Biuletyn Informacji Publicznej / Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia (czy to w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) będącą w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania.

Ponowne wykorzystywanie rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (użytkownicy), informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje sektora publicznego:

 • udostępnione w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.podkowalesna.pl (BIP) oraz stronie internetowej gminy www.podkowalesna.pl;
 • przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu na podstawie art. 6 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i wynika:

 • z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne),
 • z przepisów innych ustaw,
 • z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Jeżeli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Urzędu Miasta Podkowa Leśna lub na stronie internetowej miasta nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje lub ich części w celu ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji,
 • udostępniania informacji innym jej użytkownikom w pierwotnie pozyskanej formie,
 • informowaniu o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.

Powtórne wykorzystywanie informacji publicznej udostępnionej w wyżej wymieniony sposób jest bezpłatne.

Dla informacji sektora publicznego udostępnianej w trybie wnioskowym, warunki ponownego wykorzystywania określane będą odrębnie dla każdego wniosku i przekazywane wnioskodawcy.

Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zgodnie z art. 16 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, informacja sektora publicznego w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Ograniczenie tej zasady ma miejsce wówczas, kiedy przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga od podmiotu zobowiązanego poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając wysokość opłaty (art. 17 ww. ustawy) uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Urzędu, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, użytkownik może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty, uwzględniającej koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Pozyskiwanie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w trybie wnioskowym

Pozyskiwanie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w trybie wnioskowym

W trybie wnioskowym pozyskuje się informację sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, która:

 1. nie została udostępniona na stronie BIP Urzędu Miasta Podkowa Leśna,
 2. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 3. będzie wykorzystywana w warunkach innych, niż zostały dla niej określone,
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek wnosi się również, kiedy ponowne wykorzystywanie ma być realizowane poprzez stały i bezpośredni dostęp w czasie rzeczywistym do informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Urzędu.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w postaci:

 • papierowej na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna,
 • lub elektronicznej na adres e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl.

Wniosek rozpatrywany jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może być rozpatrzony w terminie 14 dni, wnioskodawca zostaje poinformowany o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji powinien zawierać w szczególności (art. 21 ust. 3 ww. ustawy):

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego,
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię, nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy lub pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób , albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, w przypadku wniosku o umożliwienie dostępu w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym,
 7. wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, w przypadku wniosków o taki dostęp.

Wniosek można złożyć na załączonym druku (ma on charakter pomocniczy): wniosek.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgodny na ponowne wykorzystywanie

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgodny na ponowne wykorzystywanie

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie ma 14 dni od dnia otrzymania oferty na zawiadomienie Urzędu o przyjęciu oferty lub złożenie sprzeciwu z powodu naruszenia przepisów ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu, Burmistrz w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.), z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - druk pomocniczy

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - druk pomocniczy

 

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna