Biuletyn Informacji Publicznej / Przetarg / ZP 271.20.2017 Budowa ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1” (Zakres realizowany na terenie miast i gmin: Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków, Żyrardów – Odcinek PL1: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Parkowej do Parowu Sójek w Podkowie Leśnej”.

ZP 271.20.2017 Budowa ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1” (Zakres realizowany na terenie miast i gmin: Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków, Żyrardów – Odcinek PL1: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Parkowej do Parowu Sójek w Podkowie Leśnej”.

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 5 września 2017 o 14:11:01. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Dz.U./S S168 02/09/2017 346096-2017-PL – – Roboty budowlane – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta 1 / 8 02/09/2017S168 http://ted.europa.eu/TED – – Roboty budowlane – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346096-2017:TEXT:PL:HTML Polska-Podkowa Leśna: Roboty budowlane 2017/S 168-346096 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Miasto Podkowa Leśnaul. Akacjowa 39/41Punkt kontaktowy: Tomasz Gawin05-807 Podkowa LeśnaPolskaTel.: +48 227592100E-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl Faks: +48 227589003 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.podkowalesna.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: „Budowa ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu: »Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrzaw gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowęZintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1« (Zakres realizowany na terenie miast i gmin: GrodziskMazowiecki, Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków, Żyrardów) – Odcinek PL1: Budowa ścieżkirowerowej od ul. Parkowej do Parowu Sójek w Podkowie Leśnej”. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług Roboty budowlane Dz.U./S S168 02/09/2017 346096-2017-PL – – Roboty budowlane – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta 2 / 8 02/09/2017S168 http://ted.europa.eu/TED – – Roboty budowlane – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2 / 8 Kod NUTS II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu Zakres robót obejmuje: — roboty pomiarowe, — roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: (rozebranie fragmentu chodnika, demontaż kładki nad rowemmelioracyjnym, wywiezienie gruzu z terenu budowy, ścinanie i karczowanie drzew z wywiezieniem karpiny) — roboty ziemne: wykopy (korytowanie) i nasypy pod nawierzchnie, wykonanie wykopów pod elementyodwodnienia. — konstrukcja projektowanej ścieżki: warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej 8 cm, podsypkacementowo-piaskowa 1:4- 3 cm, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 – 15 cm, warstwaodsączająca z pospółki 10 cm. — konstrukcja projektowanego chodnika i parkingu rowerowego: warstwa ścieralna z kostki betonowej 6 cm,podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 – 15 cm — odwodnienie: odprowadzenie wód opadowych na pobocze — obiekty inżynierskie: wykonanie przepustu o średnicy 1 800 mm na długości 8,65 m — oświetlenie: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oświetlenia na terenie projektowanejtrasy rowerowej, montaż słupów i opraw w ilości 24 szt. — organizacja ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu: ustawienie oznakowania zgodnie z projektem stałejorganizacji ruchu, wykonanie wygrodzenia — roboty wykończeniowe: umocnienie skarp płytami porządkowe. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45000000 II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8) Części To zamówienie podzielone jest na części: nie II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: II.2.2) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.3) Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie 1.2.2018. Zakończenie 15.6.2018 Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Dz.U./S S168 02/09/2017 346096-2017-PL – – Roboty budowlane – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta 3 / 8 02/09/2017S168 http://ted.europa.eu/TED – – Roboty budowlane – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 3 / 8 5 000 PLN. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów jeregulujących: 9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: III.1.4) Inne szczególne warunki III.2) Warunki udziału III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lubhandlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie formułujeszczegółowych warunków w tym zakresie. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5.3.2. Wykonawca spełniwarunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1.lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się posiadaniem środków finansowych lub zdolnościąkredytową na kwotę nie mniejszą niż 800 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100); W przypadku, gdy wartości te wyrażone są w walucie innej niż PLN, wartości te należy podać w przeliczeniuna PLN z zastosowaniem średniego kursu wymiany NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym przetargu wDzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. III.2.3) Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1.lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej co najmniej 2 roboty w zakresie budowy/ przebudowy lubremontu dróg/drogi lub ścieżek rowerowych, pieszo rowerowych o wartości minimum 500 000 PLN brutto, każdaz robót. b) dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówieniapublicznego, posiadającymi następujące kwalifikacje: Kierownik budowy (Przedstawiciel Wykonawcy) – 1 osoba – (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane)posiadający: — co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu w zakresie robótdrogowych. Dz.U./S S168 02/09/2017 346096-2017-PL – – Roboty budowlane – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta 4 / 8 02/09/2017S168 http://ted.europa.eu/TED – – Roboty budowlane – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 4 / 8 — uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lubodpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisówprawa, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie specjalności drogowej bez ograniczeń. Kierownik robót elektrycznych – 1 osoba – (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) posiadający: — co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu w zakresie robót branży elektrycznej, — uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresiesieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważneuprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające dokierowania robotami budowlanymi w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeńelektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. Cena. Waga 60 2. Okres udzielonej gwarancji. Waga 40 IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: ZP 271.20.2017 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Dokumenty odpłatne: nie IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 14.11.2017 – 14:00 IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) Dz.U./S S168 02/09/2017 346096-2017-PL – – Roboty budowlane – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta 5 / 8 02/09/2017S168 http://ted.europa.eu/TED – – Roboty budowlane – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 5 / 8 IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 14.11.2017 – 14:00 Miejscowość: Podkowa Leśna. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Europejski Fundusz RozwojuRegionalnego – projekt „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej częściWarszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap1”. VI.3) Informacje dodatkowe 6.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiającymoże żądać następujących dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz,odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawieart. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega zopłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lubinnego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowymw sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KasyRolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalegaz opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarłporozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lubgrzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniana podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonaniepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumieniaw sprawie spłat tych należności (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ); 6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienia publiczne (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ); Dz.U./S S168 02/09/2017 346096-2017-PL – – Roboty budowlane – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta 6 / 8 02/09/2017S168 http://ted.europa.eu/TED – – Roboty budowlane – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 6 / 8 7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie nakarę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 Pzp (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ); 8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniuobowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniuspołecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp (wzórdokumentu zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ); 9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa wustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) (wzór dokumentuzawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ), 6.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. SIWZ: 1) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, innyrównoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawcama siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albodokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 2) ppkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo żezawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkamilub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.7. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b SIWZ, powinny być wystawione niewcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 6.7. ppkt 2 lit. a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniejniż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 6.9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkaniama osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ, zastępujesię je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osóbuprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przednotariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lubgospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejscezamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.8. SIWZ stosuje się. 5.3.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownychsytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościachtechnicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie odcharakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnićzamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnychzasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lubzawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania Dz.U./S S168 02/09/2017 346096-2017-PL – – Roboty budowlane – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta 7 / 8 02/09/2017S168 http://ted.europa.eu/TED – – Roboty budowlane – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 7 / 8 warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, októrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. 5.3.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiadasolidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przezzamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nieponosi winy. 5.3.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którymmowa w pkt 5.3.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniulub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminieokreślonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolnościtechniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt pkt 5.3.2. oraz 5.3.3.SIWZ. 5.3.9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadachokreślonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należytewykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotamigwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają wszczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówieniapublicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału wpostępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje robotybudowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 5.3.10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotówna zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentówwymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-9 SIWZ. 5.3.11. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnieniawobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,warunków udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) dotyczący tychpodmiotów. Zawartość oferty Formularz oferty sporządzony na wzorze, JEDZ, Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców,dokumenty z których wynika prawo do podpisania ofert względnie do podpisania dokumentów składanychwraz oferta, oryginał gwarancji lub poręczenia jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu,zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy). 6.6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowejinformacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm orazadresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancjii warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależnościlub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wrazze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcąnie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o Dz.U./S S168 02/09/2017 346096-2017-PL – – Roboty budowlane – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta 8 / 8 02/09/2017S168 http://ted.europa.eu/TED – – Roboty budowlane – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 8 / 8 przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba OdwoławczaPostępu 17a02-676 WarszawaPolskaE-mail: odwolania@uzp.pl Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.plFaks: +48 224587800 VI.4.2) Składanie odwołań VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17a02-676 WarszawaPolskaE-mail: odwolania@uzp.pl Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.plFaks: +48 224587800 VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 31.8.2017 2017-OJS168-346096-pl (1) ogłoszenie o zamówieniu SIWZ SIWZ załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2a do SIWZ – Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówieniowego (JEDZ) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa załącznik nr 10 do SIWZ    

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
5 września 2017 o 14:11:01Aktualna wersja
Tytuł
Budowa ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1” (Zakres realizowany na terenie miast i gmin: Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków, Żyrardów  ZP 271.20.2017 Budowa ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1” (Zakres realizowany na terenie miast i gmin: Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków, Żyrardów – Odcinek PL1: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Parkowej do Parowu Sójek w Podkowie Leśnej”.
Zawartość
Dz.U./S S168 Dz.U./S S168
02/09/2017 02/09/2017
346096-2017-PL 346096-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 8 1 / 8
02/09/2017S168 02/09/2017S168
http://ted.europa.eu/TED http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 8 1 / 8
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/ udl?uri=TED:NOTICE:346096- 2017:TEXT:PL:HTML Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/ udl?uri=TED:NOTICE:346096- 2017:TEXT:PL:HTML
Polska-Podkowa Leśna: Roboty budowlane Polska-Podkowa Leśna: Roboty budowlane
2017/S 168-346096 2017/S 168-346096
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miasto Podkowa Leśnaul. Akacjowa 39/41Punkt kontaktowy: Tomasz Gawin05-807 Podkowa LeśnaPolskaTel.: +48 227592100E-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl Faks: +48 227589003 Miasto Podkowa Leśnaul. Akacjowa 39/41Punkt kontaktowy: Tomasz Gawin05-807 Podkowa LeśnaPolskaTel.: +48 227592100E-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl Faks: +48 227589003
Adresy internetowe: Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.podkowalesna.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.podkowalesna.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3) I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne Ogólne usługi publiczne
I.4) I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) II.1)
Opis Opis
II.1.1) II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:  <em><strong>Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: </strong></em>
„Budowa ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu: »Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrzaw gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowęZintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1« (Zakres realizowany na terenie miast i gmin: GrodziskMazowiecki, Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków, Żyrardów) – Odcinek PL1: Budowa ścieżkirowerowej od ul. Parkowej do Parowu Sójek w Podkowie Leśnej”.  <strong>„Budowa ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu: »Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1« (Zakres realizowany na terenie miast i gmin: Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków, Żyrardów) – Odcinek PL1: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Parkowej do Parowu Sójek w Podkowie Leśnej”.</strong>
II.1.2) II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług
Roboty budowlane Roboty budowlane
Dz.U./S S168 Dz.U./S S168
02/09/2017 02/09/2017
346096-2017-PL 346096-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 8 2 / 8
02/09/2017S168 02/09/2017S168
http://ted.europa.eu/TED http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 8 2 / 8
Kod NUTS Kod NUTS
II.1.3) II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4) II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakres robót obejmuje: Zakres robót obejmuje:
— roboty pomiarowe, — roboty pomiarowe,
— roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: (rozebranie fragmentu chodnika, demontaż kładki nad rowemmelioracyjnym, wywiezienie gruzu z terenu budowy, ścinanie i karczowanie drzew z wywiezieniem karpiny) — roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: (rozebranie fragmentu chodnika, demontaż kładki nad rowemmelioracyjnym, wywiezienie gruzu z terenu budowy, ścinanie i karczowanie drzew z wywiezieniem karpiny)
— roboty ziemne: wykopy (korytowanie) i nasypy pod nawierzchnie, wykonanie wykopów pod elementyodwodnienia. — roboty ziemne: wykopy (korytowanie) i nasypy pod nawierzchnie, wykonanie wykopów pod elementyodwodnienia.
— konstrukcja projektowanej ścieżki: warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej 8 cm, podsypkacementowo-piaskowa 1:4- 3 cm, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 – 15 cm, warstwaodsączająca z pospółki 10 cm. — konstrukcja projektowanej ścieżki: warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej 8 cm, podsypkacementowo-piaskowa 1:4- 3 cm, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 – 15 cm, warstwaodsączająca z pospółki 10 cm.
— konstrukcja projektowanego chodnika i parkingu rowerowego: warstwa ścieralna z kostki betonowej 6 cm,podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 – 15 cm — konstrukcja projektowanego chodnika i parkingu rowerowego: warstwa ścieralna z kostki betonowej 6 cm,podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 – 15 cm
— odwodnienie: odprowadzenie wód opadowych na pobocze — odwodnienie: odprowadzenie wód opadowych na pobocze
— obiekty inżynierskie: wykonanie przepustu o średnicy 1 800 mm na długości 8,65 m — obiekty inżynierskie: wykonanie przepustu o średnicy 1 800 mm na długości 8,65 m
— oświetlenie: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oświetlenia na terenie projektowanejtrasy rowerowej, montaż słupów i opraw w ilości 24 szt. — oświetlenie: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oświetlenia na terenie projektowanejtrasy rowerowej, montaż słupów i opraw w ilości 24 szt.
— organizacja ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu: ustawienie oznakowania zgodnie z projektem stałejorganizacji ruchu, wykonanie wygrodzenia — organizacja ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu: ustawienie oznakowania zgodnie z projektem stałejorganizacji ruchu, wykonanie wygrodzenia
— roboty wykończeniowe: umocnienie skarp płytami porządkowe. — roboty wykończeniowe: umocnienie skarp płytami porządkowe.
II.1.6) II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000 45000000
II.1.7) II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8) II.1.8)
Części Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9) II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres: Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2) II.2.2)
Informacje o opcjach Informacje o opcjach
Opcje: nie Opcje: nie
II.2.3) II.2.3)
Informacje o wznowieniach Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3) II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.2.2018. Zakończenie 15.6.2018 Rozpoczęcie 1.2.2018. Zakończenie 15.6.2018
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) III.1)
Warunki dotyczące zamówienia Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje: Wymagane wadia i gwarancje:
Dz.U./S S168 Dz.U./S S168
02/09/2017 02/09/2017
346096-2017-PL 346096-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 8 3 / 8
02/09/2017S168 02/09/2017S168
http://ted.europa.eu/TED http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 8 3 / 8
5 000 PLN. 5 000 PLN.
III.1.2) III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów jeregulujących: Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów jeregulujących:
9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6Pzp: 9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6Pzp:
a) pieniądzu, a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
III.1.3) III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4) III.1.4)
Inne szczególne warunki Inne szczególne warunki
III.2) III.2)
Warunki udziału Warunki udziału
III.2.1) III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lubhandlowego Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lubhandlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie formułujeszczegółowych warunków w tym zakresie. Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie formułujeszczegółowych warunków w tym zakresie.
III.2.2) III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5.3.2. Wykonawca spełniwarunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1.lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5.3.2. Wykonawca spełniwarunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1.lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się posiadaniem środków finansowych lub zdolnościąkredytową na kwotę nie mniejszą niż 800 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100); Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się posiadaniem środków finansowych lub zdolnościąkredytową na kwotę nie mniejszą niż 800 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100);
W przypadku, gdy wartości te wyrażone są w walucie innej niż PLN, wartości te należy podać w przeliczeniuna PLN z zastosowaniem średniego kursu wymiany NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym przetargu wDzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy wartości te wyrażone są w walucie innej niż PLN, wartości te należy podać w przeliczeniuna PLN z zastosowaniem średniego kursu wymiany NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym przetargu wDzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
III.2.3) III.2.3)
Kwalifikacje techniczne Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1.lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1.lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej co najmniej 2 roboty w zakresie budowy/ przebudowy lubremontu dróg/drogi lub ścieżek rowerowych, pieszo rowerowych o wartości minimum 500 000 PLN brutto, każdaz robót. a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej co najmniej 2 roboty w zakresie budowy/ przebudowy lubremontu dróg/drogi lub ścieżek rowerowych, pieszo rowerowych o wartości minimum 500 000 PLN brutto, każdaz robót.
b) dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówieniapublicznego, posiadającymi następujące kwalifikacje: b) dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówieniapublicznego, posiadającymi następujące kwalifikacje:
Kierownik budowy (Przedstawiciel Wykonawcy) – 1 osoba – (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane)posiadający: Kierownik budowy (Przedstawiciel Wykonawcy) – 1 osoba – (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane)posiadający:
— co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu w zakresie robótdrogowych. — co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu w zakresie robótdrogowych.
Dz.U./S S168 Dz.U./S S168
02/09/2017 02/09/2017
346096-2017-PL 346096-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 8 4 / 8
02/09/2017S168 02/09/2017S168
http://ted.europa.eu/TED http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 8 4 / 8
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lubodpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisówprawa, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie specjalności drogowej bez ograniczeń. — uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lubodpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisówprawa, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie specjalności drogowej bez ograniczeń.
Kierownik robót elektrycznych – 1 osoba – (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) posiadający: Kierownik robót elektrycznych – 1 osoba – (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) posiadający:
— co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu w zakresie robót branży elektrycznej, — co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu w zakresie robót branży elektrycznej,
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresiesieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważneuprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające dokierowania robotami budowlanymi w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeńelektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. — uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresiesieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważneuprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające dokierowania robotami budowlanymi w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeńelektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
III.2.4) III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2) III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura Sekcja IV: Procedura
IV.1) IV.1)
Rodzaj procedury Rodzaj procedury
IV.1.1) IV.1.1)
Rodzaj procedury Rodzaj procedury
Otwarta Otwarta
IV.1.2) IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60 1. Cena. Waga 60
2. Okres udzielonej gwarancji. Waga 40 2. Okres udzielonej gwarancji. Waga 40
IV.2.2) IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) IV.3)
Informacje administracyjne Informacje administracyjne
IV.3.1) IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP 271.20.2017 ZP 271.20.2017
IV.3.2) IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie nie
IV.3.3) IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4) IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.11.2017 - 14:00 14.11.2017 - 14:00
IV.3.5) IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski. polski.
IV.3.7) IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
Dz.U./S S168 Dz.U./S S168
02/09/2017 02/09/2017
346096-2017-PL 346096-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 8 5 / 8
02/09/2017S168 02/09/2017S168
http://ted.europa.eu/TED http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 8 5 / 8
IV.3.8) IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert Warunki otwarcia ofert
Data: 14.11.2017 - 14:00 Data: 14.11.2017 - 14:00
Miejscowość: Miejscowość:
Podkowa Leśna. Podkowa Leśna.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Europejski Fundusz RozwojuRegionalnego – projekt „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej częściWarszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap1”. Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Europejski Fundusz RozwojuRegionalnego – projekt „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej częściWarszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap1”.
VI.3) VI.3)
Informacje dodatkowe Informacje dodatkowe
6.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiającymoże żądać następujących dokumentów: 6.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiającymoże żądać następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz,odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawieart. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz,odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawieart. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega zopłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lubinnego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowymw sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega zopłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lubinnego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowymw sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KasyRolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalegaz opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarłporozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lubgrzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KasyRolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalegaz opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarłporozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lubgrzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniana podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniana podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonaniepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumieniaw sprawie spłat tych należności (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ); 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonaniepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumieniaw sprawie spłat tych należności (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ);
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienia publiczne (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ); 6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienia publiczne (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ);
Dz.U./S S168 Dz.U./S S168
02/09/2017 02/09/2017
346096-2017-PL 346096-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 8 6 / 8
02/09/2017S168 02/09/2017S168
http://ted.europa.eu/TED http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 8 6 / 8
7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie nakarę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 Pzp (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ); 7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie nakarę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 Pzp (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ);
8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniuobowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniuspołecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp (wzórdokumentu zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ); 8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniuobowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniuspołecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp (wzórdokumentu zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ);
9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa wustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) (wzór dokumentuzawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ), 9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa wustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) (wzór dokumentuzawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ),
6.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. SIWZ: 6.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. SIWZ:
1) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, innyrównoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawcama siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albodokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 1) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, innyrównoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawcama siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albodokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;
2) ppkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 2) ppkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo żezawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkamilub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo żezawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkamilub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.7. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b SIWZ, powinny być wystawione niewcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 6.7. ppkt 2 lit. a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniejniż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 6.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.7. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b SIWZ, powinny być wystawione niewcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 6.7. ppkt 2 lit. a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniejniż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
6.9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkaniama osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ, zastępujesię je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osóbuprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przednotariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lubgospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejscezamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.8. SIWZ stosuje się. 6.9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkaniama osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ, zastępujesię je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osóbuprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przednotariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lubgospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejscezamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.8. SIWZ stosuje się.
5.3.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownychsytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościachtechnicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie odcharakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.3.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownychsytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościachtechnicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie odcharakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnićzamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnychzasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnićzamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnychzasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lubzawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 5.3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lubzawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
Dz.U./S S168 Dz.U./S S168
02/09/2017 02/09/2017
346096-2017-PL 346096-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7 / 8 7 / 8
02/09/2017S168 02/09/2017S168
http://ted.europa.eu/TED http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 8 7 / 8
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, októrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, októrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp.
5.3.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiadasolidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przezzamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nieponosi winy. 5.3.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiadasolidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przezzamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nieponosi winy.
5.3.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którymmowa w pkt 5.3.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniulub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminieokreślonym przez zamawiającego: 5.3.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którymmowa w pkt 5.3.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniulub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminieokreślonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolnościtechniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt pkt 5.3.2. oraz 5.3.3.SIWZ. b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolnościtechniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt pkt 5.3.2. oraz 5.3.3.SIWZ.
5.3.9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadachokreślonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należytewykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotamigwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają wszczególności: 5.3.9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadachokreślonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należytewykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotamigwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają wszczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówieniapublicznego; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówieniapublicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału wpostępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje robotybudowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału wpostępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje robotybudowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
5.3.10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotówna zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentówwymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-9 SIWZ. 5.3.10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotówna zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentówwymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-9 SIWZ.
5.3.11. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnieniawobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,warunków udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) dotyczący tychpodmiotów. 5.3.11. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnieniawobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,warunków udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) dotyczący tychpodmiotów.
Zawartość oferty Zawartość oferty
Formularz oferty sporządzony na wzorze, JEDZ, Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców,dokumenty z których wynika prawo do podpisania ofert względnie do podpisania dokumentów składanychwraz oferta, oryginał gwarancji lub poręczenia jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu,zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy). Formularz oferty sporządzony na wzorze, JEDZ, Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców,dokumenty z których wynika prawo do podpisania ofert względnie do podpisania dokumentów składanychwraz oferta, oryginał gwarancji lub poręczenia jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu,zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy).
6.6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowejinformacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm orazadresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancjii warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależnościlub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wrazze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcąnie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o 6.6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowejinformacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm orazadresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancjii warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależnościlub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wrazze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcąnie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o
Dz.U./S S168 Dz.U./S S168
02/09/2017 02/09/2017
346096-2017-PL 346096-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8 / 8 8 / 8
02/09/2017S168 02/09/2017S168
http://ted.europa.eu/TED http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8 / 8 8 / 8
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
VI.4) VI.4)
Procedury odwoławcze Procedury odwoławcze
VI.4.1) VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba OdwoławczaPostępu 17a02-676 WarszawaPolskaE-mail: odwolania@uzp.pl Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.plFaks: +48 224587800 Krajowa Izba OdwoławczaPostępu 17a02-676 WarszawaPolskaE-mail: odwolania@uzp.pl Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.plFaks: +48 224587800
VI.4.2) VI.4.2)
Składanie odwołań Składanie odwołań
VI.4.3) VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17a02-676 WarszawaPolskaE-mail: odwolania@uzp.pl Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.plFaks: +48 224587800 Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17a02-676 WarszawaPolskaE-mail: odwolania@uzp.pl Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.plFaks: +48 224587800
VI.5) VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia: Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.8.2017 31.8.2017
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/2017-ojs168- 346096-pl-1-ogloszenie-o- zamowieniu.pdf" >2017-OJS168-346096-pl (1) ogłoszenie o zamówieniu</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/2017-ojs168- 346096-pl-1-ogloszenie-o- zamowieniu.pdf" >2017-OJS168-346096-pl (1) ogłoszenie o zamówieniu</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/siwz.pdf">SIWZ</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/siwz.pdf">SIWZ</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/siwz.doc">SIWZ</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/siwz.doc">SIWZ</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/zalacznik- nr-2-do-siwz.zip" >załącznik nr 2 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/zalacznik- nr-2-do-siwz.zip" >załącznik nr 2 do SIWZ</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/zalacznik- nr-2a-do-siwz-instrukcja- wypelniania-jednolitego- europejskiego- dokumentu-zamowieniowego- jedz.pdf">Załącznik nr 2a do SIWZ - Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówieniowego (JEDZ)</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/zalacznik- nr-2a-do-siwz-instrukcja- wypelniania-jednolitego- europejskiego- dokumentu-zamowieniowego- jedz.pdf">Załącznik nr 2a do SIWZ - Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówieniowego (JEDZ)</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/zalacznik- nr-7-do-siwz- umowa.pdf">Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/zalacznik- nr-7-do-siwz- umowa.pdf">Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/zalacznik- nr-10-do-siwz.zip" >załącznik nr 10 do SIWZ</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/zalacznik- nr-10-do-siwz.zip" >załącznik nr 10 do SIWZ</a>
&nbsp;  
&nbsp; _____________ _____________ ____________
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/informacja- nr-1-dla-wykonawcow- 2.pdf">Informacja nr 1 dla Wykonawców</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/informacja- nr-2-dla-wykonawcow- 1.pdf">Informacja nr 2 dla Wykonawców</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/informacja- nr-3-dla-wykonawcow.pdf">Informacja nr 3 dla Wykonawców</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/informacja- z-otwarcia-ofert- 1.pdf">Informacja z otwarcia ofert</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/ogloszenie- o-wyniku-postepowania-informacja- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty.pdf">Ogłoszenie o wyniku postępowania informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</a>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna