Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2009 roku

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 15 stycznia 2016 o 14:20:52. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Zarządzenie nr 3/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r.w sprawie zmiany w składzie w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie nr 3/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r.w sprawie zmiany w składzie w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie nr 4/2009 z dnia 16 lutego 2009 r.w sprawie trybu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne stanowiska kierownicze w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

Zarządzenie nr 4/2009 z dnia 16 lutego 2009 r.w sprawie trybu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne stanowiska kierownicze w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

Zarządzenie nr 5/2009 z dnia 17 lutego 2009 r.w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.

Zarządzenie nr 5/2009 z dnia 17 lutego 2009 r.w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.

Zarządzenie nr 6/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku.

Zarządzenie nr 6/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku.

Zarządzenie nr 7/2009 z dnia 12 marca 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Zadanie 1 NASADZENIA KRZEWÓW I ROŚLIN W ULICY JANA PAWŁA II (OD UL. SIENKIEWICZA DO TORÓW WKD) W PODKOWIE LEŚNEJ (etap I - prace wiosenne) Zadanie 2 SADZENIE ROŚLIN CEBULOWYCH W ULICY JANA PAWŁA II (etap II - prace jesienne)

Zarządzenie nr 7/2009 z dnia 12 marca 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Zadanie 1 NASADZENIA KRZEWÓW I ROŚLIN W ULICY JANA PAWŁA II (OD UL. SIENKIEWICZA DO TORÓW WKD) W PODKOWIE LEŚNEJ (etap I - prace wiosenne) Zadanie 2 SADZENIE ROŚLIN CEBULOWYCH W ULICY JANA PAWŁA II (etap II - prace jesienne)

ZARZĄDZENIE NR 7 / 2009
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 12.03.2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:
Zadanie 1
NASADZENIA KRZEWÓW I ROŚLIN W ULICY JANA PAWŁA II (OD UL. SIENKIEWICZA DO TORÓW WKD) W PODKOWIE LEŚNEJ (etap I – prace wiosenne)
Zadanie 2
SADZENIE ROŚLIN CEBULOWYCH W ULICY JANA PAWŁA II (etap II – prace jesienne)

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zarządza się co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca Komisji
Beata Homontowska – Sekretarz Komisji
Barbara Bogusz – Członek komisji
Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie. Sekretarzem Komisji jest jej członek merytorycznie odpowiedzialny za dany zakres zamówienia publicznego.

§2
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3
Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

§4
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 8/2009 z dnia 12 marca 2009 r.w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej.

Zarządzenie nr 8/2009 z dnia 12 marca 2009 r.w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej.

Zarządzenie nr 9/2009 z dnia 17 marca 2009 r.w sprawie usytuowania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych na terenie miasta Podkowy Leśnej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009 r.

Zarządzenie nr 9/2009 z dnia 17 marca 2009 r.w sprawie usytuowania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych na terenie miasta Podkowy Leśnej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009 r.

Zarządzenie nr 10/2009 z dnia 17 marca 2009 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie nr 10/2009 z dnia 17 marca 2009 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie nr 12/2009 z dnia 20 marca 2009 r.w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Mieskim w Podkowie Leśnej

Zarządzenie nr 12/2009 z dnia 20 marca 2009 r.w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Mieskim w Podkowie Leśnej

Zarządzenie nr 14/2009 z dnia 26 marca 2009 r.w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2009 Burmistrza Miasta z dnia 17 marca 2009r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2009 roku.

Zarządzenie nr 14/2009 z dnia 26 marca 2009 r.w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2009 Burmistrza Miasta z dnia 17 marca 2009r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2009 roku.

ZARZĄDZENIE NR 14/2009
BURMISTRZA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 26 marca 2009 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2009 Burmistrza Miasta z dnia 17 marca 2009r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2009 roku.

Na podstawie art. 30 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873) zarządza się, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Komisji Konkursowej panią Adrianę Skajewską, specjalistę ds. planowania strategicznego i pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.

§ 2

Powołuje się do składu Komisji Konkursowej panią Alinę Witkowską, dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej.

§ 3

Pozostałe zapisy zarządzenia nr 10/2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2009 roku pozostają bez zmian.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 15/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: „PRZEBUDOWA UL. WSCHODNIEJ (NA ODCINKU OD UL. BUKOWEJ DO WKD) oraz UL. KRÓLICZEJ (OD WKD DO UL. SARNIEJ) W PODKOWIE LEŚNEJ”

Zarządzenie nr 15/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: „PRZEBUDOWA UL. WSCHODNIEJ (NA ODCINKU OD UL. BUKOWEJ DO WKD) oraz UL. KRÓLICZEJ (OD WKD DO UL. SARNIEJ) W PODKOWIE LEŚNEJ”

Zarządzenie nr 16/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r.w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Podkowa Leśna na lata 2009-2013.

Zarządzenie nr 16/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r.w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Podkowa Leśna na lata 2009-2013.

Zarządzenie nr 17/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Remont łazienek w Przedszkolu Miejskim w Podkowie Leśnej przy ul. Miejskiej 7

Zarządzenie nr 17/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Remont łazienek w Przedszkolu Miejskim w Podkowie Leśnej przy ul. Miejskiej 7

Zarządzenie nr 20/2009 z dnia 18 maja 2009 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie nr 20/2009 z dnia 18 maja 2009 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie nr 21/2009 z dnia 29 maja 2009 r.w sprawie zmian składu osobowego obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie nr 21/2009 z dnia 29 maja 2009 r.w sprawie zmian składu osobowego obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie nr 22/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r.w sprawie zmian składu osobowego obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 22/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r.w sprawie zmian składu osobowego obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr 22/2009
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 2 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian składu osobowego obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.), w związku z art. 48 ust. 1 oraz art. 50 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm..) zarządza się,
co następuje.

§ 1

W Załączniku do Zarządzenia Nr 20/2009 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dokonuje się zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w następujący sposób:
1. Odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Pana Jarosława Chrzanowskiego wskutek zrzeczenia się członkowstwa.
2. Powołuje się do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Pana Andrzeja Stenckiego.

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 20/2009 i Nr 21/2009 pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 24/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Przebudowa ulicy Lilpopa na odcinku od ul. Jana Pawła II do parku w Podkowie Leśnej

Zarządzenie nr 24/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Przebudowa ulicy Lilpopa na odcinku od ul. Jana Pawła II do parku w Podkowie Leśnej

Zarządzenie nr 25/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ul. Lilpopa do ul. Parkowej w Podkowie Leśnej

Zarządzenie nr 25/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ul. Lilpopa do ul. Parkowej w Podkowie Leśnej

Zarządzenie nr 26/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Zarządzenie nr 26/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Zarządzenie nr 27/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie nr 27/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie nr 28/2009 z dnia 2 lipca 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Dostosowaniu instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku przy ul. Świerkowej 1 w Podkowie Leśnej do obowiązujących przepisów i norm – ETAP I

Zarządzenie nr 28/2009 z dnia 2 lipca 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Dostosowaniu instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku przy ul. Świerkowej 1 w Podkowie Leśnej do obowiązujących przepisów i norm – ETAP I

Zarządzenie nr 31/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:

Zarządzenie nr 31/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:

ZARZĄDZENIE NR 31/ 2009
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 11.08.2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:

Przebudowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zarządza się co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca Komisji
Tomasz Gawin – Sekretarz Komisji
Grzegorz Lewandowski – Członek komisji

Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie.

§2
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3
Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

§4
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 32/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:

Zarządzenie nr 32/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:

ZARZĄDZENIE NR 32/ 2009
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 11.08.2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:Przebudowa ulicy Lilpopa na odcinku od ul. Jana Pawła II do parku w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zarządza się co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca Komisji
Tomasz Gawin – Sekretarz Komisji
Grzegorz Lewandowski – Członek komisji
…………………………… -…………………
Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie.

§2
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3
Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

§4
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 34/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r.w sprawie refundowania kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 34/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r.w sprawie refundowania kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE NR 34/2009
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie refundowania kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 3a ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zm.), zarządzam co następuje,

§ 1.

1. Obejmuje się refundacją koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania w Podkowie Leśnej do właściwych szkół specjalnych i z powrotem.

2. Refundacja dotyczy dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2009/2010.

3. Do rozliczenia refundacji przyjmuje się stawkę ryczałtu samochodowego za 1 km przebiegu prywatnych pojazdów samochodowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz. 1990 z późn. zm.).

4. Szczegółowy zakres refundacji zostanie określony w porozumieniu zawartym z rodzicami dziecka.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 37/2009 z dnia 25 września 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Wyposażenie stacji uzdatniania wody przy ul. Warszawskiej i pomp głębinowych w Parku Krajobrazowym w Podkowie Leśnej w agregaty prądotwórcze z automatycznym awaryjnym włączaniem, w obudowie chroniącej przed włamaniem i działaniem warunków atmosferycznych

Zarządzenie nr 37/2009 z dnia 25 września 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Wyposażenie stacji uzdatniania wody przy ul. Warszawskiej i pomp głębinowych w Parku Krajobrazowym w Podkowie Leśnej w agregaty prądotwórcze z automatycznym awaryjnym włączaniem, w obudowie chroniącej przed włamaniem i działaniem warunków atmosferycznych

Zarządzenie nr 38/2009 z dnia 25 września 2009 r.w sprawie powołania komisji ds. archiwizacji posiadanych w depozycie dokumentów i materiałów z przeprowadzonych w mieście Podkowa Leśna wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych 7 czerwca 2009 roku.

Zarządzenie nr 38/2009 z dnia 25 września 2009 r.w sprawie powołania komisji ds. archiwizacji posiadanych w depozycie dokumentów i materiałów z przeprowadzonych w mieście Podkowa Leśna wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych 7 czerwca 2009 roku.

Zarządzenie nr 39/2009 z dnia 1 października 2009 r.w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 39/2009 z dnia 1 października 2009 r.w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 40/2009 z dnia 12 października 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Podkowa Leśna w sezonie 2009/2010

Zarządzenie nr 40/2009 z dnia 12 października 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Podkowa Leśna w sezonie 2009/2010

ZARZĄDZENIE NR 40 / 2009
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 12.10.2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Podkowa Leśna w sezonie 2009/2010

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zarządza się co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca Komisji
Barbara Bogusz – Sekretarz Komisji
Grzegorz Lewandowski – Członek komisji
Tomasz Gawin – Członek komisji
Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie.

§2
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3
Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

§4
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 42/2009 z dnia 22 października 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Wyposażenie stacji uzdatniania wody przy ul. Warszawskiej i pomp głębinowych w Parku Krajobrazowym w Podkowie Leśnej w agregaty prądotwórcze z automatycznym awaryjnym włączaniem, w obudowie chroniącej przed włamaniem i działaniem warunków atmosferycznych

Zarządzenie nr 42/2009 z dnia 22 października 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Wyposażenie stacji uzdatniania wody przy ul. Warszawskiej i pomp głębinowych w Parku Krajobrazowym w Podkowie Leśnej w agregaty prądotwórcze z automatycznym awaryjnym włączaniem, w obudowie chroniącej przed włamaniem i działaniem warunków atmosferycznych

Zarządzenie nr 48/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Dostawa agregatów prądotwórczych jako źródło awaryjnego zasilania dla stacji uzdatniania wody przy ul. Warszawskiej oraz pomp głębinowych w Parku Krajobrazowym w Podkowie Leśnej.

Zarządzenie nr 48/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Dostawa agregatów prądotwórczych jako źródło awaryjnego zasilania dla stacji uzdatniania wody przy ul. Warszawskiej oraz pomp głębinowych w Parku Krajobrazowym w Podkowie Leśnej.

Zarządzenie nr 49/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Budowa sali sportowej i rozbudowa budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej

Zarządzenie nr 49/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Budowa sali sportowej i rozbudowa budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej

Zarządzenie nr 50/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 50/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 51/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 51/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 52/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 52/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 54/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r.w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

Zarządzenie nr 54/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r.w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

Zarządzenie nr 55/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r.w sprawie zmiany w składzie Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie nr 55/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r.w sprawie zmiany w składzie Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie nr 57/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta Podkowa Leśna w 2010 roku.

Zarządzenie nr 57/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta Podkowa Leśna w 2010 roku.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
15 stycznia 2016 o 14:20:52Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////// /////zarz_3.pdf" >Zarządzenie nr 3/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r.</a>
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////// /////zarz_3.pdf" >Zarządzenie nr 3/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r.</a>
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne//zarz_ 4.pdf">Zarządzenie nr 4/2009 z dnia 16 lutego 2009 r.</a>
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne//zarz_ 4.pdf">Zarządzenie nr 4/2009 z dnia 16 lutego 2009 r.</a>
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/zarz_5.pdf" >Zarządzenie nr 5/2009 z dnia 17 lutego 2009 r.</a>
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/zarz_5.pdf" >Zarządzenie nr 5/2009 z dnia 17 lutego 2009 r.</a>
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne///zarz_ 6_1.pdf">Zarządzenie nr 6/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.</a>
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne///zarz_ 6_1.pdf">Zarządzenie nr 6/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.</a>
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 7 / 2009
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 7 / 2009
Bez zmian: BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA Bez zmian: BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
Bez zmian: z dnia 12.03.2009 r. Bez zmian: z dnia 12.03.2009 r.
Bez zmian: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Bez zmian: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:
Bez zmian: Zadanie 1 Bez zmian: Zadanie 1
Bez zmian: NASADZENIA KRZEWÓW I ROŚLIN W ULICY JANA PAWŁA II (OD UL. SIENKIEWICZA DO TORÓW WKD) W PODKOWIE LEŚNEJ (etap I - prace wiosenne) Bez zmian: NASADZENIA KRZEWÓW I ROŚLIN W ULICY JANA PAWŁA II (OD UL. SIENKIEWICZA DO TORÓW WKD) W PODKOWIE LEŚNEJ (etap I - prace wiosenne)
Bez zmian: Zadanie 2 Bez zmian: Zadanie 2
Bez zmian: SADZENIE ROŚLIN CEBULOWYCH W ULICY JANA PAWŁA II (etap II - prace jesienne) Bez zmian: SADZENIE ROŚLIN CEBULOWYCH W ULICY JANA PAWŁA II (etap II - prace jesienne)
Bez zmian: Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zarządza się co następuje: Bez zmian: Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zarządza się co następuje:
Bez zmian: §1 Bez zmian: §1
Bez zmian: Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie: Bez zmian: Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Bez zmian: Katarzyna Kowalewska - Przewodnicząca Komisji Bez zmian: Katarzyna Kowalewska - Przewodnicząca Komisji
Bez zmian: Beata Homontowska - Sekretarz Komisji Bez zmian: Beata Homontowska - Sekretarz Komisji
Bez zmian: Barbara Bogusz - Członek komisji Bez zmian: Barbara Bogusz - Członek komisji
Bez zmian: Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie. Sekretarzem Komisji jest jej członek merytorycznie odpowiedzialny za dany zakres zamówienia publicznego. Bez zmian: Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie. Sekretarzem Komisji jest jej członek merytorycznie odpowiedzialny za dany zakres zamówienia publicznego.
Bez zmian: §2 Bez zmian: §2
Bez zmian: Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych. Bez zmian: Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Bez zmian: §3 Bez zmian: §3
Bez zmian: Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058). Bez zmian: Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).
Bez zmian: §4 Bez zmian: §4
Bez zmian: 1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania. Bez zmian: 1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
Bez zmian: 2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu. Bez zmian: 2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.
Bez zmian: §5 Bez zmian: §5
Bez zmian: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Bez zmian: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////zarz_ 8.pdf">Zarządzenie nr 8/2009 z dnia 12 marca 2009 r.</a>
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////zarz_ 8.pdf">Zarządzenie nr 8/2009 z dnia 12 marca 2009 r.</a>
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne////zarz_ 9.pdf">Zarządzenie nr 9/2009 z dnia 17 marca 2009 r.</a>
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne////zarz_ 9.pdf">Zarządzenie nr 9/2009 z dnia 17 marca 2009 r.</a>
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/ zarz_10.pdf" >Zarządzenie nr 10/2009 z dnia 17 marca 2009 r.</a>
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/ zarz_10.pdf" >Zarządzenie nr 10/2009 z dnia 17 marca 2009 r.</a>
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne//zarz_ 12.pdf">Zarządzenie nr 12/2009 z dnia 20 marca 2009 r.</a>
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne//zarz_ 12.pdf">Zarządzenie nr 12/2009 z dnia 20 marca 2009 r.</a>
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 14/2009
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 14/2009
Bez zmian: BURMISTRZA PODKOWY LEŚNEJ Bez zmian: BURMISTRZA PODKOWY LEŚNEJ
Bez zmian: z dnia 26 marca 2009 roku Bez zmian: z dnia 26 marca 2009 roku
Bez zmian: w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2009 Burmistrza Miasta z dnia 17 marca 2009r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2009 roku. Bez zmian: w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2009 Burmistrza Miasta z dnia 17 marca 2009r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2009 roku.
Bez zmian: Na podstawie art. 30 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku Bez zmian: Na podstawie art. 30 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
Bez zmian: o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873) zarządza się, co następuje: Bez zmian: o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873) zarządza się, co następuje:
Bez zmian: <div class="paragraf" style="text-align: center;">§ 1</div> Bez zmian: <div class="paragraf" style="text-align: center;">§ 1</div>
Bez zmian: Odwołuje się ze składu Komisji Konkursowej panią Adrianę Skajewską, specjalistę ds. planowania strategicznego i pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych. Bez zmian: Odwołuje się ze składu Komisji Konkursowej panią Adrianę Skajewską, specjalistę ds. planowania strategicznego i pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.
Bez zmian: <div class="paragraf" style="text-align: center;">§ 2</div> Bez zmian: <div class="paragraf" style="text-align: center;">§ 2</div>
Bez zmian: Powołuje się do składu Komisji Konkursowej panią Alinę Witkowską, dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej. Bez zmian: Powołuje się do składu Komisji Konkursowej panią Alinę Witkowską, dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej.
Bez zmian: <div class="paragraf" style="text-align: center;">§ 3</div> Bez zmian: <div class="paragraf" style="text-align: center;">§ 3</div>
Bez zmian: Pozostałe zapisy zarządzenia nr 10/2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej Bez zmian: Pozostałe zapisy zarządzenia nr 10/2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Bez zmian: do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2009 roku pozostają bez zmian. Bez zmian: do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2009 roku pozostają bez zmian.
Bez zmian: <div class="paragraf" style="text-align: center;">§ 4</div> Bez zmian: <div class="paragraf" style="text-align: center;">§ 4</div>
Bez zmian: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bez zmian: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne//zarz_ 15.pdf">Zarządzenie nr 15/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r.</a>
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne//zarz_ 15.pdf">Zarządzenie nr 15/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r.</a>
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne////zarz_ 16.pdf">Zarządzenie nr 16/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r.</a>
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne////zarz_ 16.pdf">Zarządzenie nr 16/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r.</a>
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne//zarz_ 17.pdf">Zarządzenie nr 17/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r.</a>
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne//zarz_ 17.pdf">Zarządzenie nr 17/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r.</a>
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ wybory_do_parlamentu_ ue_2009////// //////////// //zarz_2_20.pdf" >Zarządzenie nr 20/2009 z dnia 18 maja 2009 r.</a>
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ wybory_do_parlamentu_ ue_2009////// //////////// //zarz_2_20.pdf" >Zarządzenie nr 20/2009 z dnia 18 maja 2009 r.</a>
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ wybory_do_parlamentu_ ue_2009////// ////////zarz_ 21_zm_okw.pdf" >Zarządzenie nr 21/2009 z dnia 29 maja 2009 r.</a>
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ wybory_do_parlamentu_ ue_2009////// ////////zarz_ 21_zm_okw.pdf" >Zarządzenie nr 21/2009 z dnia 29 maja 2009 r.</a>
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 22/2009
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 22/2009
Bez zmian: BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ Bez zmian: BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
Bez zmian: z dnia 2 czerwca 2009 r. Bez zmian: z dnia 2 czerwca 2009 r.
Bez zmian: w sprawie zmian składu osobowego obwodowych komisji wyborczych. Bez zmian: w sprawie zmian składu osobowego obwodowych komisji wyborczych.
Bez zmian: Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.), w związku z art. 48 ust. 1 oraz art. 50 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bez zmian: Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.), w związku z art. 48 ust. 1 oraz art. 50 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Bez zmian: (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm..) zarządza się, Bez zmian: (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm..) zarządza się,
Bez zmian: co następuje. Bez zmian: co następuje.
Bez zmian: <div class="paragraf" style="text-align: center;">§ 1</div> Bez zmian: <div class="paragraf" style="text-align: center;">§ 1</div>
Bez zmian: W Załączniku do Zarządzenia Nr 20/2009 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dokonuje się zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w następujący sposób: Bez zmian: W Załączniku do Zarządzenia Nr 20/2009 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dokonuje się zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w następujący sposób:
Bez zmian: 1. Odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Pana Jarosława Chrzanowskiego wskutek zrzeczenia się członkowstwa. Bez zmian: 1. Odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Pana Jarosława Chrzanowskiego wskutek zrzeczenia się członkowstwa.
Bez zmian: 2. Powołuje się do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Pana Andrzeja Stenckiego. Bez zmian: 2. Powołuje się do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Pana Andrzeja Stenckiego.
Bez zmian: <div class="paragraf" style="text-align: center;">§ 2</div> Bez zmian: <div class="paragraf" style="text-align: center;">§ 2</div>
Bez zmian: Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 20/2009 i Nr 21/2009 pozostają bez zmian. Bez zmian: Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 20/2009 i Nr 21/2009 pozostają bez zmian.
Bez zmian: <div class="paragraf" style="text-align: center;">§ 3</div> Bez zmian: <div class="paragraf" style="text-align: center;">§ 3</div>
Bez zmian: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Bez zmian: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/finansowe/ ///////zarz_ 24.pdf">Zarządzenie nr 24/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r.</a>
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/finansowe/ ///////zarz_ 24.pdf">Zarządzenie nr 24/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r.</a>
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////zarz_ 25.pdf">Zarządzenie nr 25/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r.</a>
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////zarz_ 25.pdf">Zarządzenie nr 25/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r.</a>
Skasowano:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////// //zarz_26.pdf" >Zarządzenie nr 26/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.</a>
 Dodano:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2009/ 02/zarzadzenie- nr-26_2009-burmistrza-miasta- podkowa-lesna- z-dnia-15-czerwca- 2009-r..pdf"> Zarządzenie nr 26/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.</a>
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////// ///zarz_27.pdf" >Zarządzenie nr 27/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.</a>
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////// ///zarz_27.pdf" >Zarządzenie nr 27/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.</a>
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne//////zarz_ 28.pdf">Zarządzenie nr 28/2009 z dnia 2 lipca 2009 r.</a>
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne//////zarz_ 28.pdf">Zarządzenie nr 28/2009 z dnia 2 lipca 2009 r.</a>
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 31/ 2009
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 31/ 2009
Bez zmian: BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA Bez zmian: BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
Bez zmian: z dnia 11.08.2009 r. Bez zmian: z dnia 11.08.2009 r.
Bez zmian: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Bez zmian: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:
Bez zmian: Przebudowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej. Bez zmian: Przebudowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej.
Bez zmian: Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zarządza się co następuje: Bez zmian: Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zarządza się co następuje:
Bez zmian: §1 Bez zmian: §1
Bez zmian: Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie: Bez zmian: Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Bez zmian: Katarzyna Kowalewska - Przewodnicząca Komisji Bez zmian: Katarzyna Kowalewska - Przewodnicząca Komisji
Bez zmian: Tomasz Gawin - Sekretarz Komisji Bez zmian: Tomasz Gawin - Sekretarz Komisji
Bez zmian: Grzegorz Lewandowski - Członek komisji Bez zmian: Grzegorz Lewandowski - Członek komisji
Bez zmian: Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie. Bez zmian: Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie.
Bez zmian: §2 Bez zmian: §2
Bez zmian: Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych. Bez zmian: Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Bez zmian: §3 Bez zmian: §3
Bez zmian: Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058). Bez zmian: Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).
Bez zmian: §4 Bez zmian: §4
Bez zmian: 1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania. Bez zmian: 1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
Bez zmian: 2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu. Bez zmian: 2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.
Bez zmian: §5 Bez zmian: §5
Bez zmian: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Bez zmian: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

Bez zmian: <div id="tekst">ZARZĄDZENIE NR 32/ 2009 Bez zmian: <div id="tekst">ZARZĄDZENIE NR 32/ 2009
Bez zmian: BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA Bez zmian: BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
Skasowano: z dnia 11.08.2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:Przebudowa ulicy Lilpopa na odcinku od ul. Jana Pawła II do parku w Podkowie Leśnej  Dodano: z dnia 11.08.2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:Przebudowa ulicy Lilpopa na odcinku od ul. Jana Pawła II do parku w Podkowie LeśnejNa podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zarządza się co następuje:
Skasowano: Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zarządza się co następuje:  
Bez zmian: §1 Bez zmian: §1
Bez zmian: Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie: Bez zmian: Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Bez zmian: Katarzyna Kowalewska - Przewodnicząca Komisji Bez zmian: Katarzyna Kowalewska - Przewodnicząca Komisji
Bez zmian: Tomasz Gawin - Sekretarz Komisji Bez zmian: Tomasz Gawin - Sekretarz Komisji
Bez zmian: Grzegorz Lewandowski - Członek komisji Bez zmian: Grzegorz Lewandowski - Członek komisji
Bez zmian: …………………………… -………………… Bez zmian: …………………………… -…………………
Bez zmian: Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie. Bez zmian: Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie.
Bez zmian: §2 Bez zmian: §2
Bez zmian: Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych. Bez zmian: Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Bez zmian: §3 Bez zmian: §3
Bez zmian: Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058). Bez zmian: Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).
Bez zmian: §4 Bez zmian: §4
Bez zmian: 1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania. Bez zmian: 1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
Bez zmian: 2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu. Bez zmian: 2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.
Bez zmian: §5 Bez zmian: §5
Bez zmian: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Bez zmian: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 34/2009
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 34/2009
Bez zmian: BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ Bez zmian: BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
Bez zmian: z dnia 31 sierpnia 2009 r. Bez zmian: z dnia 31 sierpnia 2009 r.
Bez zmian: w sprawie refundowania kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych Bez zmian: w sprawie refundowania kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych
Bez zmian: Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 3a ustawy z dnia Bez zmian: Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 3a ustawy z dnia
Bez zmian: 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zm.), zarządzam co następuje, Bez zmian: 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zm.), zarządzam co następuje,
Bez zmian: § 1. Bez zmian: § 1.
Bez zmian: 1. Obejmuje się refundacją koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania w Podkowie Leśnej do właściwych szkół specjalnych i z powrotem. Bez zmian: 1. Obejmuje się refundacją koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania w Podkowie Leśnej do właściwych szkół specjalnych i z powrotem.
Bez zmian: 2. Refundacja dotyczy dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2009/2010. Bez zmian: 2. Refundacja dotyczy dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2009/2010.
Bez zmian: 3. Do rozliczenia refundacji przyjmuje się stawkę ryczałtu samochodowego za 1 km przebiegu prywatnych pojazdów samochodowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz. 1990 z późn. zm.). Bez zmian: 3. Do rozliczenia refundacji przyjmuje się stawkę ryczałtu samochodowego za 1 km przebiegu prywatnych pojazdów samochodowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz. 1990 z późn. zm.).
Bez zmian: 4. Szczegółowy zakres refundacji zostanie określony w porozumieniu zawartym z rodzicami dziecka. Bez zmian: 4. Szczegółowy zakres refundacji zostanie określony w porozumieniu zawartym z rodzicami dziecka.
Bez zmian: § 2. Bez zmian: § 2.
Bez zmian: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bez zmian: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////// zarz_37.pdf"> Zarządzenie nr 37/2009 z dnia 25 września 2009 r.</a>
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////// zarz_37.pdf"> Zarządzenie nr 37/2009 z dnia 25 września 2009 r.</a>
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////// /////////zarz_ 38.pdf">Zarządzenie nr 38/2009 z dnia 25 września 2009 r.</a>
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////// /////////zarz_ 38.pdf">Zarządzenie nr 38/2009 z dnia 25 września 2009 r.</a>
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////// //////////zarz_ 39.pdf">Zarządzenie nr 39/2009 z dnia 1 października 2009 r</a>
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////// //////////zarz_ 39.pdf">Zarządzenie nr 39/2009 z dnia 1 października 2009 r</a>
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 40 / 2009
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 40 / 2009
Bez zmian: BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA Bez zmian: BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
Bez zmian: z dnia 12.10.2009 r. Bez zmian: z dnia 12.10.2009 r.
Bez zmian: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Bez zmian: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:
Bez zmian: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Podkowa Leśna w sezonie 2009/2010 Bez zmian: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Podkowa Leśna w sezonie 2009/2010
Bez zmian: Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zarządza się co następuje: Bez zmian: Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zarządza się co następuje:
Bez zmian: §1 Bez zmian: §1
Bez zmian: Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie: Bez zmian: Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Bez zmian: Katarzyna Kowalewska - Przewodnicząca Komisji Bez zmian: Katarzyna Kowalewska - Przewodnicząca Komisji
Bez zmian: Barbara Bogusz - Sekretarz Komisji Bez zmian: Barbara Bogusz - Sekretarz Komisji
Bez zmian: Grzegorz Lewandowski - Członek komisji Bez zmian: Grzegorz Lewandowski - Członek komisji
Bez zmian: Tomasz Gawin - Członek komisji Bez zmian: Tomasz Gawin - Członek komisji
Bez zmian: Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie. Bez zmian: Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie.
Bez zmian: §2 Bez zmian: §2
Bez zmian: Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych. Bez zmian: Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Bez zmian: §3 Bez zmian: §3
Bez zmian: Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058). Bez zmian: Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).
Bez zmian: §4 Bez zmian: §4
Bez zmian: 1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania. Bez zmian: 1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
Bez zmian: 2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu. Bez zmian: 2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.
Bez zmian: §5 Bez zmian: §5
Bez zmian: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Bez zmian: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////// ////zarz_42.pdf" >Zarządzenie nr 42/2009 z dnia 22 października 2009 r</a>
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////// ////zarz_42.pdf" >Zarządzenie nr 42/2009 z dnia 22 października 2009 r</a>
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////// /////////zarz_ 48.pdf">Zarządzenie nr 48/2009 z dnia 25 listopada 2009 r</a>
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////// /////////zarz_ 48.pdf">Zarządzenie nr 48/2009 z dnia 25 listopada 2009 r</a>
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////// //////////zarz_ 49.pdf">Zarządzenie nr 49/2009 z dnia 25 listopada 2009 r</a>
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////// //////////zarz_ 49.pdf">Zarządzenie nr 49/2009 z dnia 25 listopada 2009 r</a>
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////// ///////////// ///zarz_50.pdf" >Zarządzenie nr 50/2009 z dnia 25 listopada 2009 r</a>
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////// ///////////// ///zarz_50.pdf" >Zarządzenie nr 50/2009 z dnia 25 listopada 2009 r</a>
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////// ///////////// ////zarz_51.pdf" >Zarządzenie nr 51/2009 z dnia 25 listopada 2009 r</a>
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////// ///////////// ////zarz_51.pdf" >Zarządzenie nr 51/2009 z dnia 25 listopada 2009 r</a>
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////// ///////////// /////zarz_52.pdf" >Zarządzenie nr 52/2009 z dnia 25 listopada 2009 r</a>
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////// ///////////// /////zarz_52.pdf" >Zarządzenie nr 52/2009 z dnia 25 listopada 2009 r</a>
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////// ///////////// //////zarz_54.pdf" >Zarządzenie nr 54/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r</a>
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////// ///////////// //////zarz_54.pdf" >Zarządzenie nr 54/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r</a>
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////// ///////////// ///////zarz_ 55.pdf">Zarządzenie nr 55/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r</a>
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////// ///////////// ///////zarz_ 55.pdf">Zarządzenie nr 55/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r</a>
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////// ///////////// ////////zarz_ 57.pdf">Zarządzenie nr 57/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r</a>
 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

<a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2009/organizacyjne/////// ///////////// ////////zarz_ 57.pdf">Zarządzenie nr 57/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r</a>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna