Petycje

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 18 października 2016 o 13:58:40. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

 

W dniu 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) określająca zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.

W petycji można zabiegać o zmianę prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania – w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego (za jego zgodą).

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma.

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

 Informacje na temat rozpatrywanych petycji: 

Rok 2016

Rok 2016

Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Lp. Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach  Petycja 1/2016  Analiza i ocena danych publikowanych w BIP pod kątem „otwartości danych”  06.10.2016  Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy  –  Skan odpowiedzi

Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna

Brak petycji.

Rok 2015

Rok 2015

Zbiorcza informacja o petycjach

W 2015 roku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna ani do Rady Miasta Podkowa Leśna nie wpłynęły petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winny zostać rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
18 października 2016 o 13:58:40Aktualna wersja
Zawartość
   
W dniu 6 września 2015 r. weszła w życie <a href="http:// isap.sejm.gov.pl/ DetailsServlet?id= WDU20140001195"><u>ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach</u></a> (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) określająca zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. W dniu 6 września 2015 r. weszła w życie <a href="http:// isap.sejm.gov.pl/ DetailsServlet?id= WDU20140001195"><u>ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach</u></a> (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) określająca zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.
Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje. Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.
W petycji można zabiegać o zmianę prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania - w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego (za jego zgodą). W petycji można zabiegać o zmianę prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania - w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego (za jego zgodą).
O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma.
Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
<strong><em> < /em></strong> <strong><em> < /em></strong>
<strong><em> < /em></strong> <strong>Informacje na temat rozpatrywanych petycji: </strong> <strong><em> < /em></strong> <strong>Informacje na temat rozpatrywanych petycji: </strong>
  

"Rok

"Rok

  <strong>Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna</strong>
  <table style="height: 66px; width: 592px;">
  <tbody>
  <tr style="height: 25px;">
  <td style="width: 17.1167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Lp.</span></td>
  <td style="width: 88.8167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Podmiot wnoszący petycję</span></td>
  <td style="width: 56.35px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Skan petycji</span></td>
  <td style="width: 89.3167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Przedmiot petycji</span></td>
  <td style="width: 67.9167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Data złożenia petycji</span></td>
  <td style="width: 80.1833px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Przewidywany termin załatwienia sprawy</span></td>
  <td style="width: 57.0833px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Zasięgane opinie</span></td>
  <td style="width: 83.2167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Informacja o sposobie załatwienia petycji</span></td>
  </tr>
  <tr style="height: 29px;">
  <td style="width: 17.1167px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"> 1.</span>
  &nbsp;
  &nbsp;
  &nbsp;
  &nbsp;
  <span style="font-size: 8pt;">
  </span></td>
  <td style="width: 88.8167px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach</span>
  &nbsp;</td>
  <td style="width: 56.35px; height: 29px; text-align: left;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-1- 2017.pdf">Petycja 1/2017</a></td>
  <td style="width: 89.3167px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"> Publikacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej dot. Systemu zarządzania Bezpieczeństwem Informacji </span></td>
  <td style="width: 67.9167px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"> 10.02.2017 </span></td>
  <td style="width: 80.1833px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"> Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span>
  &nbsp;</td>
  <td style="width: 57.0833px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"> -</span></td>
  <td style="width: 83.2167px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"> Wniosek opublikowano w dniu 14.02.2017 </span></td>
  </tr>
  <tr style="height: 68px;">
  <td style="width: 17.1167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">2.</span></td>
  <td style="width: 88.8167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach</span></td>
  <td style="width: 56.35px; height: 68px; text-align: left;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-sze.pdf">Petycja 2/2017</a></td>
  <td style="width: 89.3167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. przystąpienia do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017</span></td>
  <td style="width: 67.9167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">10.05.2017</span></td>
  <td style="width: 80.1833px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span></td>
  <td style="width: 57.0833px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">-</span></td>
  <td style="width: 83.2167px; height: 68px; text-align: left;"> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-29.05.2017.pdf" >Odpowiedź</a></td>
  </tr>
  <tr style="height: 68px;">
  <td style="width: 17.1167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">3. </span></td>
  <td style="width: 88.8167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Szulc-Efekt Sp. z o.o.</span></td>
  <td style="width: 56.35px; height: 68px; text-align: left;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/inicjatywa- zdrowie-najmlodszych-zmieniajmy- gminy-i-samorządy- na-lepsze.pdf">Petycja 3/2017</a></td>
  <td style="width: 89.3167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Petycja o przekazanie pisma do szkół podstawowych - zasady zdrowego żywienia dzieci oraz stałego dostępu do wody pitnej</span></td>
  <td style="width: 67.9167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">12.09.2017</span></td>
  <td style="width: 80.1833px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span></td>
  <td style="width: 57.0833px; height: 68px; text-align: left;"></td>
  <td style="width: 83.2167px; height: 68px; text-align: left;"></td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  &nbsp;
  <strong>Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna</strong>
  Brak petycji.
  

"Rok

"Rok

 

"Rok

"Rok

<strong>Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna</strong> <strong>Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna</strong>
<table style="height: 66px; width: 592.433px;"> <table style="height: 66px; width: 592.433px;">
<tbody> <tbody>
<tr style="height: 25px;"> <tr style="height: 25px;">
<td style="width: 27px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Lp.</span></td> <td style="width: 27px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Lp.</span></td>
<td style="width: 190px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Podmiot wnoszący petycję</span></td> <td style="width: 190px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Podmiot wnoszący petycję</span></td>
<td style="width: 88px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Skan petycji</span></td> <td style="width: 88px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Skan petycji</span></td>
<td style="width: 126px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Przedmiot petycji</span></td> <td style="width: 126px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Przedmiot petycji</span></td>
<td style="width: 146px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Data złożenia petycji</span></td> <td style="width: 146px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Data złożenia petycji</span></td>
<td style="width: 151px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Przewidywany termin załatwienia sprawy</span></td> <td style="width: 151px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Przewidywany termin załatwienia sprawy</span></td>
<td style="width: 115px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Zasięgane opinie</span></td> <td style="width: 115px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Zasięgane opinie</span></td>
<td style="width: 10px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Informacja o sposobie załatwienia petycji</span></td> <td style="width: 10px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Informacja o sposobie załatwienia petycji</span></td>
</tr> </tr>
<tr style="height: 68px;"> <tr style="height: 68px;">
<td style="width: 27px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> 1.</span></td> <td style="width: 27px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> 1.</span></td>
<td style="width: 190px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;">Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach</span></td> <td style="width: 190px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;">Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach</span></td>
<td style="width: 88px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-06.10.2016.pdf">Petycja 1/2016</a></span></td> <td style="width: 88px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-06.10.2016.pdf">Petycja 1/2016</a></span></td>
<td style="width: 126px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> Analiza i ocena danych publikowanych w BIP pod kątem "otwartości danych"</span></td> <td style="width: 126px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> Analiza i ocena danych publikowanych w BIP pod kątem "otwartości danych"</span></td>
<td style="width: 146px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> 06.10.2016</span></td> <td style="width: 146px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> 06.10.2016</span></td>
<td style="width: 151px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span></td> <td style="width: 151px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span></td>
<td style="width: 115px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> -</span></td> <td style="width: 115px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> -</span></td>
<td style="width: 10px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/skan-odp- petycja-06.10.2016.pdf">Skan odpowiedzi</a> </span></td> <td style="width: 10px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/skan-odp- petycja-06.10.2016.pdf">Skan odpowiedzi</a> </span></td>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
<strong>Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna</strong> <strong>Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna</strong>
Brak petycji. Brak petycji.
 [/toggle]

"Rok

"Rok

 

"Rok

"Rok

<strong>Zbiorcza informacja o petycjach</strong> <strong>Zbiorcza informacja o petycjach</strong>
W 2015 roku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna ani do Rady Miasta Podkowa Leśna nie wpłynęły petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winny zostać rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy. W 2015 roku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna ani do Rady Miasta Podkowa Leśna nie wpłynęły petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winny zostać rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy.
 [/toggle]

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna