szkołach i przedszkolu, zjazdy i skrzyżowania z liniami WKD. 5.7. W wyjątkowych wypadkach prace obejmować będą skrzyżowania dróg wojewódzkich i powiatowych wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego 5.8. Odśnieżanie i posypywanie dróg piachem należy rozpocząć w takim czasie od wystąpienia opadów śniegu, tak aby utrzymać przejezdność i bezpieczeństwo ruchu. W przypadku wieczornych i nocnych opadów śniegu odpowiednio wcześniej aby umożliwić przejezdność głównych ulic od godziny szóstej rano. O rozpoczęciu prac należy poinformować Zamawiającego. 5.9. Wykonanie przedmiotu zamówienia z materiałów własnych. 5.10. Przedstawienie przez Wykonawcę protokołu z wykonanych robót raz dzienne (w dniu następującym po dniu wykonania prac) – zgodnie z załącznikami do umowy: 1a, 1b, 1c. Nie złożenie protokołu skutkuje nie uznaniem robót. 5.11. Zakres i kolejność prac podlega koordynacji ze strony przedstawicieli Zamawiającego. 5.12. W trakcie wykonywania usługi Wykonawca zobowiązuje się nie zniszczyć chodników. 5.13. Wykonawca odpowiada za wszelkie zdarzenia wynikające z niewłaściwego wykonania obowiązków bez względu na zakres i stopień niewłaściwego zrealizowania zadań w stosunku do osób trzecich. <strong>II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia </strong><em> (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )</em><strong> a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: </strong>W zakresie przedmiotu zamówienia jest: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE MIASTA PODKOWA LEŚNA.” tj.: 1. Pierwsza kolejność odśnieżania obejmuje: 1) odśnieżanie dróg 21,2 km (w tym 2,03 km dróg powiatowych) - zgodnie z zał. 1a do umowy; 2) posypywanie piaskiem dróg 21,2 km (w tym 2,03 km dróg powiatowych) - zgodnie z zał. 1a do umowy; 3) odśnieżanie chodników i zatok parkingowych 16975,00 m2 (w tym powiatowych 5500,00 m2) - zgodnie z zał. 1b do umowy; 4) posypywanie piaskiem chodników i zatok parkingowych 2255,00 m2 (w tym powiatowych 500,00 m2) - zał. 1b do umowy. 2. Druga kolejność odśnieżania obejmuje: 1) odśnieżanie dróg 22,13 km - zgodnie z zał. 1c do umowy; 2) posypywanie piaskiem dróg 22,13 km - zgodnie z zał. 1c do umowy. 3. Zimowe utrzymanie pasa drogowego dróg powiatowych będzie realizowane na żądanie Zamawiającego i według jego potrzeb, zgłoszonych przez przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z całości lub z części zakresu usługi (dotyczy pasa drogowego dróg powiatowych). 4. Utrzymanie zimowe dróg drugiej kolejności odśnieżania realizowane będzie wyłącznie na wyraźne polecenie Zamawiającego. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje w zakresie wykonania: 5.1. Odśnieżanie mechaniczne polegające na odgarnianiu /oczyszczeniu/ powierzchni jezdni ze śniegu pługami poprzez zgarnięcie pokrywy śnieżnej na część przykrawężnikową z usuwaniem warkoczy śnieżnych powstających podczas pracy pługu przy skrzyżowaniach ulic. 5.2. Wywóz nadmiar śniegu z miejsc gdzie nie ma możliwości formowania wałów, na żądanie Zamawiającego, w ramach ceny jednostkowej za usługę. Wykonawca zapewni miejsce składowania śniegu we własnym zakresie. 5.3. Posypywanie mechaniczne jezdni i chodników piaskiem będzie prowadzone celem nadania szorstkości nawierzchni lub likwidacji gołoledzi i oblodzeń (dopuszcza się warunkowo sypanie piaskiem z dodatkiem soli drogowej w stosunku 3:1). Piasek ma być równomiernie rozłożony na całej powierzchni ulicy. 5.4. Rozstawienie skrzynek ulicznych na piasek i systematyczne uzupełnianie w nich piasku oraz zdjęcie skrzynek po sezonie zimowym. 5.5. Przedmiot zamówienia obejmuje także uprzątnięcie piasku z ulic, chodników i zatok parkingowych po sezonach zimowych. 5.6. Utrzymywanie w należytym stanie miejsc (o szczególnym znaczeniu komunikacyjnym) takich jak: ostre zakręty, chodniki, drogi przy szkołach i przedszkolu, zjazdy i skrzyżowania z liniami WKD. 5.7. W wyjątkowych wypadkach prace obejmować będą skrzyżowania dróg wojewódzkich i powiatowych wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego 5.8. Odśnieżanie i posypywanie dróg piachem należy rozpocząć w takim czasie od wystąpienia opadów śniegu, tak aby utrzymać przejezdność i bezpieczeństwo ruchu. W przypadku wieczornych i nocnych opadów śniegu odpowiednio wcześniej aby umożliwić przejezdność głównych ulic od godziny szóstej rano. O rozpoczęciu prac należy poinformować Zamawiającego. 5.9. Wykonanie przedmiotu zamówienia z materiałów własnych. 5.10. Przedstawienie przez Wykonawcę protokołu z wykonanych robót raz dzienne (w dniu następującym po dniu wykonania prac) – zgodnie z załącznikami do umowy: 1a, 1b, 1c. Nie złożenie protokołu skutkuje nie uznaniem robót. 5.11. Zakres i kolejność prac podlega koordynacji ze strony przedstawicieli Zamawiającego. 5.12. W trakcie wykonywania usługi Wykonawca zobowiązuje się nie zniszczyć chodników. 5.13. Wykonawca odpowiada za wszelkie zdarzenia wynikające z niewłaściwego wykonania obowiązków bez względu na zakres i stopień niewłaściwego zrealizowania zadań w stosunku do osób trzecich.
<strong>II.5) Główny kod CPV: </strong>90620000-9 <strong>II.5) Główny kod CPV: </strong>90620000-9
<strong>Dodatkowe kody CPV:</strong> <strong>Dodatkowe kody CPV:</strong>
<table> <table>
<tbody> <tbody>
<tr> <tr>
<td>Kod CPV</td> <td>Kod CPV</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>90630000-2</td> <td>90630000-2</td>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
<strong>II.6) Całkowita wartość zamówienia </strong><em>(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)</em>: <strong>II.6) Całkowita wartość zamówienia </strong><em>(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)</em>:
Wartość bez VAT: Wartość bez VAT:
Waluta: Waluta:
<em>(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)</em> <em>(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)</em>
<strong>II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: </strong>Tak <strong>II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: </strong>Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: (do 10%) Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: (do 10%)
<strong>II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:</strong> <strong>II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:</strong>
miesiącach:   <em> lub </em><strong> dniach:</strong> miesiącach:   <em> lub </em><strong> dniach:</strong>
<em>lub</em> <em>lub</em>
<strong>data rozpoczęcia: </strong> <em> lub </em><strong> zakończenia: </strong> <strong>data rozpoczęcia: </strong> <em> lub </em><strong> zakończenia: </strong>
<table> <table>
<tbody> <tbody>
<tr> <tr>
<td>Okres w miesiącach</td> <td>Okres w miesiącach</td>
<td>Okres w dniach</td> <td>Okres w dniach</td>
<td>Data rozpoczęcia</td> <td>Data rozpoczęcia</td>
<td>Data zakończenia</td> <td>Data zakończenia</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td></td> <td></td>
<td></td> <td></td>
<td></td> <td></td>
<td><strong>2019- 04-30</strong></td> <td><strong>2019- 04-30</strong></td>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
<strong>II.9) Informacje dodatkowe: </strong> <strong>II.9) Informacje dodatkowe: </strong>
<u>SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM </u> <u>SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM </u>
<strong>III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU </strong> <strong>III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU </strong>
<strong>III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów</strong> <strong>III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów</strong>
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Informacje dodatkowe
<strong>III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna </strong> <strong>III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna </strong>
Określenie warunków: - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości, co najmniej 200 000,00 zł. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów. Dokument potwierdzający spełnianie tego warunku udziału w postępowaniu: Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości, co najmniej 200 000,00 zł wraz z dowodem opłacenia składki wynikającej z polisy. Wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumencie potwierdzającym spełnienie warunku będą przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Określenie warunków: - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości, co najmniej 200 000,00 zł. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów. Dokument potwierdzający spełnianie tego warunku udziału w postępowaniu: Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości, co najmniej 200 000,00 zł wraz z dowodem opłacenia składki wynikającej z polisy. Wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumencie potwierdzającym spełnienie warunku będą przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Informacje dodatkowe Informacje dodatkowe
<strong>III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa </strong> <strong>III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa </strong>
Określenie warunków: - wykaże, że posiada zdolności zawodowe do realizacji zamówienia, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania (zamówienia) o podobnym charakterze tj. zimowe utrzymanie dróg o wartości brutto min. 200 000,00 zł (każde zadanie), potwierdzone dokumentami o ich należytym wykonaniu – zał. nr 6 do SIWZ „Doświadczenie Wykonawcy” - wykaże, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował sprzętem: Pługopiaskarka z przeznaczeniem do odśnieżania m.in. jezdni utwardzonych – min. 1 szt.; Pług z przeznaczeniem do odśnieżania chodników i parkingów wraz z piaskarką – min. 1 szt., Samochód do wywozu śniegu – min. 1 szt. wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym sprzętem – zał. nr 5 do SIWZ „Wykaz sprzętu” - wykaże, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował 8 pracownikami do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi pracownikami – zał. nr 7 „Wykaz osób”. W celu potwierdzenia spełnienia warunków dodatkowo Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia. Zamawiający na etapie realizacji zamówienia zachowuje uprawnienie do kontroli spełnienia tego warunku. Określenie warunków: - wykaże, że posiada zdolności zawodowe do realizacji zamówienia, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania (zamówienia) o podobnym charakterze tj. zimowe utrzymanie dróg o wartości brutto min. 200 000,00 zł (każde zadanie), potwierdzone dokumentami o ich należytym wykonaniu – zał. nr 6 do SIWZ „Doświadczenie Wykonawcy” - wykaże, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował sprzętem: Pługopiaskarka z przeznaczeniem do odśnieżania m.in. jezdni utwardzonych – min. 1 szt.; Pług z przeznaczeniem do odśnieżania chodników i parkingów wraz z piaskarką – min. 1 szt., Samochód do wywozu śniegu – min. 1 szt. wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym sprzętem – zał. nr 5 do SIWZ „Wykaz sprzętu” - wykaże, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował 8 pracownikami do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi pracownikami – zał. nr 7 „Wykaz osób”. W celu potwierdzenia spełnienia warunków dodatkowo Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia. Zamawiający na etapie realizacji zamówienia zachowuje uprawnienie do kontroli spełnienia tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ Informacje dodatkowe: Zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ
<strong>III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA </strong> <strong>III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA </strong>
<strong>III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp</strong> <strong>III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp</strong>
<strong>III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp</strong> Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) <strong>III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp</strong> Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
<strong>III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI </strong> <strong>III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI </strong>
<strong>Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu </strong> <strong>Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu </strong>
Tak Tak
<strong>Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji </strong> <strong>Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji </strong>
Nie Nie
<strong>III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: </strong> <strong>III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: </strong>
<ol> <ol>
<li>Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w zał. nr 3 do SIWZ „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia / i spełnienia warunków udziału w postępowaniu” 1.2. potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje 1.3. dokument potwierdzający ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 1.4. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zał. nr 5 do SIWZ „Wykaz sprzętu” 1.5. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w trym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zał. nr 6 do SIWZ „Doświadczenie Wykonawcy” 1.6. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy, 11 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 1.7. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem imion i nazwisk (oświadczenia osób dane osobowe) zgodny z wzorem stanowiącym – zał. nr 7 „Wykaz osób”. 1.8. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 1.8.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 1.8.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 1.9. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1.1. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: - odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego, - zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.</li>  <li>Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w zał. nr 3 do SIWZ „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia / i spełnienia warunków udziału w postępowaniu” 1.2. potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje 1.3. dokument potwierdzający ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 1.4. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zał. nr 5 do SIWZ „Wykaz sprzętu” 1.5. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w trym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zał. nr 6 do SIWZ „Doświadczenie Wykonawcy” 1.6. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy, 11 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 1.7. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem imion i nazwisk (oświadczenia osób dane osobowe) zgodny z wzorem stanowiącym – zał. nr 7 „Wykaz osób”. 1.8. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 1.8.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 1.8.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 1.9. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1.1. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: - odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego, - zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.</li>
</ol> </ol>
<strong>III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP </strong> <strong>III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP </strong>
<strong>III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:</strong> <strong>III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:</strong>
. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w rozdziale V SIWZ – sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Wykonawca dostarczy: dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem realizacji zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 5.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w rozdziale V SIWZ – zdolność techniczna lub zawodowa - Wykonawca dostarczy: - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – zał. nr 6 do SIWZ „Doświadczenie Wykonawcy”. Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające, czy wymienione w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 7 „Wykaz osób”. 6. Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (– zał. nr 8 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). 8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. . W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w rozdziale V SIWZ – sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Wykonawca dostarczy: dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem realizacji zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 5.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w rozdziale V SIWZ – zdolność techniczna lub zawodowa - Wykonawca dostarczy: - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – zał. nr 6 do SIWZ „Doświadczenie Wykonawcy”. Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające, czy wymienione w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 7 „Wykaz osób”. 6. Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (– zał. nr 8 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). 8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
<strong>III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:</strong> <strong>III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:</strong>
<strong>III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP </strong> <strong>III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP </strong>
<strong>III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) </strong> <strong>III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) </strong>
<u>SEKCJA IV: PROCEDURA </u> <u>SEKCJA IV: PROCEDURA </u>
<strong>IV.1) OPIS </strong> <strong>IV.1) OPIS </strong>
<strong>IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: </strong>Przetarg nieograniczony <strong>IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: </strong>Przetarg nieograniczony
<strong>IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:</strong>Tak Informacja na temat wadium 2000 PLN <strong>IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:</strong>Tak Informacja na temat wadium 2000 PLN
<strong>IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: </strong>Nie <strong>IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: </strong>Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
<strong>IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: </strong>Nie <strong>IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: </strong>Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
<strong>IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: </strong>Nie <strong>IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: </strong>Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
<strong>IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu </strong> <strong>IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu </strong>
<em>(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) </em> <em>(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) </em>
Liczba wykonawców Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców: Kryteria selekcji wykonawców:
<strong>IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: </strong> <strong>IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: </strong>
Umowa ramowa będzie zawarta: Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
<strong>IV.1.8) Aukcja elektroniczna </strong> <strong>IV.1.8) Aukcja elektroniczna </strong>
<strong>Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej </strong><em>(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) </em>Nie <strong>Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej </strong><em>(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) </em>Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
<strong>Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: </strong> <strong>Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: </strong>
<strong>Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:</strong> <strong>Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:</strong>
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
<strong>IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT </strong> <strong>IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT </strong>
<strong>IV.2.1) Kryteria oceny ofert: </strong> <strong>IV.2.1) Kryteria oceny ofert: </strong>
<strong>IV.2.2) Kryteria</strong> <strong>IV.2.2) Kryteria</strong>
<table> <table>
<tbody> <tbody>
<tr> <tr>
<td>Kryteria</td> <td>Kryteria</td>
<td>Znaczenie</td> <td>Znaczenie</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>Łączna cena ofertowa brutto</td> <td>Łączna cena ofertowa brutto</td>
<td>60,00</td> <td>60,00</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>Ilość osób zatrudniona w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin uczestnicząca w realizacji</td> <td>Ilość osób zatrudniona w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin uczestnicząca w realizacji</td>
<td>40,00</td> <td>40,00</td>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
<strong>IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp </strong>(przetarg nieograniczony) Tak <strong>IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp </strong>(przetarg nieograniczony) Tak
<strong>IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne </strong> <strong>IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne </strong>
<strong>IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem</strong> <strong>IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem</strong>
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe Informacje dodatkowe
<strong>IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego</strong> <strong>IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego</strong>
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania: Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe:
<strong>IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego</strong> <strong>IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego</strong>
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie Nie
Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe:
<strong>IV.4) Licytacja elektroniczna </strong> <strong>IV.4) Licytacja elektroniczna </strong>
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina: Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe:
<strong>IV.5) ZMIANA UMOWY</strong> <strong>IV.5) ZMIANA UMOWY</strong>
<strong>Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:</strong> Tak <strong>Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:</strong> Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy tj.: 1) gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie wykonania Przedmiotu Umowy lub innych zmian wynikających ze zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 2) w przypadku zmiany wysokości podatku VAT, 3) pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodowałyby niekorzystne skutki dla Zamawiającego. 3. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy tj.: 1) gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie wykonania Przedmiotu Umowy lub innych zmian wynikających ze zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 2) w przypadku zmiany wysokości podatku VAT, 3) pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodowałyby niekorzystne skutki dla Zamawiającego.
<strong>IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE </strong> <strong>IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE </strong>
<strong>IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym </strong><em>(jeżeli dotyczy): </em> <strong>IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym </strong><em>(jeżeli dotyczy): </em>
<strong>Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym</strong> <strong>Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym</strong>
<strong>IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: </strong> <strong>IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: </strong>
Data: 2017-10-19, godzina: 14:00, Data: 2017-10-19, godzina: 14:00,
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu &gt; polski Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu &gt; polski
<strong>IV.6.3) Termin związania ofertą: </strong>do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) <strong>IV.6.3) Termin związania ofertą: </strong>do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
<strong>IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:</strong> <strong>IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:</strong>
<strong>IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane</strong> <strong>IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane</strong>
<strong>IV.6.6) Informacje dodatkowe:</strong> <strong>IV.6.6) Informacje dodatkowe:</strong>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 10/ogloszenie- nr-599721.docx" >Ogłoszenie nr 599721</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 10/ogloszenie- nr-599721.docx" >Ogłoszenie nr 599721</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 10/siwz_zimowe- utrzymanie-drog.pdf" >SIWZ_zimowe utrzymanie dróg</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 10/siwz_zimowe- utrzymanie-drog.pdf" >SIWZ_zimowe utrzymanie dróg</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 10/siwz.docx">SIWZ</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 10/siwz.docx">SIWZ</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 10/zal-nr-4- do-siwz-wzor- umowy.pdf">zał nr 4 do SIWZ wzór umowy</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 10/zal-nr-4- do-siwz-wzor- umowy.pdf">zał nr 4 do SIWZ wzór umowy</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 10/zal.-nr-1a.- 1b.-1c.-do-umowy.xlsx">zał. nr 1a. 1b. 1c. do umowy</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 10/zal.-nr-1a.- 1b.-1c.-do-umowy.xlsx">zał. nr 1a. 1b. 1c. do umowy</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 10/zal.-nr-2- do-umowy-specyf.- techniczna.doc">zał. nr 2 do umowy specyf. techniczna</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 10/zal.-nr-2- do-umowy-specyf.- techniczna.doc">zał. nr 2 do umowy specyf. techniczna</a>
  _____________ ____________________
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 10/informacja- nr-1-dla-wykonawcow.pdf">Informacja nr 1 dla Wykonawców</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 10/ogloszenie- o-zmianie-ogloszenia-500044560- n-2017.docx">Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500044560-N-2017</a>
  &nbsp;
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 10/informacja- z-otwarcia-ofert.pdf">Informacja z otwarcia ofert</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 10/ogloszenie- o-wyniku-postepowania-wyborze- najkorzystniejszej-oferty.pdf" >OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY</a>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna