Kadencja 2018 – 2023

Rejestr uchwał Rady Miasta VIII kadencji (2018-2023)

Rejestr uchwał Rady Miasta VIII kadencji (2018-2023)

– w tym informacje o publikacji uchwał, ich zmianach, unieważnieniu, uchyleniu

Rejestr uchwał

Uchwały i stanowiska Rady Miasta VIII kadencji (2018-2023)

Uchwała Nr 39/IV/2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 39/IV/2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 38/IV/2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 38/IV/2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 37/IV/2019
w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Podkowie Leśnej na lata 2019 –2021

Uchwała Nr 37/IV/2019
w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Podkowie Leśnej na lata 2019 –2021

Uchwała Nr 36/IV/2019
w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu „Posiłek w szkole i w domu

Uchwała Nr 36/IV/2019
w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu „Posiłek w szkole i w domu

Uchwała Nr 35/IV/2019
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr 35/IV/2019
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr 34/IV/2019
w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 34/IV/2019
w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 33/IV/2019
w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji, określonego we wniosku o dofinansowanie, przedsięwzięcia pn. „Opracowanie strategii elektromobilności w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 33/IV/2019
w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji, określonego we wniosku o dofinansowanie, przedsięwzięcia pn. „Opracowanie strategii elektromobilności w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 32/IV/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 32/IV/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 31/IV/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 31/IV/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 29/IV/2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 29/IV/2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 28/IV/2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 28/IV/2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 28/IV/2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 28/IV/2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 27/IV/2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 27/IV/2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 26/III/2018
w sprawie przyjęcia Programu „Podkowiańskiej Karty Mieszkańca”

Uchwała Nr 26/III/2018
w sprawie przyjęcia Programu „Podkowiańskiej Karty Mieszkańca”

Uchwała Nr 24/III/2018
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 24/III/2018
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 23/III/2018
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

Uchwała Nr 23/III/2018
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

Uchwała Nr 22/III/2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok

Uchwała Nr 22/III/2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok

Uchwała Nr 21/III/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028

Uchwała Nr 21/III/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028

Uchwała Nr 20/III/2018
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb działania stałej Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji

Uchwała Nr 20/III/2018
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb działania stałej Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji

Uchwała Nr 19/III/2018
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb działania stałej Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji

Uchwała Nr 19/III/2018
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb działania stałej Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji

Uchwała Nr 18/II/2018
w sprawie uchwalenia „Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”

Uchwała Nr 18/II/2018
w sprawie uchwalenia „Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”

Uchwała Nr 17/II/2018
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości

Uchwała Nr 17/II/2018
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości

Uchwała Nr 16/II/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej
i gimnazjum, dla których miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 16/II/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej
i gimnazjum, dla których miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 15/II/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Uchwała Nr 15/II/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Uchwała Nr 14/II/2018
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 14/II/2018
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 13/II/2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok

Uchwała Nr 13/II/2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok

Uchwała Nr 12/II/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028

Uchwała Nr 12/II/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028

Uchwała Nr 11/II/2018
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.

Uchwała Nr 11/II/2018
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.

Uchwała Nr 10/II/2018
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

Uchwała Nr 10/II/2018
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

Uchwała Nr 9/II/2018
w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Podkowa Leśna w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr 9/II/2018
w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Podkowa Leśna w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr 8/II/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 8/II/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 7/II/2018
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 7/II/2018
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 6/II/2018
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 6/II/2018
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 5/II/2018
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 5/II/2018
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 4/II/2018
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 4/II/2018
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 3/II/2018
w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 3/II/2018
w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 2/I/2018
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 2/I/2018
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 1/I/2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 1/I/2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna