Biuletyn Informacji Publicznej / Prawo Miejscowe / Konsultacje projektów uchwał

Konsultacje projektów uchwał

Nazwa Utworzone
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 12 lutego 2018 r. o przeprowadzeniu konsultacji dwóch projektów uchwał: 1. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego; 2. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 18 2018-02-12
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 5 lutego 2018 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna – zakończone 22 2018-02-05
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 12 stycznia 2018 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji – zakończone 22 2018-01-12
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 27 listopada 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – zakończone 30 2017-11-27
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 9 listopada 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna – zakończone 38 2017-11-09
Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2018 – zakończone 61 2017-10-31
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 6 czerwca 2017 r. o przedłużeniu terminu prowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2017-2021 – zakończone 305 2017-06-07
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 1 czerwca 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2017-2021 – zakończone 314 2017-06-01
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 30 maja 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie PARK & RIDE w Mieście Podkowa Leśna – zakończone 158 2017-05-30
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 28 kwietnia 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów – wycofano 443 2017-04-28
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 10 marca 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna – zakończone 548 2017-03-10
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 6 marca 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – zakończone 492 2017-03-06
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawach: 1. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2017 roku”; 2. określenia kryteriów wraz z liczbą punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna; 3. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna – zakończone 380 2017-03-03
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawach: 1. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna; 2. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna – zakończone 531 2017-01-19
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 18 stycznia 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania – zakończone 543 2017-01-18
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 6 grudnia 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna – zakończone 384 2016-12-06
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawach: 1. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów…; 2. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna – zakończone 619 2016-11-25
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 20 października 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna” oraz nadania jej statutu- zakończone 571 2016-10-20
Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2017- zakończone 649 2016-10-04
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 4 sierpnia 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej- zakończone 636 2016-08-04
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 29 czerwca 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej- zakończone 1050 2016-06-29
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 29 czerwca 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania – zakończone 696 2016-06-29
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 23 czerwca 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej – zakończone 809 2016-06-23
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 23 czerwca 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna – zakończone 601 2016-06-23
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 23 czerwca 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do przeprowadzania postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej – zakończone 860 2016-06-23
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej- zakończone 926 2016-04-04
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej- zakończone 716 2016-03-21
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi położonej na terenie Miasta Podkowa Leśna (ulica Parkowa) oraz ustalenia przebiegu tej drogi- zakończone 938 2016-03-09
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna- zakończone 1066 2016-03-08
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej – zakończone 759 2016-03-08
MENU

BIP – Podkowa Leśna