Petycje

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 29 maja 2017 o 15:44:23. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

 

W dniu 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) określająca zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.

W petycji można zabiegać o zmianę prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania – w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego (za jego zgodą).

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma.

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

 Informacje na temat rozpatrywanych petycji: 

Rok 2017

Rok 2017

Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Lp. Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1.

 

 

 

 


Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

 

Petycja 1/2017  Publikacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej dot. Systemu zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  10.02.2017  Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy

 

 –  Wniosek opublikowano w dniu 14.02.2017
2. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja 2/2017 Dot. przystąpienia do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2017 10.05.2017 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy  Odpowiedź

 

Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna

Brak petycji.

Rok 2016

Rok 2016

Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Lp. Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach  Petycja 1/2016  Analiza i ocena danych publikowanych w BIP pod kątem „otwartości danych”  06.10.2016  Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy  –  Skan odpowiedzi

Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna

Brak petycji.

Rok 2015

Rok 2015

Zbiorcza informacja o petycjach

W 2015 roku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna ani do Rady Miasta Podkowa Leśna nie wpłynęły petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winny zostać rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
29 maja 2017 o 15:44:23Aktualna wersja
Zawartość
   
W dniu 6 września 2015 r. weszła w życie <a href="http:// isap.sejm.gov.pl/ DetailsServlet?id= WDU20140001195"><u>ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach</u></a> (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) określająca zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. W dniu 6 września 2015 r. weszła w życie <a href="http:// isap.sejm.gov.pl/ DetailsServlet?id= WDU20140001195"><u>ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach</u></a> (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) określająca zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.
Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje. Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.
W petycji można zabiegać o zmianę prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania - w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego (za jego zgodą). W petycji można zabiegać o zmianę prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania - w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego (za jego zgodą).
O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma.
Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
<strong><em> < /em></strong> <strong><em> < /em></strong>
<strong><em> < /em></strong> <strong>Informacje na temat rozpatrywanych petycji: </strong> <strong><em> < /em></strong> <strong>Informacje na temat rozpatrywanych petycji: </strong>
  

"Rok

"Rok

  <strong>Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna</strong>
  <table style="height: 66px; width: 592px;">
  <tbody>
  <tr>
  <td style="width: 22.15px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Lp.</span></td>
  <td style="width: 89.8167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Podmiot wnoszący petycję</span></td>
  <td style="width: 43.25px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Skan petycji</span></td>
  <td style="width: 101.167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Przedmiot petycji</span></td>
  <td style="width: 71.3167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Data złożenia petycji</span></td>
  <td style="width: 85.5833px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Przewidywany termin załatwienia sprawy</span></td>
  <td style="width: 59.4833px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Zasięgane opinie</span></td>
  <td style="width: 67.2333px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Informacja o sposobie załatwienia petycji</span></td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="width: 22.15px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;"> 1.</span>
  &nbsp;
  &nbsp;
  &nbsp;
  &nbsp;</td>
  <td style="width: 89.8167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach</span>
  &nbsp;</td>
  <td style="width: 43.25px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/scan-petycji.pdf">Petycja 1/2018</a></span></td>
  <td style="width: 101.167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. oszacowania podmiotów gospodarczych, które nie korzystają z przyłączy gazowych, przekazanie ich danych i wskazanie planowanych lub rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy nowych zakładów/firm z podanie informacji o rodzaju planowanej działalności oraz zapotrzebowaniu energetycznym.</span></td>
  <td style="width: 71.3167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;"> 02.05.2018</span></td>
  <td style="width: 85.5833px; height: 25px;"><span style="font-size: 10pt;"> Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span></td>
  <td style="width: 59.4833px;"><span style="font-size: 10pt;"> -</span></td>
  <td style="width: 67.2333px;"><span style="font-size: 10pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/oso.152.1.2018.apn_ .pdf">Odpowiedź< /a></span></td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="width: 22.15px;"><span style="font-size: 8pt;"> 2.</span></td>
  <td style="width: 89.8167px;"><span style="font-size: 8pt;">Osoba prawna Szulc-Efekt </span><span style="font-size: 8pt;">Sp. z o.o.,</span>
  <span style="font-size: 8pt;">ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa</span></td>
  <td style="width: 43.25px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/scan-petycja.pdf">Petycja 2/2018</a></span>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/zal0.doc"><span style="font-size: 8pt;">Zał.</span></a>
  <span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/zal1.pdf" >Zał.</a></span>
  <span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/zal2.pdf" >Zał.</a></span></td>
  <td style="width: 101.167px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. wdrożenia Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii</span></td>
  <td style="width: 71.3167px;"><span style="font-size: 8pt;">13.09.2018</span></td>
  <td style="width: 85.5833px;"><span style="font-size: 8pt;">Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span></td>
  <td style="width: 59.4833px;"></td>
  <td style="width: 67.2333px;"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="width: 22.15px;"><span style="font-size: 8pt;">3.</span></td>
  <td style="width: 89.8167px;"><span style="font-size: 8pt;">Osoba prawna Szulc-Efekt Sp. z o.o.,</span>
  <span style="font-size: 8pt;">ul. Poligonowa 1 04-051 Warszaw</span></td>
  <td style="width: 43.25px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-wzorowa- lazienka.doc">Petycja 3/2018</a></span>
  <span style="font-size: 8pt;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/regulamin- wzorowa-lazienka.pdf">Zał. - Regulamin </a></span></td>
  <td style="width: 101.167px;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. programu "Wzorowa łazienka"</span></td>
  <td style="width: 71.3167px;"><span style="font-size: 8pt;">20.09.2018</span></td>
  <td style="width: 85.5833px;"><span style="font-size: 8pt;">Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span></td>
  <td style="width: 59.4833px;"></td>
  <td style="width: 67.2333px;"></td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  &nbsp;
  <strong>Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna</strong>
  Brak petycji.
  

"Rok

"Rok

 

"Rok

"Rok

<strong>Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna</strong> <strong>Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna</strong>
<table style="height: 66px; width: 592px;"> <table style="height: 66px; width: 592px;">
<tbody> <tbody>
<tr style="height: 25px;"> <tr style="height: 25px;">
<td style="width: 17.5333px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Lp.</span></td>  <td style="width: 17.1167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Lp.</span></td>
<td style="width: 93.0833px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Podmiot wnoszący petycję</span></td>  <td style="width: 88.8167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Podmiot wnoszący petycję</span></td>
<td style="width: 57.6833px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Skan petycji</span></td>  <td style="width: 56.35px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Skan petycji</span></td>
<td style="width: 90.8667px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Przedmiot petycji</span></td>  <td style="width: 89.3167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Przedmiot petycji</span></td>
<td style="width: 71.2167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Data złożenia petycji</span></td>  <td style="width: 67.9167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Data złożenia petycji</span></td>
<td style="width: 83.1667px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Przewidywany termin załatwienia sprawy</span></td>  <td style="width: 80.1833px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Przewidywany termin załatwienia sprawy</span></td>
<td style="width: 59.55px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Zasięgane opinie</span></td>  <td style="width: 57.0833px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Zasięgane opinie</span></td>
<td style="width: 66.9px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Informacja o sposobie załatwienia petycji</span></td>  <td style="width: 83.2167px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Informacja o sposobie załatwienia petycji</span></td>
</tr> </tr>
<tr style="height: 29px;"> <tr style="height: 29px;">
<td style="width: 17.5333px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"> 1.</span>  <td style="width: 17.1167px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"> 1.</span>
&nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp;
<span style="font-size: 8pt;">  <span style="font-size: 8pt;"> </span></td>
</span></td>  
<td style="width: 93.0833px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach</span>  <td style="width: 88.8167px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach</span>
&nbsp;</td> &nbsp;</td>
<td style="width: 57.6833px; height: 29px; text-align: left;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-1- 2017.pdf">Petycja 1/2017</a></td>  <td style="width: 56.35px; height: 29px; text-align: left;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-1- 2017.pdf">Petycja 1/2017</a></td>
<td style="width: 90.8667px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"> Publikacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej dot. Systemu zarządzania Bezpieczeństwem Informacji </span></td>  <td style="width: 89.3167px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"> Publikacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej dot. Systemu zarządzania Bezpieczeństwem Informacji </span></td>
<td style="width: 71.2167px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"> 10.02.2017 </span></td>  <td style="width: 67.9167px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"> 10.02.2017 </span></td>
<td style="width: 83.1667px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"> Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span>  <td style="width: 80.1833px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"> Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span>
&nbsp;</td> &nbsp;</td>
<td style="width: 59.55px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"> -</span></td>  <td style="width: 57.0833px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"> -</span></td>
<td style="width: 66.9px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"> Wniosek opublikowano w dniu 14.02.2017 </span></td>  <td style="width: 83.2167px; height: 29px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;"> Wniosek opublikowano w dniu 14.02.2017 </span></td>
  </tr>
  <tr style="height: 68px;">
  <td style="width: 17.1167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">2.</span></td>
  <td style="width: 88.8167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach</span></td>
  <td style="width: 56.35px; height: 68px; text-align: left;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-sze.pdf">Petycja 2/2017</a></td>
  <td style="width: 89.3167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. przystąpienia do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017</span></td>
  <td style="width: 67.9167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">10.05.2017</span></td>
  <td style="width: 80.1833px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span></td>
  <td style="width: 57.0833px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">-</span></td>
  <td style="width: 83.2167px; height: 68px; text-align: left;"> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-29.05.2017.pdf" >Odpowiedź</a></td>
</tr> </tr>
<tr style="height: 68px;"> <tr style="height: 68px;">
<td style="width: 17.5333px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">2.</span></td>  <td style="width: 17.1167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">3. </span></td>
<td style="width: 93.0833px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach</span></td>  
<td style="width: 57.6833px; height: 68px; text-align: left;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-sze.pdf">Petycja 2/2017</a></td>  
<td style="width: 90.8667px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Dot. przystąpienia do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017</span></td>  
  <td style="width: 88.8167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Szulc-Efekt Sp. z o.o.</span></td>
  <td style="width: 56.35px; height: 68px; text-align: left;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/inicjatywa- zdrowie-najmlodszych-zmieniajmy- gminy-i-samorządy- na-lepsze.pdf">Petycja 3/2017</a></td>
  <td style="width: 89.3167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Petycja o przekazanie pisma do szkół podstawowych - zasady zdrowego żywienia dzieci oraz stałego dostępu do wody pitnej</span></td>
<td style="width: 71.2167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">10.05.2017</span></td>  <td style="width: 67.9167px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">12.09.2017</span></td>
<td style="width: 83.1667px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span></td>  <td style="width: 80.1833px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span></td>
<td style="width: 59.55px; height: 68px; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt;">-</span></td>  
<td style="width: 66.9px; height: 68px; text-align: left;"> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-29.05.2017.pdf" >Odpowiedź</a></td>  
  <td style="width: 57.0833px; height: 68px; text-align: left;"></td>
  <td style="width: 83.2167px; height: 68px; text-align: left;"></td>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
&nbsp; &nbsp;
<strong>Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna</strong> <strong>Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna</strong>
Brak petycji. Brak petycji.
 [/toggle]

"Rok

"Rok

 

"Rok

"Rok

<strong>Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna</strong> <strong>Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna</strong>
<table style="height: 66px; width: 592.433px;"> <table style="height: 66px; width: 592.433px;">
<tbody> <tbody>
<tr style="height: 25px;"> <tr style="height: 25px;">
<td style="width: 27px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Lp.</span></td> <td style="width: 27px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Lp.</span></td>
<td style="width: 190px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Podmiot wnoszący petycję</span></td> <td style="width: 190px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Podmiot wnoszący petycję</span></td>
<td style="width: 88px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Skan petycji</span></td> <td style="width: 88px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Skan petycji</span></td>
<td style="width: 126px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Przedmiot petycji</span></td> <td style="width: 126px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Przedmiot petycji</span></td>
<td style="width: 146px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Data złożenia petycji</span></td> <td style="width: 146px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Data złożenia petycji</span></td>
<td style="width: 151px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Przewidywany termin załatwienia sprawy</span></td> <td style="width: 151px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Przewidywany termin załatwienia sprawy</span></td>
<td style="width: 115px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Zasięgane opinie</span></td> <td style="width: 115px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Zasięgane opinie</span></td>
<td style="width: 10px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Informacja o sposobie załatwienia petycji</span></td> <td style="width: 10px; height: 25px;"><span style="font-size: 8pt;">Informacja o sposobie załatwienia petycji</span></td>
</tr> </tr>
<tr style="height: 68px;"> <tr style="height: 68px;">
<td style="width: 27px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> 1.</span></td> <td style="width: 27px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> 1.</span></td>
<td style="width: 190px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;">Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach</span></td> <td style="width: 190px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;">Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach</span></td>
<td style="width: 88px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-06.10.2016.pdf">Petycja 1/2016</a></span></td> <td style="width: 88px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/petycja-06.10.2016.pdf">Petycja 1/2016</a></span></td>
<td style="width: 126px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> Analiza i ocena danych publikowanych w BIP pod kątem "otwartości danych"</span></td> <td style="width: 126px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> Analiza i ocena danych publikowanych w BIP pod kątem "otwartości danych"</span></td>
<td style="width: 146px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> 06.10.2016</span></td> <td style="width: 146px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> 06.10.2016</span></td>
<td style="width: 151px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span></td> <td style="width: 151px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy</span></td>
<td style="width: 115px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> -</span></td> <td style="width: 115px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> -</span></td>
<td style="width: 10px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/skan-odp- petycja-06.10.2016.pdf">Skan odpowiedzi</a> </span></td> <td style="width: 10px; height: 68px;"><span style="font-size: 8pt;"> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 02/skan-odp- petycja-06.10.2016.pdf">Skan odpowiedzi</a> </span></td>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
<strong>Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna</strong> <strong>Petycje kierowane do Rady Miasta Podkowa Leśna</strong>
Brak petycji. Brak petycji.
 [/toggle]

"Rok

"Rok

 

"Rok

"Rok

<strong>Zbiorcza informacja o petycjach</strong> <strong>Zbiorcza informacja o petycjach</strong>
W 2015 roku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna ani do Rady Miasta Podkowa Leśna nie wpłynęły petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winny zostać rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy. W 2015 roku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna ani do Rady Miasta Podkowa Leśna nie wpłynęły petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winny zostać rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy.
 [/toggle]

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna