Biuletyn Informacji Publicznej / Przetarg / SPRZĄTANIE ULIC I PIELĘGNACJA ZIELENI W CIĄGACH ULICZNYCH MIASTA PODKOWA LEŚNA DO DNIA 31.12.2018 r.

SPRZĄTANIE ULIC I PIELĘGNACJA ZIELENI W CIĄGACH ULICZNYCH MIASTA PODKOWA LEŚNA DO DNIA 31.12.2018 r.

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 20 września 2017 o 15:56:44. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

ogłoszenie nr 586506-N-2017 z dnia 2017-09-11 r. Miasto Podkowa Leśna: SPRZĄTANIE ULIC I PIELĘGNACJA ZIELENI W CIĄGACH ULICZNYCH MIASTA PODKOWA LEŚNA DO DNIA 31.12.2018 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:
  1. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Podkowa Leśna, krajowy numer identyfikacyjny 013269338, ul. ul. Akacjowa  39/41 , 05-807   Podkowa Leśna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 759 21 00, e-mail urzadmiasta@podkowalesna.pl, faks 22 758 90 03. Adres strony internetowej (URL): www.bip.podkowalesna.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA:  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak www.bip.podkowalesna.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie www.bip.podkowalesna.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Pisemnie Adres: ul.Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SPRZĄTANIE ULIC I PIELĘGNACJA ZIELENI W CIĄGACH ULICZNYCH MIASTA PODKOWA LEŚNA DO DNIA 31.12.2018 r. Numer referencyjny: ZP 271.21.2017 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  Nie II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 2 Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2 II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: zad.1 a) opróżnianie koszy ulicznych (ok. 125 koszy na terenie całego Miasta Podkowa Leśna) i sprzątanie (zamiatanie i grabienie) terenu wokół tych koszy wraz z utylizacją tych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – w dniach od poniedziałku do piątku do godz. 7.30 a w soboty do godz. 12.00, b) sprzątanie pasa drogowego ulic: Brwinowskiej i Jana Pawła II – 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) rano do godziny 8.00 a w sytuacji gdy warunki atmosferyczne na to nie pozwalają, praca ta powinna być wykonana tego samego dnia w późniejszych godzinach lub następnego dnia też do godz. 8.00. c) sprzątanie pasa drogowego ulic: – Jeleniej, – Lipowej, – Lilpopa, – Parkowej, – Wschodniej, – Króliczej, – Kościelnej, – Kwiatowej (bez nieutwardzonego odcinka od Parkowej do Paproci), – Paproci (odc. asfaltowy), – Bukowej, – Akacjowej (od odcinku od Świerkowej do Sosnowej ), – Modrzewiowej, – Słowiczej, – Sienkiewicza, – Zachodniej, – Gołębiej, – Głównej, – Myśliwskiej, – Lotniczej, – Błońskiej (na odcinku od Słowiczej do Brwinowskiej), – Wrzosowej, – Bluszczowej, – Helenowskiej (Słowiczej do Brwinowskiej), – Miejskiej (przy poczcie), – Świerkowej, – Orzechowej, – Wiewiórek (na odcinku od Jeleniej do Jeża), – Warszawska (na odcinku od Brwinowskiej do Głównej), – Iwaszkiewicza, – Reymonta, – Cicha (od 01.02.2018r.), – Storczyków (od 01.02.2018r.), (ulice zaznaczone na załączonej mapie – zał. nr 1). – wszystkie wskazane pasy drogowe ulic należy sprzątać dwa razy w miesiącu: pierwszy raz do 15 i drugi raz do 30 dnia każdego miesiąca. Możliwość wskazaniu terminu i kolejności sprzątania ulic przez przedstawiciela Zamawiającego. Sprzątanie pasa drogowego będzie polegało na zbieraniu śmieci, liści, czyszczeniu jezdni i zatok postojowych oraz zamiataniu chodników, oczyszczaniu krawężników z ziemi i wrastającej darni, czyszczeniu kamieni z pobocza, kamiennego drenażu. Zgrabione liście i śmieci należy natychmiast tego samego dnia wywieźć i zutylizować zgodnie z wymogami prawa, na koszt Wykonawcy. Wywóz liści, darni i innych zebranych odpadów oraz ich utylizację należy ująć w koszcie wykonania ww. usługi. d) wywóz śmieci z cmentarza komunalnego dwa razy w tygodniu we wtorek i w piątek do godz. 1200 wraz ze sprzątaniem terenu wokół śmietników. Wykonawca zapewni na stałe jeden estetyczny kontener o pojemności 7 m³ . Przed świętami (3 dni przed) i w okresie świątecznym (do 3 dni po) Wykonawca zapewni podstawienie dodatkowych dwóch dużych kontenerów i zobowiązuje się do ich opróżniania, w miarę potrzeb, bez konieczności zgłaszania takiej potrzeby, przez pracownika Zamawiającego – usytuowanie należy uzgodnić z pracownikiem Zamawiającego. Na kontenerze należy umieścić telefon do firmy odbierającej kontener. Przez cały okres trwania Umowy: a) Interwencyjny wywóz nieczystości stałych (dotyczy wywozu nieczystości z terenu działek miejskich niezabudowanych zgromadzonych w workach) do 180 m3, b) Interwencyjny wywóz bioodpadów (liści, gałęzi itp.) z terenu Miasta Podkowa Leśna – w ilości do 700 m3. Zadanie 2 1.3. Utrzymanie ciągów zieleni miejskiej w okresie wiosenno – letnim od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.10.2018 r. Utrzymanie ciągów zieleni miejskiej w okresie wiosenno – letnim, będzie polegało na wykonywaniu następujących prac: a) koszenie trawy i chwastów – w okresie od dnia 01.04.2018 r. – do dnia 31.10.2018 r., w terminach: do 15 i do 30 dnia miesiąca w miesiącu – kwiecień, wrzesień i październik (tj. 2 razy w miesiącu) do 7,14,21,28 dnia miesiąca– maj, czerwiec, lipiec, sierpień (tj. 4 razy w miesiącu) 22 razy – łącznie w trakcie obowiązywania Umowy: – dotyczy obszaru trzech parków: P1 (Ogród Matki i Dziecka), P2 (Leśny Park Miejski), P3 (Park Przyjaźni Polsko- Węgierskiej) – ciągów zieleni wzdłuż ulic: – Brwinowskiej, – Jana Pawła II, – Lipowej, – Głównej, – Myśliwskiej, – Sienkiewicza, – Jeleniej, – Gołębiej, – Słowiczej, – Lilpopa, – Kościelnej, – Lotniczej, – Błońskiej na odcinku Słowiczej – Brwinowskiej, – Bukowej (na docinku od Granicznej do Lipowej), – Helenowskiej (na odcinku od Słowiczej do Brwinowskiej), – Modrzewiowej, – Zachodniej, – Wrzosowej, – Warszawskiej – Parkowej, – Reymonta, – Kwiatowej, – Iwaszkiewicza, – Orla, – Sokola, – Cicha, – Storczyków, – Szpaków. b) pielęgnacja ciągów będzie polegała na: systematycznym usuwaniu chwastów, czyszczeniu kamyków wzdłuż ulic, formowaniu roślin zgodnie z zaleceniami podanymi przez przedstawiciela Zamawiającego w okresie od dnia 01.04.2018r. – do dnia 31.10.2018 r., 2 razy w miesiącu, w terminach do 15 i 30 dnia każdego miesiąca, dotyczy: – Jana Pawła II, – Lotnicza, – Warszawska (ul. Brwinowska do ul. Głównej) – Iwaszkiewicza c) strzyżeniu żywopłotów wzdłuż ulic: Brwinowskiej, Lipowej, Jana Pawła II raz w miesiącu, w okresie 01.04.2018 r. – 31.10.2018 r. II.5) Główny kod CPV: 90000000-7 Dodatkowe kody CPV: II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:    lub dniach: lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-12-31
II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, a wymaganej przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015r. poz.584 z późn. zm. Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że – posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości, co najmniej 300 000,00 zł. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów. Dokument potwierdzający spełnianie tego warunku udziału w postępowaniu: Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości, co najmniej 300 000,00 zł wraz z dowodem opłacenia składki wynikającej z polisy. Zad.I. – 200 000,00 zł. Zad. II – 100 000,00 zł. Informacje dodatkowe Informacje dodatkowe Wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumencie potwierdzającym spełnienie warunku będą przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  Określenie warunków: – wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych także wykonuje) co najmniej 2 usługi sprzątania miasta i/lub pielęgnacji zielenie na kwotę brutto (300.000,00 zl.) – załącznik nr 6 do oferty; Zad. I – 200 000,00 zł. Zad. II – 100 000,00 zł. – wykaże, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował sprzętem wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym sprzętem – – zał. nr 5 do oferty, – wykaże, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował min. 9 pracownikami do realizacji umowy (zad. I i zad.II) Zad. I – min. 5 pracowników Zad. II – min. 4 pracowników wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi pracownikami – zał. nr 7 SIWZ. Zad. I – zamiatarka 1 szt. – dmuchawa – 1 szt. Zad. II – ciągnik z osprzętem ogrodniczym (kosiarka rotacyjna itp.) – 1 szt.; – wykaszarka– 1 szt – kosiarki mechaniczne (w tym 1 z koszem) – 1szt – opryskiwacz ręczny i mechaniczny – 1szt Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1.2. potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje 1.3. dokument potwierdzający ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (300.000,00 zł. brutto) 1.4. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami załącznik nr załączniku nr 5 do SIWZ. 1.5. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w trym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, 1.6. . aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy, 11 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 1.7. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem imion i nazwisk (oświadczenia osób dane osobowe) zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 7, do SIWZ III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6) SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie Informacja na temat wadium Zad. I – 3 000,00 zł. Zad. II – 2 000,00 zł. IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców: IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: IV.1.8) Aukcja elektroniczna  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Łączna cena ofertowa 60,00
Ilość osób zatrudniona w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin uczestnicząca w realizacji 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczące odpowiednio zmiany sposobu rozliczeń, zmiany terminu rozliczeń, wartości Umowy, zmiany zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć; 2) ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację Przedmiotu Umowy; 3) zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji powodujące zniszczenia, uszkodzenia wymagające naprawy lub wstrzymanie prac, odpowiednio do tego jaki wpływ na te zmiany będą miały ww. przypadki. 3. Zmiany Umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  Data: 2017-09-20, godzina: 14:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane IV.6.6) Informacje dodatkowe: ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH    
Część nr: 1 Nazwa: SPRZĄTANIE ULIC
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zad.1 a) opróżnianie koszy ulicznych (ok. 125 koszy na terenie całego Miasta Podkowa Leśna) i sprzątanie (zamiatanie i grabienie) terenu wokół tych koszy wraz z utylizacją tych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – w dniach od poniedziałku do piątku do godz. 7.30 a w soboty do godz. 12.00, b) sprzątanie pasa drogowego ulic: Brwinowskiej i Jana Pawła II – 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) rano do godziny 8.00 a w sytuacji gdy warunki atmosferyczne na to nie pozwalają, praca ta powinna być wykonana tego samego dnia w późniejszych godzinach lub następnego dnia też do godz. 8.00. c) sprzątanie pasa drogowego ulic: – Jeleniej, – Lipowej, – Lilpopa, – Parkowej, – Wschodniej, – Króliczej, – Kościelnej, – Kwiatowej (bez nieutwardzonego odcinka od Parkowej do Paproci), – Paproci (odc. asfaltowy), – Bukowej, – Akacjowej (od odcinku od Świerkowej do Sosnowej ), – Modrzewiowej, – Słowiczej, – Sienkiewicza, – Zachodniej, – Gołębiej, – Głównej, – Myśliwskiej, – Lotniczej, – Błońskiej (na odcinku od Słowiczej do Brwinowskiej), – Wrzosowej, – Bluszczowej, – Helenowskiej (Słowiczej do Brwinowskiej), – Miejskiej (przy poczcie), – Świerkowej, – Orzechowej, – Wiewiórek (na odcinku od Jeleniej do Jeża), – Warszawska (na odcinku od Brwinowskiej do Głównej), – Iwaszkiewicza, – Reymonta, – Cicha (od 01.02.2018r.), – Storczyków (od 01.02.2018r.), (ulice zaznaczone na załączonej mapie – zał. nr 1). – wszystkie wskazane pasy drogowe ulic należy sprzątać dwa razy w miesiącu: pierwszy raz do 15 i drugi raz do 30 dnia każdego miesiąca. Możliwość wskazaniu terminu i kolejności sprzątania ulic przez przedstawiciela Zamawiającego. Sprzątanie pasa drogowego będzie polegało na zbieraniu śmieci, liści, czyszczeniu jezdni i zatok postojowych oraz zamiataniu chodników, oczyszczaniu krawężników z ziemi i wrastającej darni, czyszczeniu kamieni z pobocza, kamiennego drenażu. Zgrabione liście i śmieci należy natychmiast tego samego dnia wywieźć i zutylizować zgodnie z wymogami prawa, na koszt Wykonawcy. Wywóz liści, darni i innych zebranych odpadów oraz ich utylizację należy ująć w koszcie wykonania ww. usługi. d) wywóz śmieci z cmentarza komunalnego dwa razy w tygodniu we wtorek i w piątek do godz. 1200 wraz ze sprzątaniem terenu wokół śmietników. Wykonawca zapewni na stałe jeden estetyczny kontener o pojemności 7 m³ . Przed świętami (3 dni przed) i w okresie świątecznym (do 3 dni po) Wykonawca zapewni podstawienie dodatkowych dwóch dużych kontenerów i zobowiązuje się do ich opróżniania, w miarę potrzeb, bez konieczności zgłaszania takiej potrzeby, przez pracownika Zamawiającego – usytuowanie należy uzgodnić z pracownikiem Zamawiającego. Na kontenerze należy umieścić telefon do firmy odbierającej kontener. Przez cały okres trwania Umowy: a) Interwencyjny wywóz nieczystości stałych (dotyczy wywozu nieczystości z terenu działek miejskich niezabudowanych zgromadzonych w workach) do 180 m3, b) Interwencyjny wywóz bioodpadów (liści, gałęzi itp.) z terenu Miasta Podkowa Leśna – w ilości do 700 m3. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90000000-7, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2018-12-31 5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
łączna cena ofertowa brutto 60,00
Ilość osób zatrudniona w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin uczestnicząca w realizacji 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2 Nazwa: PIELĘGNACJA ZIELENI W CIĄGACH ULICZNYCH
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 2 1.3. Utrzymanie ciągów zieleni miejskiej w okresie wiosenno – letnim od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.10.2018 r. Utrzymanie ciągów zieleni miejskiej w okresie wiosenno – letnim, będzie polegało na wykonywaniu następujących prac: a) koszenie trawy i chwastów – w okresie od dnia 01.04.2018 r. – do dnia 31.10.2018 r., w terminach: do 15 i do 30 dnia miesiąca w miesiącu – kwiecień, wrzesień i październik (tj. 2 razy w miesiącu) do 7,14,21,28 dnia miesiąca– maj, czerwiec, lipiec, sierpień (tj. 4 razy w miesiącu) 22 razy – łącznie w trakcie obowiązywania Umowy: – dotyczy obszaru trzech parków: P1 (Ogród Matki i Dziecka), P2 (Leśny Park Miejski), P3 (Park Przyjaźni Polsko- Węgierskiej) – ciągów zieleni wzdłuż ulic: – Brwinowskiej, – Jana Pawła II, – Lipowej, – Głównej, – Myśliwskiej, – Sienkiewicza, – Jeleniej, – Gołębiej, – Słowiczej, – Lilpopa, – Kościelnej, – Lotniczej, – Błońskiej na odcinku Słowiczej – Brwinowskiej, – Bukowej (na docinku od Granicznej do Lipowej), – Helenowskiej (na odcinku od Słowiczej do Brwinowskiej), – Modrzewiowej, – Zachodniej, – Wrzosowej, – Warszawskiej – Parkowej, – Reymonta, – Kwiatowej, – Iwaszkiewicza, – Orla, – Sokola, – Cicha, – Storczyków, – Szpaków. b) pielęgnacja ciągów będzie polegała na: systematycznym usuwaniu chwastów, czyszczeniu kamyków wzdłuż ulic, formowaniu roślin zgodnie z zaleceniami podanymi przez przedstawiciela Zamawiającego w okresie od dnia 01.04.2018r. – do dnia 31.10.2018 r., 2 razy w miesiącu, w terminach do 15 i 30 dnia każdego miesiąca, dotyczy: – Jana Pawła II, – Lotnicza, – Warszawska (ul. Brwinowska do ul. Głównej) – Iwaszkiewicza c) strzyżeniu żywopłotów wzdłuż ulic: Brwinowskiej, Lipowej, Jana Pawła II raz w miesiącu, w okresie 01.04.2018 r. – 31.10.2018 r. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77300000-3, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania:  okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2018-12-31 5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutt 60,00
Ilość osób zatrudniona w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin uczestnicząca w realizacji 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
ogłoszenie nr 586506-N-2017 z dnia 2017-09-11 r. SIWZ 271.21.2017 ZP 271.21.2017 SIWZ sprzątanie miasta Załącznik Nr 1a do SIWZ – Sprzątanie pasa drogowego Załącznik Nr 1b do SIWZ – Pielęgnacja ciągów ulicznych. projekt umowa Poprawiony załacznik nr 2 Formularz ofertowy Informacja z otwarcia ofert

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
20 września 2017 o 15:56:44Aktualna wersja
Zawartość
ogłoszenie nr 586506-N-2017 z dnia 2017-09-11 r. ogłoszenie nr 586506-N-2017 z dnia 2017-09-11 r.
<strong>Miasto Podkowa Leśna: SPRZĄTANIE ULIC I PIELĘGNACJA ZIELENI W CIĄGACH ULICZNYCH MIASTA PODKOWA LEŚNA DO DNIA 31.12.2018 r. <strong>Miasto Podkowa Leśna: SPRZĄTANIE ULIC I PIELĘGNACJA ZIELENI W CIĄGACH ULICZNYCH MIASTA PODKOWA LEŚNA DO DNIA 31.12.2018 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi</strong> OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi</strong>
<strong>Zamieszczanie ogłoszenia:< /strong> Zamieszczanie obowiązkowe <strong>Zamieszczanie ogłoszenia:< /strong> Zamieszczanie obowiązkowe
<strong>Ogłoszenie dotyczy:</strong>  Zamówienia publicznego <strong>Ogłoszenie dotyczy:</strong>  Zamówienia publicznego
<strong>Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej </strong> <strong>Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej </strong>
Nie Nie
<strong>Nazwa projektu lub programu</strong> <strong>Nazwa projektu lub programu</strong>
<strong>O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych </strong> <strong>O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych </strong>
Nie Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
<strong><u>SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY< /u></strong> <strong><u>SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY< /u></strong>
<strong>Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający </strong> <strong>Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający </strong>
Nie Nie
<strong>Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania </strong> <strong>Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania </strong>
Nie Nie
<strong>Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:</strong> <strong>Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:</strong>
<strong>Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających</strong> <strong>Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających</strong>
Nie Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
<strong>Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej </strong> <strong>Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej </strong>
Nie Nie
<strong>W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:</strong> <strong>W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:</strong>
<strong>Informacje dodatkowe:</strong> <strong>Informacje dodatkowe:</strong>
<ol start="3"> <ol start="3">
<li><strong> 1) NAZWA I ADRES: </strong>Miasto Podkowa Leśna, krajowy numer identyfikacyjny 013269338, ul. ul. Akacjowa  39/ 41 , 05-807   Podkowa Leśna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 759 21 00, e-mail urzadmiasta@podkowalesna.pl, faks 22 758 90 03.  <li><strong> 1) NAZWA I ADRES: </strong>Miasto Podkowa Leśna, krajowy numer identyfikacyjny 013269338, ul. ul. Akacjowa  39/ 41 , 05-807   Podkowa Leśna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 759 21 00, e-mail urzadmiasta@podkowalesna.pl, faks 22 758 90 03.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.podkowalesna.pl Adres strony internetowej (URL): www.bip.podkowalesna.pl
Adres profilu nabywcy: Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne</li> Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne</li>
<li><strong> 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  </strong>Administracja samorządowa</li>  <li><strong> 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  </strong>Administracja samorządowa</li>
</ol> </ol>
<strong>I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA <em>(jeżeli dotyczy)</em>:</strong> <strong>I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA <em>(jeżeli dotyczy)</em>:</strong>
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
<strong>I.4) KOMUNIKACJA: </strong> <strong>I.4) KOMUNIKACJA: </strong>
<strong>Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)</strong> <strong>Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)</strong>
Tak Tak
www.bip.podkowalesna.pl www.bip.podkowalesna.pl
<strong>Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia</strong> <strong>Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia</strong>
Nie Nie
www.bip.podkowalesna.pl www.bip.podkowalesna.pl
<strong>Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem</strong> <strong>Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem</strong>
Nie Nie
<strong>Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:</strong> <strong>Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:</strong>
<strong>Elektronicznie</strong> <strong>Elektronicznie</strong>
Nie Nie
adres adres
<strong>Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:</strong> <strong>Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:</strong>
Nie Nie
Inny sposób: Inny sposób:
<strong>Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:</strong> <strong>Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:</strong>
Tak Tak
Inny sposób: Inny sposób:
Pisemnie Pisemnie
Adres: Adres:
ul.Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna ul.Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
<strong>Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne</strong> <strong>Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne</strong>
Nie Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
<strong><u>SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</u></strong> <strong><u>SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</u></strong>
<strong>II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  </strong>SPRZĄTANIE ULIC I PIELĘGNACJA ZIELENI W CIĄGACH ULICZNYCH MIASTA PODKOWA LEŚNA DO DNIA 31.12.2018 r. <strong>II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  </strong>SPRZĄTANIE ULIC I PIELĘGNACJA ZIELENI W CIĄGACH ULICZNYCH MIASTA PODKOWA LEŚNA DO DNIA 31.12.2018 r.
<strong>Numer referencyjny:  </strong>ZP 271.21.2017 <strong>Numer referencyjny:  </strong>ZP 271.21.2017
<strong>Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny </strong> <strong>Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny </strong>
Nie Nie
<strong>II.2) Rodzaj zamówienia: < /strong>Usługi <strong>II.2) Rodzaj zamówienia: < /strong>Usługi
<strong>II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych</strong> <strong>II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych</strong>
Zamówienie podzielone jest na części: Zamówienie podzielone jest na części:
Tak Tak
<strong>Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:</strong> <strong>Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:</strong>
wszystkich części wszystkich części
<strong>Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:</strong> <strong>Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:</strong>
2 2
<strong>Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:</strong> <strong>Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:</strong>
2 2
<strong>II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia < /strong><em>(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )</em><strong> a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: < /strong>zad.1 a) opróżnianie koszy ulicznych (ok. 125 koszy na terenie całego Miasta Podkowa Leśna) i sprzątanie (zamiatanie i grabienie) terenu wokół tych koszy wraz z utylizacją tych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - w dniach od poniedziałku do piątku do godz. 7.30 a w soboty do godz. 12.00, b) sprzątanie pasa drogowego ulic: Brwinowskiej i Jana Pawła II – 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) rano do godziny 8.00 a w sytuacji gdy warunki atmosferyczne na to nie pozwalają, praca ta powinna być wykonana tego samego dnia w późniejszych godzinach lub następnego dnia też do godz. 8.00. c) sprzątanie pasa drogowego ulic: - Jeleniej, - Lipowej, - Lilpopa, - Parkowej, - Wschodniej, - Króliczej, - Kościelnej, - Kwiatowej (bez nieutwardzonego odcinka od Parkowej do Paproci), - Paproci (odc. asfaltowy), - Bukowej, - Akacjowej (od odcinku od Świerkowej do Sosnowej ), - Modrzewiowej, - Słowiczej, - Sienkiewicza, - Zachodniej, - Gołębiej, - Głównej, - Myśliwskiej, - Lotniczej, - Błońskiej (na odcinku od Słowiczej do Brwinowskiej), - Wrzosowej, - Bluszczowej, - Helenowskiej (Słowiczej do Brwinowskiej), - Miejskiej (przy poczcie), - Świerkowej, - Orzechowej, - Wiewiórek (na odcinku od Jeleniej do Jeża), - Warszawska (na odcinku od Brwinowskiej do Głównej), - Iwaszkiewicza, - Reymonta, - Cicha (od 01.02.2018r.), - Storczyków (od 01.02.2018r.), (ulice zaznaczone na załączonej mapie - zał. nr 1). – wszystkie wskazane pasy drogowe ulic należy sprzątać dwa razy w miesiącu: pierwszy raz do 15 i drugi raz do 30 dnia każdego miesiąca. Możliwość wskazaniu terminu i kolejności sprzątania ulic przez przedstawiciela Zamawiającego. Sprzątanie pasa drogowego będzie polegało na zbieraniu śmieci, liści, czyszczeniu jezdni i zatok postojowych oraz zamiataniu chodników, oczyszczaniu krawężników z ziemi i wrastającej darni, czyszczeniu kamieni z pobocza, kamiennego drenażu. Zgrabione liście i śmieci należy natychmiast tego samego dnia wywieźć i zutylizować zgodnie z wymogami prawa, na koszt Wykonawcy. Wywóz liści, darni i innych zebranych odpadów oraz ich utylizację należy ująć w koszcie wykonania ww. usługi. d) wywóz śmieci z cmentarza komunalnego dwa razy w tygodniu we wtorek i w piątek do godz. 1200 wraz ze sprzątaniem terenu wokół śmietników. Wykonawca zapewni na stałe jeden estetyczny kontener o pojemności 7 m³ . Przed świętami (3 dni przed) i w okresie świątecznym (do 3 dni po) Wykonawca zapewni podstawienie dodatkowych dwóch dużych kontenerów i zobowiązuje się do ich opróżniania, w miarę potrzeb, bez konieczności zgłaszania takiej potrzeby, przez pracownika Zamawiającego - usytuowanie należy uzgodnić z pracownikiem Zamawiającego. Na kontenerze należy umieścić telefon do firmy odbierającej kontener. Przez cały okres trwania Umowy: a) Interwencyjny wywóz nieczystości stałych (dotyczy wywozu nieczystości z terenu działek miejskich niezabudowanych zgromadzonych w workach) do 180 m3, b) Interwencyjny wywóz bioodpadów (liści, gałęzi itp.) z terenu Miasta Podkowa Leśna - w ilości do 700 m3. Zadanie 2 1.3. Utrzymanie ciągów zieleni miejskiej w okresie wiosenno - letnim od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.10.2018 r. Utrzymanie ciągów zieleni miejskiej w okresie wiosenno - letnim, będzie polegało na wykonywaniu następujących prac: a) koszenie trawy i chwastów – w okresie od dnia 01.04.2018 r. – do dnia 31.10.2018 r., w terminach: do 15 i do 30 dnia miesiąca w miesiącu - kwiecień, wrzesień i październik (tj. 2 razy w miesiącu) do 7,14,21,28 dnia miesiąca– maj, czerwiec, lipiec, sierpień (tj. 4 razy w miesiącu) 22 razy – łącznie w trakcie obowiązywania Umowy: - dotyczy obszaru trzech parków: P1 (Ogród Matki i Dziecka), P2 (Leśny Park Miejski), P3 (Park Przyjaźni Polsko- Węgierskiej) - ciągów zieleni wzdłuż ulic: - Brwinowskiej, - Jana Pawła II, - Lipowej, - Głównej, - Myśliwskiej, - Sienkiewicza, - Jeleniej, - Gołębiej, - Słowiczej, - Lilpopa, - Kościelnej, - Lotniczej, - Błońskiej na odcinku Słowiczej - Brwinowskiej, - Bukowej (na docinku od Granicznej do Lipowej), - Helenowskiej (na odcinku od Słowiczej do Brwinowskiej), - Modrzewiowej, - Zachodniej, - Wrzosowej, - Warszawskiej - Parkowej, - Reymonta, - Kwiatowej, - Iwaszkiewicza, - Orla, - Sokola, - Cicha, - Storczyków, - Szpaków. b) pielęgnacja ciągów będzie polegała na: systematycznym usuwaniu chwastów, czyszczeniu kamyków wzdłuż ulic, formowaniu roślin zgodnie z zaleceniami podanymi przez przedstawiciela Zamawiającego w okresie od dnia 01.04.2018r. – do dnia 31.10.2018 r., 2 razy w miesiącu, w terminach do 15 i 30 dnia każdego miesiąca, dotyczy: - Jana Pawła II, - Lotnicza, - Warszawska (ul. Brwinowska do ul. Głównej) - Iwaszkiewicza c) strzyżeniu żywopłotów wzdłuż ulic: Brwinowskiej, Lipowej, Jana Pawła II raz w miesiącu, w okresie 01.04.2018 r. - 31.10.2018 r. <strong>II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia < /strong><em>(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )</em><strong> a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: < /strong>zad.1 a) opróżnianie koszy ulicznych (ok. 125 koszy na terenie całego Miasta Podkowa Leśna) i sprzątanie (zamiatanie i grabienie) terenu wokół tych koszy wraz z utylizacją tych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - w dniach od poniedziałku do piątku do godz. 7.30 a w soboty do godz. 12.00, b) sprzątanie pasa drogowego ulic: Brwinowskiej i Jana Pawła II – 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) rano do godziny 8.00 a w sytuacji gdy warunki atmosferyczne na to nie pozwalają, praca ta powinna być wykonana tego samego dnia w późniejszych godzinach lub następnego dnia też do godz. 8.00. c) sprzątanie pasa drogowego ulic: - Jeleniej, - Lipowej, - Lilpopa, - Parkowej, - Wschodniej, - Króliczej, - Kościelnej, - Kwiatowej (bez nieutwardzonego odcinka od Parkowej do Paproci), - Paproci (odc. asfaltowy), - Bukowej, - Akacjowej (od odcinku od Świerkowej do Sosnowej ), - Modrzewiowej, - Słowiczej, - Sienkiewicza, - Zachodniej, - Gołębiej, - Głównej, - Myśliwskiej, - Lotniczej, - Błońskiej (na odcinku od Słowiczej do Brwinowskiej), - Wrzosowej, - Bluszczowej, - Helenowskiej (Słowiczej do Brwinowskiej), - Miejskiej (przy poczcie), - Świerkowej, - Orzechowej, - Wiewiórek (na odcinku od Jeleniej do Jeża), - Warszawska (na odcinku od Brwinowskiej do Głównej), - Iwaszkiewicza, - Reymonta, - Cicha (od 01.02.2018r.), - Storczyków (od 01.02.2018r.), (ulice zaznaczone na załączonej mapie - zał. nr 1). – wszystkie wskazane pasy drogowe ulic należy sprzątać dwa razy w miesiącu: pierwszy raz do 15 i drugi raz do 30 dnia każdego miesiąca. Możliwość wskazaniu terminu i kolejności sprzątania ulic przez przedstawiciela Zamawiającego. Sprzątanie pasa drogowego będzie polegało na zbieraniu śmieci, liści, czyszczeniu jezdni i zatok postojowych oraz zamiataniu chodników, oczyszczaniu krawężników z ziemi i wrastającej darni, czyszczeniu kamieni z pobocza, kamiennego drenażu. Zgrabione liście i śmieci należy natychmiast tego samego dnia wywieźć i zutylizować zgodnie z wymogami prawa, na koszt Wykonawcy. Wywóz liści, darni i innych zebranych odpadów oraz ich utylizację należy ująć w koszcie wykonania ww. usługi. d) wywóz śmieci z cmentarza komunalnego dwa razy w tygodniu we wtorek i w piątek do godz. 1200 wraz ze sprzątaniem terenu wokół śmietników. Wykonawca zapewni na stałe jeden estetyczny kontener o pojemności 7 m³ . Przed świętami (3 dni przed) i w okresie świątecznym (do 3 dni po) Wykonawca zapewni podstawienie dodatkowych dwóch dużych kontenerów i zobowiązuje się do ich opróżniania, w miarę potrzeb, bez konieczności zgłaszania takiej potrzeby, przez pracownika Zamawiającego - usytuowanie należy uzgodnić z pracownikiem Zamawiającego. Na kontenerze należy umieścić telefon do firmy odbierającej kontener. Przez cały okres trwania Umowy: a) Interwencyjny wywóz nieczystości stałych (dotyczy wywozu nieczystości z terenu działek miejskich niezabudowanych zgromadzonych w workach) do 180 m3, b) Interwencyjny wywóz bioodpadów (liści, gałęzi itp.) z terenu Miasta Podkowa Leśna - w ilości do 700 m3. Zadanie 2 1.3. Utrzymanie ciągów zieleni miejskiej w okresie wiosenno - letnim od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.10.2018 r. Utrzymanie ciągów zieleni miejskiej w okresie wiosenno - letnim, będzie polegało na wykonywaniu następujących prac: a) koszenie trawy i chwastów – w okresie od dnia 01.04.2018 r. – do dnia 31.10.2018 r., w terminach: do 15 i do 30 dnia miesiąca w miesiącu - kwiecień, wrzesień i październik (tj. 2 razy w miesiącu) do 7,14,21,28 dnia miesiąca– maj, czerwiec, lipiec, sierpień (tj. 4 razy w miesiącu) 22 razy – łącznie w trakcie obowiązywania Umowy: - dotyczy obszaru trzech parków: P1 (Ogród Matki i Dziecka), P2 (Leśny Park Miejski), P3 (Park Przyjaźni Polsko- Węgierskiej) - ciągów zieleni wzdłuż ulic: - Brwinowskiej, - Jana Pawła II, - Lipowej, - Głównej, - Myśliwskiej, - Sienkiewicza, - Jeleniej, - Gołębiej, - Słowiczej, - Lilpopa, - Kościelnej, - Lotniczej, - Błońskiej na odcinku Słowiczej - Brwinowskiej, - Bukowej (na docinku od Granicznej do Lipowej), - Helenowskiej (na odcinku od Słowiczej do Brwinowskiej), - Modrzewiowej, - Zachodniej, - Wrzosowej, - Warszawskiej - Parkowej, - Reymonta, - Kwiatowej, - Iwaszkiewicza, - Orla, - Sokola, - Cicha, - Storczyków, - Szpaków. b) pielęgnacja ciągów będzie polegała na: systematycznym usuwaniu chwastów, czyszczeniu kamyków wzdłuż ulic, formowaniu roślin zgodnie z zaleceniami podanymi przez przedstawiciela Zamawiającego w okresie od dnia 01.04.2018r. – do dnia 31.10.2018 r., 2 razy w miesiącu, w terminach do 15 i 30 dnia każdego miesiąca, dotyczy: - Jana Pawła II, - Lotnicza, - Warszawska (ul. Brwinowska do ul. Głównej) - Iwaszkiewicza c) strzyżeniu żywopłotów wzdłuż ulic: Brwinowskiej, Lipowej, Jana Pawła II raz w miesiącu, w okresie 01.04.2018 r. - 31.10.2018 r.
<strong>II.5) Główny kod CPV: </strong>90000000-7 <strong>II.5) Główny kod CPV: </strong>90000000-7
<strong>Dodatkowe kody CPV:</strong> <strong>Dodatkowe kody CPV:</strong>
<strong>II.6) Całkowita wartość zamówienia < /strong><em>(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)</em>: <strong>II.6) Całkowita wartość zamówienia < /strong><em>(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)</em>:
Wartość bez VAT: Wartość bez VAT:
Waluta: Waluta:
<em>(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)</em> <em>(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)</em>
<strong>II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: </strong>Nie <strong>II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: </strong>Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
<strong>II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:</strong> <strong>II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:</strong>
miesiącach:   < em> lub </em> <strong>dniach:</strong> miesiącach:   < em> lub </em> <strong>dniach:</strong>
<em>lub</em> <em>lub</em>
<strong>data rozpoczęcia:  </strong> <em> lub < /em><strong>zakończenia:  </strong>2018-12-31 <strong>data rozpoczęcia:  </strong> <em> lub < /em><strong>zakończenia:  </strong>2018-12-31
<table> <table>
<tbody> <tbody>
<tr> <tr>
<td>Okres w miesiącach</td> <td>Okres w miesiącach</td>
<td>Okres w dniach</td> <td>Okres w dniach</td>
<td>Data rozpoczęcia</td> <td>Data rozpoczęcia</td>
<td>Data zakończenia</td> <td>Data zakończenia</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td></td> <td></td>
<td></td> <td></td>
<td></td> <td></td>
<td>2018-12-31</td> <td>2018-12-31</td>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
<strong>II.9) Informacje dodatkowe:</strong> <strong>II.9) Informacje dodatkowe:</strong>
<strong><u>SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM</u></strong> <strong><u>SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM</u></strong>
<strong>III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU </strong> <strong>III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU </strong>
<strong>III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów</strong> <strong>III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów</strong>
Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, a wymaganej przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015r. poz.584 z późn. zm. Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, a wymaganej przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015r. poz.584 z późn. zm. Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków
Informacje dodatkowe Informacje dodatkowe
<strong>III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna </strong> <strong>III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna </strong>
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości, co najmniej 300 000,00 zł. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów. Dokument potwierdzający spełnianie tego warunku udziału w postępowaniu: Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości, co najmniej 300 000,00 zł wraz z dowodem opłacenia składki wynikającej z polisy. Zad.I. – 200 000,00 zł. Zad. II – 100 000,00 zł. Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości, co najmniej 300 000,00 zł. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów. Dokument potwierdzający spełnianie tego warunku udziału w postępowaniu: Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości, co najmniej 300 000,00 zł wraz z dowodem opłacenia składki wynikającej z polisy. Zad.I. – 200 000,00 zł. Zad. II – 100 000,00 zł.
Informacje dodatkowe Informacje dodatkowe Wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumencie potwierdzającym spełnienie warunku będą przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Informacje dodatkowe Informacje dodatkowe Wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumencie potwierdzającym spełnienie warunku będą przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
<strong>III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa </strong> <strong>III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa </strong>
Określenie warunków: - wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych także wykonuje) co najmniej 2 usługi sprzątania miasta i/lub pielęgnacji zielenie na kwotę brutto (300.000,00 zl.) – załącznik nr 6 do oferty; Zad. I – 200 000,00 zł. Zad. II – 100 000,00 zł. - wykaże, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował sprzętem wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym sprzętem - – zał. nr 5 do oferty, - wykaże, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował min. 9 pracownikami do realizacji umowy (zad. I i zad.II) Zad. I – min. 5 pracowników Zad. II – min. 4 pracowników wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi pracownikami – zał. nr 7 SIWZ. Zad. I - zamiatarka 1 szt. - dmuchawa – 1 szt. Zad. II - ciągnik z osprzętem ogrodniczym (kosiarka rotacyjna itp.) - 1 szt.; - wykaszarka– 1 szt - kosiarki mechaniczne (w tym 1 z koszem) – 1szt - opryskiwacz ręczny i mechaniczny – 1szt Określenie warunków: - wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych także wykonuje) co najmniej 2 usługi sprzątania miasta i/lub pielęgnacji zielenie na kwotę brutto (300.000,00 zl.) – załącznik nr 6 do oferty; Zad. I – 200 000,00 zł. Zad. II – 100 000,00 zł. - wykaże, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował sprzętem wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym sprzętem - – zał. nr 5 do oferty, - wykaże, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował min. 9 pracownikami do realizacji umowy (zad. I i zad.II) Zad. I – min. 5 pracowników Zad. II – min. 4 pracowników wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi pracownikami – zał. nr 7 SIWZ. Zad. I - zamiatarka 1 szt. - dmuchawa – 1 szt. Zad. II - ciągnik z osprzętem ogrodniczym (kosiarka rotacyjna itp.) - 1 szt.; - wykaszarka– 1 szt - kosiarki mechaniczne (w tym 1 z koszem) – 1szt - opryskiwacz ręczny i mechaniczny – 1szt
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe:
<strong>III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA </strong> <strong>III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA </strong>
<strong>III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp</strong> <strong>III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp</strong>
<strong>III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp</strong> Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) <strong>III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp</strong> Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
<strong>III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI</strong> <strong>III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI</strong>
<strong>Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu </strong> <strong>Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu </strong>
Tak Tak
<strong>Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji </strong> <strong>Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji </strong>
Nie Nie
<strong>III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: </strong> <strong>III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: </strong>
1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ
<strong>III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP </strong> <strong>III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP </strong>
<strong>III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:</strong> <strong>III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:</strong>
1.2. potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje 1.3. dokument potwierdzający ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (300.000,00 zł. brutto) 1.4. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami załącznik nr załączniku nr 5 do SIWZ. 1.5. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w trym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, 1.6. . aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy, 11 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 1.7. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem imion i nazwisk (oświadczenia osób dane osobowe) zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 7, do SIWZ 1.2. potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje 1.3. dokument potwierdzający ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (300.000,00 zł. brutto) 1.4. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami załącznik nr załączniku nr 5 do SIWZ. 1.5. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w trym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, 1.6. . aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy, 11 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 1.7. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem imion i nazwisk (oświadczenia osób dane osobowe) zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 7, do SIWZ
<strong>III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:</strong> <strong>III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:</strong>
<strong>III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP </strong> <strong>III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP </strong>
<strong>III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)</strong> <strong>III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)</strong>
<strong><u>SEKCJA IV: PROCEDURA</u></strong> <strong><u>SEKCJA IV: PROCEDURA</u></strong>
<strong>IV.1) OPIS </strong> <strong>IV.1) OPIS </strong>
<strong>IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: < /strong>Przetarg nieograniczony <strong>IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: < /strong>Przetarg nieograniczony
<strong>IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:</strong> <strong>IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:</strong>
Nie Nie
Informacja na temat wadium Informacja na temat wadium
Zad. I - 3 000,00 zł. Zad. II – 2 000,00 zł. Zad. I - 3 000,00 zł. Zad. II – 2 000,00 zł.
<strong>IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:</strong> <strong>IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:</strong>
Nie Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
<strong>IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:</strong> <strong>IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:</strong>
Nie Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie Nie
Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe:
<strong>IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:</strong> <strong>IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:</strong>
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
<strong>IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu </strong> <strong>IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu </strong>
<em>(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)</em> <em>(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)</em>
Liczba wykonawców Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców: Kryteria selekcji wykonawców:
<strong>IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:</strong> <strong>IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:</strong>
Umowa ramowa będzie zawarta: Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
<strong>IV.1.8) Aukcja elektroniczna </strong> <strong>IV.1.8) Aukcja elektroniczna </strong>
<strong>Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej < /strong><em>(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) </em> <strong>Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej < /strong><em>(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) </em>
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
<strong>Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: </strong> <strong>Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: </strong>
<strong>Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:</strong> <strong>Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:</strong>
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
<strong>IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT </strong> <strong>IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT </strong>
<strong>IV.2.1) Kryteria oceny ofert: </strong> <strong>IV.2.1) Kryteria oceny ofert: </strong>
<strong>IV.2.2) Kryteria</strong> <strong>IV.2.2) Kryteria</strong>
<table> <table>
<tbody> <tbody>
<tr> <tr>
<td>Kryteria</td> <td>Kryteria</td>
<td>Znaczenie</td> <td>Znaczenie</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>Łączna cena ofertowa</td> <td>Łączna cena ofertowa</td>
<td>60,00</td> <td>60,00</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>Ilość osób zatrudniona w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin uczestnicząca w realizacji</td> <td>Ilość osób zatrudniona w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin uczestnicząca w realizacji</td>
<td>40,00</td> <td>40,00</td>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
<strong>IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp </strong>(przetarg nieograniczony) <strong>IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp </strong>(przetarg nieograniczony)
Tak Tak
<strong>IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne </strong> <strong>IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne </strong>
<strong>IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem</strong> <strong>IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem</strong>
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe Informacje dodatkowe
<strong>IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego</strong> <strong>IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego</strong>
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania: Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe:
<strong>IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego</strong> <strong>IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego</strong>
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe:
<strong>IV.4) Licytacja elektroniczna </strong> <strong>IV.4) Licytacja elektroniczna </strong>
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina: Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe:
<strong>IV.5) ZMIANA UMOWY</strong> <strong>IV.5) ZMIANA UMOWY</strong>
<strong>Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:</strong> Tak <strong>Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:</strong> Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczące odpowiednio zmiany sposobu rozliczeń, zmiany terminu rozliczeń, wartości Umowy, zmiany zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć; 2) ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację Przedmiotu Umowy; 3) zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji powodujące zniszczenia, uszkodzenia wymagające naprawy lub wstrzymanie prac, odpowiednio do tego jaki wpływ na te zmiany będą miały ww. przypadki. 3. Zmiany Umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczące odpowiednio zmiany sposobu rozliczeń, zmiany terminu rozliczeń, wartości Umowy, zmiany zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć; 2) ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację Przedmiotu Umowy; 3) zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji powodujące zniszczenia, uszkodzenia wymagające naprawy lub wstrzymanie prac, odpowiednio do tego jaki wpływ na te zmiany będą miały ww. przypadki. 3. Zmiany Umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.
<strong>IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE </strong> <strong>IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE </strong>
<strong>IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym </strong> <em>(jeżeli dotyczy): </em> <strong>IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym </strong> <em>(jeżeli dotyczy): </em>
<strong>Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym</strong> <strong>Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym</strong>
<strong>IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: </strong> <strong>IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: </strong>
Data: 2017-09-20, godzina: 14:00, Data: 2017-09-20, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie Nie
Wskazać powody: Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
&gt; polski &gt; polski
<strong>IV.6.3) Termin związania ofertą: </strong>do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert) <strong>IV.6.3) Termin związania ofertą: </strong>do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
<strong>IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:</strong> <strong>IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:</strong>
<strong>IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane</strong> <strong>IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane</strong>
<strong>IV.6.6) Informacje dodatkowe:</strong> <strong>IV.6.6) Informacje dodatkowe:</strong>
<strong><u>ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH< /u></strong> <strong><u>ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH< /u></strong>
&nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp;
<table> <table>
<tbody> <tbody>
<tr> <tr>
<td><strong>Część nr:</strong></td> <td><strong>Część nr:</strong></td>
<td>1</td> <td>1</td>
<td><strong>Nazwa: </strong></td> <td><strong>Nazwa: </strong></td>
<td>SPRZĄTANIE ULIC</td> <td>SPRZĄTANIE ULIC</td>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
<strong>1) Krótki opis przedmiotu zamówienia < /strong><em>(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)</em><strong> a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:</strong>zad.1 a) opróżnianie koszy ulicznych (ok. 125 koszy na terenie całego Miasta Podkowa Leśna) i sprzątanie (zamiatanie i grabienie) terenu wokół tych koszy wraz z utylizacją tych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - w dniach od poniedziałku do piątku do godz. 7.30 a w soboty do godz. 12.00, b) sprzątanie pasa drogowego ulic: Brwinowskiej i Jana Pawła II – 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) rano do godziny 8.00 a w sytuacji gdy warunki atmosferyczne na to nie pozwalają, praca ta powinna być wykonana tego samego dnia w późniejszych godzinach lub następnego dnia też do godz. 8.00. c) sprzątanie pasa drogowego ulic: - Jeleniej, - Lipowej, - Lilpopa, - Parkowej, - Wschodniej, - Króliczej, - Kościelnej, - Kwiatowej (bez nieutwardzonego odcinka od Parkowej do Paproci), - Paproci (odc. asfaltowy), - Bukowej, - Akacjowej (od odcinku od Świerkowej do Sosnowej ), - Modrzewiowej, - Słowiczej, - Sienkiewicza, - Zachodniej, - Gołębiej, - Głównej, - Myśliwskiej, - Lotniczej, - Błońskiej (na odcinku od Słowiczej do Brwinowskiej), - Wrzosowej, - Bluszczowej, - Helenowskiej (Słowiczej do Brwinowskiej), - Miejskiej (przy poczcie), - Świerkowej, - Orzechowej, - Wiewiórek (na odcinku od Jeleniej do Jeża), - Warszawska (na odcinku od Brwinowskiej do Głównej), - Iwaszkiewicza, - Reymonta, - Cicha (od 01.02.2018r.), - Storczyków (od 01.02.2018r.), (ulice zaznaczone na załączonej mapie - zał. nr 1). – wszystkie wskazane pasy drogowe ulic należy sprzątać dwa razy w miesiącu: pierwszy raz do 15 i drugi raz do 30 dnia każdego miesiąca. Możliwość wskazaniu terminu i kolejności sprzątania ulic przez przedstawiciela Zamawiającego. Sprzątanie pasa drogowego będzie polegało na zbieraniu śmieci, liści, czyszczeniu jezdni i zatok postojowych oraz zamiataniu chodników, oczyszczaniu krawężników z ziemi i wrastającej darni, czyszczeniu kamieni z pobocza, kamiennego drenażu. Zgrabione liście i śmieci należy natychmiast tego samego dnia wywieźć i zutylizować zgodnie z wymogami prawa, na koszt Wykonawcy. Wywóz liści, darni i innych zebranych odpadów oraz ich utylizację należy ująć w koszcie wykonania ww. usługi. d) wywóz śmieci z cmentarza komunalnego dwa razy w tygodniu we wtorek i w piątek do godz. 1200 wraz ze sprzątaniem terenu wokół śmietników. Wykonawca zapewni na stałe jeden estetyczny kontener o pojemności 7 m³ . Przed świętami (3 dni przed) i w okresie świątecznym (do 3 dni po) Wykonawca zapewni podstawienie dodatkowych dwóch dużych kontenerów i zobowiązuje się do ich opróżniania, w miarę potrzeb, bez konieczności zgłaszania takiej potrzeby, przez pracownika Zamawiającego - usytuowanie należy uzgodnić z pracownikiem Zamawiającego. Na kontenerze należy umieścić telefon do firmy odbierającej kontener. Przez cały okres trwania Umowy: a) Interwencyjny wywóz nieczystości stałych (dotyczy wywozu nieczystości z terenu działek miejskich niezabudowanych zgromadzonych w workach) do 180 m3, b) Interwencyjny wywóz bioodpadów (liści, gałęzi itp.) z terenu Miasta Podkowa Leśna - w ilości do 700 m3. <strong>1) Krótki opis przedmiotu zamówienia < /strong><em>(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)</em><strong> a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:</strong>zad.1 a) opróżnianie koszy ulicznych (ok. 125 koszy na terenie całego Miasta Podkowa Leśna) i sprzątanie (zamiatanie i grabienie) terenu wokół tych koszy wraz z utylizacją tych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - w dniach od poniedziałku do piątku do godz. 7.30 a w soboty do godz. 12.00, b) sprzątanie pasa drogowego ulic: Brwinowskiej i Jana Pawła II – 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) rano do godziny 8.00 a w sytuacji gdy warunki atmosferyczne na to nie pozwalają, praca ta powinna być wykonana tego samego dnia w późniejszych godzinach lub następnego dnia też do godz. 8.00. c) sprzątanie pasa drogowego ulic: - Jeleniej, - Lipowej, - Lilpopa, - Parkowej, - Wschodniej, - Króliczej, - Kościelnej, - Kwiatowej (bez nieutwardzonego odcinka od Parkowej do Paproci), - Paproci (odc. asfaltowy), - Bukowej, - Akacjowej (od odcinku od Świerkowej do Sosnowej ), - Modrzewiowej, - Słowiczej, - Sienkiewicza, - Zachodniej, - Gołębiej, - Głównej, - Myśliwskiej, - Lotniczej, - Błońskiej (na odcinku od Słowiczej do Brwinowskiej), - Wrzosowej, - Bluszczowej, - Helenowskiej (Słowiczej do Brwinowskiej), - Miejskiej (przy poczcie), - Świerkowej, - Orzechowej, - Wiewiórek (na odcinku od Jeleniej do Jeża), - Warszawska (na odcinku od Brwinowskiej do Głównej), - Iwaszkiewicza, - Reymonta, - Cicha (od 01.02.2018r.), - Storczyków (od 01.02.2018r.), (ulice zaznaczone na załączonej mapie - zał. nr 1). – wszystkie wskazane pasy drogowe ulic należy sprzątać dwa razy w miesiącu: pierwszy raz do 15 i drugi raz do 30 dnia każdego miesiąca. Możliwość wskazaniu terminu i kolejności sprzątania ulic przez przedstawiciela Zamawiającego. Sprzątanie pasa drogowego będzie polegało na zbieraniu śmieci, liści, czyszczeniu jezdni i zatok postojowych oraz zamiataniu chodników, oczyszczaniu krawężników z ziemi i wrastającej darni, czyszczeniu kamieni z pobocza, kamiennego drenażu. Zgrabione liście i śmieci należy natychmiast tego samego dnia wywieźć i zutylizować zgodnie z wymogami prawa, na koszt Wykonawcy. Wywóz liści, darni i innych zebranych odpadów oraz ich utylizację należy ująć w koszcie wykonania ww. usługi. d) wywóz śmieci z cmentarza komunalnego dwa razy w tygodniu we wtorek i w piątek do godz. 1200 wraz ze sprzątaniem terenu wokół śmietników. Wykonawca zapewni na stałe jeden estetyczny kontener o pojemności 7 m³ . Przed świętami (3 dni przed) i w okresie świątecznym (do 3 dni po) Wykonawca zapewni podstawienie dodatkowych dwóch dużych kontenerów i zobowiązuje się do ich opróżniania, w miarę potrzeb, bez konieczności zgłaszania takiej potrzeby, przez pracownika Zamawiającego - usytuowanie należy uzgodnić z pracownikiem Zamawiającego. Na kontenerze należy umieścić telefon do firmy odbierającej kontener. Przez cały okres trwania Umowy: a) Interwencyjny wywóz nieczystości stałych (dotyczy wywozu nieczystości z terenu działek miejskich niezabudowanych zgromadzonych w workach) do 180 m3, b) Interwencyjny wywóz bioodpadów (liści, gałęzi itp.) z terenu Miasta Podkowa Leśna - w ilości do 700 m3.
<strong>2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV) : </strong>90000000-7, <strong>2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV) : </strong>90000000-7,
<strong>3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):</strong> <strong>3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):</strong>
Wartość bez VAT: Wartość bez VAT:
Waluta: Waluta:
<strong>4) Czas trwania lub termin wykonania: </strong> <strong>4) Czas trwania lub termin wykonania: </strong>
okres w miesiącach: okres w miesiącach:
okres w dniach: okres w dniach:
data rozpoczęcia: data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31 data zakończenia: 2018-12-31
<strong>5) Kryteria oceny ofert: </strong> <strong>5) Kryteria oceny ofert: </strong>
<table> <table>
<tbody> <tbody>
<tr> <tr>
<td>Kryterium</td> <td>Kryterium</td>
<td>Znaczenie</td> <td>Znaczenie</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>łączna cena ofertowa brutto</td> <td>łączna cena ofertowa brutto</td>
<td>60,00</td> <td>60,00</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>Ilość osób zatrudniona w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin uczestnicząca w realizacji</td> <td>Ilość osób zatrudniona w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin uczestnicząca w realizacji</td>
<td>40,00</td> <td>40,00</td>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
<strong>6) INFORMACJE DODATKOWE:</strong> <strong>6) INFORMACJE DODATKOWE:</strong>
<table> <table>
<tbody> <tbody>
<tr> <tr>
<td><strong>Część nr:</strong></td> <td><strong>Część nr:</strong></td>
<td>2</td> <td>2</td>
<td><strong>Nazwa: </strong></td> <td><strong>Nazwa: </strong></td>
<td>PIELĘGNACJA ZIELENI W CIĄGACH ULICZNYCH</td> <td>PIELĘGNACJA ZIELENI W CIĄGACH ULICZNYCH</td>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
<strong>1) Krótki opis przedmiotu zamówienia < /strong><em>(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)</em><strong> a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:</strong>Zadanie 2 1.3. Utrzymanie ciągów zieleni miejskiej w okresie wiosenno - letnim od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.10.2018 r. Utrzymanie ciągów zieleni miejskiej w okresie wiosenno - letnim, będzie polegało na wykonywaniu następujących prac: a) koszenie trawy i chwastów – w okresie od dnia 01.04.2018 r. – do dnia 31.10.2018 r., w terminach: do 15 i do 30 dnia miesiąca w miesiącu - kwiecień, wrzesień i październik (tj. 2 razy w miesiącu) do 7,14,21,28 dnia miesiąca– maj, czerwiec, lipiec, sierpień (tj. 4 razy w miesiącu) 22 razy – łącznie w trakcie obowiązywania Umowy: - dotyczy obszaru trzech parków: P1 (Ogród Matki i Dziecka), P2 (Leśny Park Miejski), P3 (Park Przyjaźni Polsko- Węgierskiej) - ciągów zieleni wzdłuż ulic: - Brwinowskiej, - Jana Pawła II, - Lipowej, - Głównej, - Myśliwskiej, - Sienkiewicza, - Jeleniej, - Gołębiej, - Słowiczej, - Lilpopa, - Kościelnej, - Lotniczej, - Błońskiej na odcinku Słowiczej - Brwinowskiej, - Bukowej (na docinku od Granicznej do Lipowej), - Helenowskiej (na odcinku od Słowiczej do Brwinowskiej), - Modrzewiowej, - Zachodniej, - Wrzosowej, - Warszawskiej - Parkowej, - Reymonta, - Kwiatowej, - Iwaszkiewicza, - Orla, - Sokola, - Cicha, - Storczyków, - Szpaków. b) pielęgnacja ciągów będzie polegała na: systematycznym usuwaniu chwastów, czyszczeniu kamyków wzdłuż ulic, formowaniu roślin zgodnie z zaleceniami podanymi przez przedstawiciela Zamawiającego w okresie od dnia 01.04.2018r. – do dnia 31.10.2018 r., 2 razy w miesiącu, w terminach do 15 i 30 dnia każdego miesiąca, dotyczy: - Jana Pawła II, - Lotnicza, - Warszawska (ul. Brwinowska do ul. Głównej) - Iwaszkiewicza c) strzyżeniu żywopłotów wzdłuż ulic: Brwinowskiej, Lipowej, Jana Pawła II raz w miesiącu, w okresie 01.04.2018 r. - 31.10.2018 r. <strong>1) Krótki opis przedmiotu zamówienia < /strong><em>(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)</em><strong> a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:</strong>Zadanie 2 1.3. Utrzymanie ciągów zieleni miejskiej w okresie wiosenno - letnim od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.10.2018 r. Utrzymanie ciągów zieleni miejskiej w okresie wiosenno - letnim, będzie polegało na wykonywaniu następujących prac: a) koszenie trawy i chwastów – w okresie od dnia 01.04.2018 r. – do dnia 31.10.2018 r., w terminach: do 15 i do 30 dnia miesiąca w miesiącu - kwiecień, wrzesień i październik (tj. 2 razy w miesiącu) do 7,14,21,28 dnia miesiąca– maj, czerwiec, lipiec, sierpień (tj. 4 razy w miesiącu) 22 razy – łącznie w trakcie obowiązywania Umowy: - dotyczy obszaru trzech parków: P1 (Ogród Matki i Dziecka), P2 (Leśny Park Miejski), P3 (Park Przyjaźni Polsko- Węgierskiej) - ciągów zieleni wzdłuż ulic: - Brwinowskiej, - Jana Pawła II, - Lipowej, - Głównej, - Myśliwskiej, - Sienkiewicza, - Jeleniej, - Gołębiej, - Słowiczej, - Lilpopa, - Kościelnej, - Lotniczej, - Błońskiej na odcinku Słowiczej - Brwinowskiej, - Bukowej (na docinku od Granicznej do Lipowej), - Helenowskiej (na odcinku od Słowiczej do Brwinowskiej), - Modrzewiowej, - Zachodniej, - Wrzosowej, - Warszawskiej - Parkowej, - Reymonta, - Kwiatowej, - Iwaszkiewicza, - Orla, - Sokola, - Cicha, - Storczyków, - Szpaków. b) pielęgnacja ciągów będzie polegała na: systematycznym usuwaniu chwastów, czyszczeniu kamyków wzdłuż ulic, formowaniu roślin zgodnie z zaleceniami podanymi przez przedstawiciela Zamawiającego w okresie od dnia 01.04.2018r. – do dnia 31.10.2018 r., 2 razy w miesiącu, w terminach do 15 i 30 dnia każdego miesiąca, dotyczy: - Jana Pawła II, - Lotnicza, - Warszawska (ul. Brwinowska do ul. Głównej) - Iwaszkiewicza c) strzyżeniu żywopłotów wzdłuż ulic: Brwinowskiej, Lipowej, Jana Pawła II raz w miesiącu, w okresie 01.04.2018 r. - 31.10.2018 r.
<strong>2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV) : </strong>77300000-3, <strong>2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV) : </strong>77300000-3,
<strong>3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):</strong> <strong>3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):</strong>
Wartość bez VAT: Wartość bez VAT:
Waluta: Waluta:
<strong>4) Czas trwania lub termin wykonania: </strong> <strong>4) Czas trwania lub termin wykonania: </strong>
okres w miesiącach: okres w miesiącach:
okres w dniach: okres w dniach:
data rozpoczęcia: data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31 data zakończenia: 2018-12-31
<strong>5) Kryteria oceny ofert: </strong> <strong>5) Kryteria oceny ofert: </strong>
<table> <table>
<tbody> <tbody>
<tr> <tr>
<td>Kryterium</td> <td>Kryterium</td>
<td>Znaczenie</td> <td>Znaczenie</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>Łączna cena ofertowa brutt</td> <td>Łączna cena ofertowa brutt</td>
<td>60,00</td> <td>60,00</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>Ilość osób zatrudniona w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin uczestnicząca w realizacji</td> <td>Ilość osób zatrudniona w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin uczestnicząca w realizacji</td>
<td>40,00</td> <td>40,00</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td><strong>6) INFORMACJE DODATKOWE:</strong></td> <td><strong>6) INFORMACJE DODATKOWE:</strong></td>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/ogloszenie- nr-586506-n-2017- z-dnia-2017- 09-11-r..docx" >ogłoszenie nr 586506-N-2017 z dnia 2017-09-11 r.</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/ogloszenie- nr-586506-n-2017- z-dnia-2017- 09-11-r..docx" >ogłoszenie nr 586506-N-2017 z dnia 2017-09-11 r.</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/siwz-271.21.2017.pdf">SIWZ 271.21.2017</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/siwz-271.21.2017.pdf">SIWZ 271.21.2017</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/zp-271.21.2017- siwz-sprzatanie- miasta.docx">ZP 271.21.2017 SIWZ sprzątanie miasta</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/zp-271.21.2017- siwz-sprzatanie- miasta.docx">ZP 271.21.2017 SIWZ sprzątanie miasta</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/zalacznik- nr-1a-do-siwz-sprzatanie- pasa-drogowego.docx" >Załącznik Nr 1a do SIWZ - Sprzątanie pasa drogowego</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/zalacznik- nr-1a-do-siwz-sprzatanie- pasa-drogowego.docx" >Załącznik Nr 1a do SIWZ - Sprzątanie pasa drogowego</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/zalacznik- nr-1b-do-siwz- pielegnacja- ciagow-ulicznych..docx" >Załącznik Nr 1b do SIWZ - Pielęgnacja ciągów ulicznych.</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/zalacznik- nr-1b-do-siwz- pielegnacja- ciagow-ulicznych..docx" >Załącznik Nr 1b do SIWZ - Pielęgnacja ciągów ulicznych.</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/projekt-umowa.docx">projekt umowa</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/projekt-umowa.docx">projekt umowa</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/poprawiony- zalacznik-nr- 2-formularz- ofertowy.docx">Poprawiony załacznik nr 2 Formularz ofertowy</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/poprawiony- zalacznik-nr- 2-formularz- ofertowy.docx">Poprawiony załacznik nr 2 Formularz ofertowy</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/informacja- z-otwarcia-ofert.pdf">Informacja z otwarcia ofert</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/informacja- z-otwarcia-ofert.pdf">Informacja z otwarcia ofert</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/ogloszenie- o-wyniku-postepowania-wyborze- najkorzystniejszej-oferty.pdf" >Ogłoszenie o wyniku postępowania - wyborze najkorzystniejszej oferty</a>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna