RODO

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna, 22 75 92 100, email: urzadmiasta@podkowalesna.pl
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie obowiązujących przepisów prawa 6 pkt 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) bądź  ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;  realizacji umów zawartych z kontrahentami Miasta Podkowa Leśna, w niektórych przypadkach, dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;  a w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 • Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub podmiotom działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Podkowa Leśna współpracują lub przetwarzają dane dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna (jednostki realizujące zadania związane informatyzacją, obsługa prawną pocztową bądź kurierską, bankową itp).
 • Dane nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymaga tego prawo. Państwa dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane. Będą przetwarzane w systemach informatycznych i w formie tradycyjnej
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011r z )
 • Celem przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 poz. 1875)
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również w celach statystycznych i archiwalnych.
 • Mają Państwo prawo do:
  • Dostępu do danych (art. 15 RODO) w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • Sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO) (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO) (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO) w przypadku, gdy:
   • Przeniesienia danych (art. 20 RODO)
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO). W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Mieście Podkowa Leśna przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art 21 RODO)– w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa w zakresie wyboru ławników

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa w zakresie wyboru ławników

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna,
  22 75 92 100, email: urzadmiasta@podkowalesna.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl
 3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Podkowa Leśna – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca
  2011 r. w sprawie sposobu postepowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów  na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Mieście Podkowa Leśna w związku z wyborami ławników do sądów powszechnych.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności: Policja od której Rada Miasta Podkowa Leśna uzyskuje informacje o kandydatach na ławników, Prezesi właściwych sądów powszechnych – w celu dokonania czynności administracyjnych związanych z organizacją pracy tych sądów (dotyczy osób wybranych na funkcję ławnika), czy inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Podkowa Leśna, w tym Zespół opiniujący kandydatury na ławników do sądów powszechnych – w celu wydania opinii o kandydatach w zakresie spełniania wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 6. Dokumentacja osób wybranych na funkcję ławnika zostaje przekazana do prezesów właściwych sądów powszechnych.

Zgłoszenia osób niewybranych na funkcję ławnika mogą zostać odebrane w ciągu 60 dni od daty wyboru, po tym czasie w ciągu 30 dni są niszczone komisyjnie.

Pozostała dokumentacja będzie przechowywana przez okres kadencji ławników, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
  1. ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Klauzula informacyjna Administratora Danych do obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna

Klauzula informacyjna Administratora Danych do obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, 22 75 92 100, email: urzadmiasta@podkowalesna.pl
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa art. 6 pkt 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,  wynikających z art. 1 ust. 2 pkt 11, art. 7 oraz art. 11a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 • Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub podmiotom działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Podkowa Leśna współpracują lub przetwarzają dane dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna (jednostki realizujące zadania związane informatyzacją, obsługa prawną pocztową bądź kurierską, bankową itp).
 • Dane nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymaga tego prawo. Państwa dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane. Będą przetwarzane w systemach informatycznych i w formie tradycyjnej
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011 r. z ) oraz art. 1 ust.  2 pkt 11, art. 7 oraz art. 11a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Celem przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również w celach statystycznych i archiwalnych.
 • Mają Państwo prawo do:
  • Dostępu do danych (art. 15 RODO) w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • Sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO) (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO) (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO) w przypadku, gdy:
   • Przeniesienia danych (art. 20 RODO)
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO). W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Mieście Podkowa Leśna przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art 21 RODO)– w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Klauzula informacyjna dot. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klauzula informacyjna dot. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r (Dz. U. z 2018 poz. 1000)  oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wypełniając niniejszą deklarację wskazuje się, że:

 • Administratorem, przekazanych przez Państwa danych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna, 22 75 92 100 , email: urzadmiasta@podkowalesna.pl
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych, zgodnie z art. 6 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) z zakresu administracji samorządowej lub administracji rządowej nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, 1629) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r.  o odpadach (Dz. U. z 2018  r.  poz. 992, ze zm.).
 • Celem przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (Dz.U. z 2017 poz. 1875) oraz ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, 1629) oraz ustawą z dnia                                             27 kwietnia 2001r.  o odpadach (Dz. U. z 2018    poz. 992, ze zm.).
 • Powierzone dane osobowe są przechowywane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011r) zgodnie z określonym terminem.
 • Państwa dane mogą być udostępniane organom nadzorczym, służbom i organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa.
 • Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów administracji poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym chyba, że wymagałoby tego prawo.
 • Posiadają Państwo prawo do:
  1. Dostępu do danych (art. 15 RODO)
  2. Sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO)
  3. Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO)
  4. Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  5. Przeniesienia danych (art. 20 RODO)
  6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO), gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również w celach statystycznych i archiwalnych.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Klauzula informacyjna dla usług wodno- kanalizacyjnych

Klauzula informacyjna dla usług wodno- kanalizacyjnych

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowania danymi osobowymi w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna, 22 75 92 100, email: urzadmiasta@podkowalesna.pl
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl
 • Celem przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 poz. 1875), ponadto
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa 6 pkt 1 lit.b RODO w zakresie niezbędnym do wykonania zadania   w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) bądź  ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • wykonywanie wszelkich usług wodociągowo-kanalizacyjnych na podstawie zawartych umów (podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy, art. 6 ust. 1 lit. a RODO – państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oraz ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 1152 z późn. zm.).
 • ewentualne ustalenia, dochodzenia lub obrona przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
 • Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub podmiotom działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Podkowa Leśna współpracują lub przetwarzają dane dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna (np. jednostki realizujące zadania związane z infrastrukturą informatyczną, radca prawny, banki w zakresie płatności, operatorzy pocztowi)
  • Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy lub świadczenia usługjednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową świadczenia usługi
 • Dane nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymaga tego prawo. Państwa dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane. Będą przetwarzane w systemach informatycznych i w formie tradycyjnej
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011r)
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również w celach statystycznych i archiwalnych.
 • Mają Państwo prawo do:
  • Dostępu do danych (art. 15 RODO) w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • Sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO) (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO) (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO) w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • Przeniesienia danych (art. 20 RODO)
  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO). W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Mieście Podkowa Leśna przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art 21 RODO)– w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Klauzula informacyjna dotycząca odbioru – transportu oraz utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenów prywatnych nieruchomości położonych w Podkowie Leśnej

Klauzula informacyjna dotycząca odbioru – transportu oraz utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenów prywatnych nieruchomości położonych w Podkowie Leśnej

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r (Dz. U. z 2018 poz. 1000 z póżn. zm. )  oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wypełniając niniejszą deklarację wskazuje się, że:

 • Administratorem, przekazanych przez Państwa danych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna, 22 75 92 100 , email: urzadmiasta@podkowalesna.pl
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych, zgodnie z art. art. 6 ust 1 lit a i lit e RODO, w celu rozpoznania wniosku o odbiór – transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest z terenów prywatnych nieruchomości położonych w Podkowie Leśnej wynikających z Planu usuwania wyrobów zawierających azbest z  terenu miasta Podkowa Leśna”  uchwalonego przez Radę Miasta Podkowy Leśnej 26 listopada 2009 r. (uchwała nr 145/XXXIII/2009). w zakresie wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz ich transportem i unieszkodliwieniem, a także ułatwieniem kontaktu w związku z podaniem numeru telefonu
 • Celem przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (Dz.U. z 2017 poz. 1875 z póżn. zm.)
 • Powierzone dane osobowe są przechowywane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011r)
 • Państwa dane mogą być udostępniane organom nadzorczym, służbom i organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa a także podmiotom dzięki którym zostanie świadczona usługa utylizacji
 • Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym chyba, że wymagałoby tego prawo.
 • Posiadają Państwo prawo do:
  1. Dostępu do danych (art. 15 RODO)
  2. Sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO)
  3. Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO)
  4. Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  5. Przeniesienia danych (art. 20 RODO)
  6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO), gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również w celach statystycznych                            i archiwalnych.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Klauzula informacyjna Administratora danych: w zakresie PZP

Klauzula informacyjna Administratora danych: w zakresie PZP

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna reprezentujący Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05–807 Podkowa Leśna, tel. (22) 759 21 00, email: urzadmiasta@podkowalesna.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: iod@podkowalesna.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu wykonywania zawartej Umowy.

 1. W oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
  z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) odbiorcami Państwa danych mogą być osoby lub podmioty, którym będzie udostępniana dokumentacja niniejszego postępowania
 2. Zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Państwa dane będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku trwania umowy dłuższego niż 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 3. Podanie przez Państwa danych związane z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wynika bezpośrednio z obowiązku Ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest to wymóg ustawowy określony w przepisach Ustawy PZP. Konsekwencje nie podania określonych danych wynikają bezpośrednio z w/w Ustawy.
 4. Zgodnie z art. 22 RODO nie będą podejmowane automatyzowane decyzje wobec Państwa danych
 5. Mają Państwo prawo do:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 • na podstawie art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
 1. W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje Państwu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Informuję również, że:
  1. Prawo do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą treści umowy wraz z załącznikami czy integralności protokołu bądź niezgodności z Ustawą PZP
  2. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Administrator danych dokłada wszelkich  starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Klauzula informacyjna dotycząca postepowania rekrutacyjnego

Klauzula informacyjna dotycząca postepowania rekrutacyjnego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016), zwanego dalej  RODO informuję, iż:

 • Administratorem Danych jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna reprezentujący Urząd Miasta Podkowa Leśna 22 75 92 100, email: urzadmiasta@podkowalesna.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO
 • Zbiory danych są przetwarzane w ramach procesu rekrutacyjnego
 • Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu realizacji danego procesu rekrutacji.
 • Mają Państwo prawo do:
  • Dostępu do danych (art. 15 RODO)
  • Sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO)
  • Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO)
  • Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  • Przeniesienia danych (art. 20 RODO)
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 • W procesie rekrutacji Miasto Podkowa Leśna postępuje zgodnie z przepisami prawa określonymi w art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy i prosi wyłącznie o przekazywanie następujących danych osobowych:
  • imię (imiona) i nazwisko;
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
  • wykształcenie;
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia
  • wskazanych oświadczeń i zgód 

W celu umożliwienia kontaktu z kandydatem prosimy o wskazanie danych do kontaktu (telefon lub adres mailowy).

 • Podanie danych jest dobrowolne jednak warunkujące uczestniczenie w procesie rekrutacyjnym
 • Zgromadzone dane w zbiorach rekrutacyjnych przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące  od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych, a następnie zostaną zniszczone komisyjnie,  zaś dane osoby przyjętej do pracy zostaną zakwalifikowane na poczet akt pracowniczych.
 • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji, ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia. Osoba, której dane dotyczą ma prawo także do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 • W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez URZĄD MIASTA PODKOWA LEŚNA nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata/kandydatki nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.
 • Dane osobowe zebrane w procesie rekrutacyjnym nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w związku z wynajmowaniem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Podkowa Leśna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w związku z wynajmowaniem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Podkowa Leśna

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna, 22 75 92 100 , email: urzadmiasta@podkowalesna.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie podpisanej umowy lub udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit b lub a ; art. 9 ust 2 lit a, c)
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu oddania w najem lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Podkowa Leśna
 5. Odbiorcami Państwa danych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Podkowa Leśna przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna mające udział przy realizacji zadań samorządowych oraz Społeczna Komisja Mieszkaniowa, Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, operatorzy pocztowi i telekomunikacyjni, firmy dostarczające do Urzędu usługi informatyczne.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z rozpatrywaniem wniosków oraz realizacją umowy najmu lokalu zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011r).
 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo:
  • Dostępu do danych (art. 15 RODO)
  • Sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO)
  • Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO)
  • Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  • Przeniesienia danych (art. 20 RODO)
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie nie są profilowane i nie będą przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymagałoby tego prawo.
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Klauzula informacyjna w sprawie Honorowego Obywatela Miasta Ogrody Podkowa Leśna

Klauzula informacyjna w sprawie Honorowego Obywatela Miasta Ogrody Podkowa Leśna

 1. Informacje dotyczące administratora danych
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z  nadawaniem tytułu Honorowy Obywatel Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39 /41 Warszawa. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres siedziby administratora ;
 • e-mailem: urzadmiasta@podkowalesna.pl ,
 • telefonicznie : (22) 75 92 100
 1. Inspektor ochrony danych – IOD
 • W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się na wskazany powyżej adres bądź iod@podkowalesna.pl
 1. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
 • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu związanym z postępowaniem o nadanie tytułu Honorowy Obywatel Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna (UCHWAŁA NR 104/XXIV /2008 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 27 listopada 2008 roku) a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U 2011 nr 14 poz. 67)
 1. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowią:
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO ( art. 6 ust. 1 lit. a );
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U 2011 nr 14 poz. 67)
 1. Odbiorcy danych osobowych

Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa oraz przez

 • Ministra Cyfryzacji w przypadku korzystania z usług platformy EPUAP
 • Wojewody Mazowieckiego w związku z systemem EZD jeśli korespondencja do Prezesa UODO przesyłana jest drogą elektroniczną za pośrednictwem usług zamieszczonych na platformie E-PUAP;

Dane nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymaga tego prawo.

Dane oraz wizerunek będą upubliczniane na stronach Urzędu Miasta i w materiałach Miasta Podkowa Leśna

 1. Okres przechowywania danych
 • Państwa dane będą przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów oraz obowiązującej w Urzędzie Instrukcji Kancelaryjnej – dane pozyskane w związku z postępowaniem o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna przetwarzane będą do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane, a następnie – już jako materiały archiwalne
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również w celach statystycznych i archiwalnych.
 1. Przysługujące Państwu uprawnienia

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzieleniem honorowego patronatu Prezesa UODO,  przysługuje Wnioskodawcy:

 • prawo dostępu do jego danych oraz otrzymywania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia procesu nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Podkowa Leśna.

Klauzula informacyjna do konsultacji projektów w ramach Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi

Klauzula informacyjna do konsultacji projektów w ramach Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, tel. 22 75 92 100, email: urzadmiasta@podkowalesna.pl
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a RODO w celu konsultacji projektu dokumentu pn.Program współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” na podstawie obowiązków wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 poz. 1875)
 • Państwa dane nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymagałoby tego prawo.
 • Dane osobowe są przechowywane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011r)
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, jak również w celach statystycznych i archiwalnych.
 • Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa.
 • Mają Państwo prawo do:
 • Dostępu do danych (art. 15 RODO)
 • Sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO)
 • Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO)
 • Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • Przeniesienia danych (art. 20 RODO)
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Klauzula informacyjna w zakresie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna i deklaracji opiekuna społecznego wolno żyjących kotów.

Klauzula informacyjna w zakresie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna i deklaracji opiekuna społecznego wolno żyjących kotów.

Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r poz. 1000)  oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna, tel. 22 75 92 100 , email: urzadmiasta@podkowalesna.pl  
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO): Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl
 • Podanie przez Państwa danych związane jest z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna i deklaracji opiekuna społecznego wolno żyjących kotów.
 • Wyrażona zgodna na podstawie art. 6 ust 1 lit a, nie jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przekazywanie poza obszar EOG.  Dane nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymagałoby tego prawo. Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa.
 • Celem przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.), a w szczególności w celu  realizacji  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna i deklaracji opiekuna społecznego wolno żyjących kotów.
 • Zgodnie z art. 22 RODO nie będą podejmowane automatyzowane decyzje wobec Państwa danych .
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizacji spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również w celach statystycznych i archiwalnych. Powierzone dane osobowe są przechowywane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011r)
 • Mają Państwo prawo do:
  • Dostępu do danych (art. 15 RODO)
  • Sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO)
  • Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO)
  • Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  • Przeniesienia danych (art. 20 RODO)
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych do ankiet PONE

Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych do ankiet PONE

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna, 227592 100, email: urzadmiasta@podkowalesna.pl. , Kontakt z IOD za pomocą iod@podkowalesna.pl  lub pocztą tradycyjną
 • Niniejsza ankieta jest zbierana w celach statystycznych i planistycznych a zebrane dane będą stanowiły jedynie zasób potrzeb do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Podkowie Leśnej.
 • Zebrane ankiety nie będą przekazywane do innych podmiotów, a po okresie 3 miesięcy od daty zakończenia ich zbierania, zostaną protokolarnie zniszczone.
 • Państwa dane będą przetwarzane ręcznie i za pomocą systemów informatycznych i nie będą przekazywane poza obszar EOG.
 • Ponadto mają Państwo prawo do: dostępu do danych (art. 15 RODO), sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO), ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO), przeniesienia danych (art. 20 RODO), wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Klauzula informacyjna Komisji Konkursowej NGO

Klauzula informacyjna Komisji Konkursowej NGO

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna , tel. 22 75 92 100 , email: urzadmiasta@podkowalesna.pl  
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a RODO
 • Nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymaga tego prawo.
 • Powierzone dane osobowe są przechowywane przez Administratora zgodnie z  Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011r)
 • Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu konkursowego .
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również w celach statystycznych                               i archiwalnych.
 • Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa.
 • Mają Państwo prawo do:
  • Dostępu do danych (art. 15 RODO)
  • Sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO)
  • Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO)
  • Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  • Przeniesienia danych (art. 20 RODO)
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Klauzula informacyjna dotycząca budżetu partycypacyjnego

Klauzula informacyjna dotycząca budżetu partycypacyjnego

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowania danymi osobowymi w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 1. Administratorem Danych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.p
 3. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1000 z poźn. zm. ), oraz na podstawie art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO),  dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody dla potrzeb niezbędnych dla weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych konsultacji wydatków z budżetu Miasta Podkowa Leśna, czyli Budżetu Partycypacyjnego.
 4. Celem przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 poz. 1875 z póżn. zm.), realizowanych w ramach projektów zgłaszany do budżetu partycypacyjnego.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędnych do prowadzenia działań związanych z Budżetem Partycypacyjnym, zgodnie z przyjętym okresem archiwizacyjnym określonym w Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna. w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011r)
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia konsultacji w zakresie budżetu Miasta Podkowa Leśna. Państwa osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Mieście Podkowa Leśna w związku z budżetem partycypacyjnym Zebrane zbiory danych będą służyły jedynie do celów związanych z ustaleniem konsultacji wydatków budżetu Miasta Podkowa Leśna i realizacji prawnie uzasadnionego interesu Urzędu Miasta Podkowa Leśna.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 8. Wyrażona zgoda na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych nie jest zgodą na ich przekazywanie do państw poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie podlegają profilowaniu
 9. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również w celach statystycznych i archiwalnych.
 10. Mają Państwo prawo do:
  1. Dostępu do danych (art. 15 RODO) w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. Sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO) (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO) (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 1. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 2. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO) w przypadku, gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 1. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. Przeniesienia danych (art. 20 RODO)
  1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 2. Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO). W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Mieście Podkowa Leśna przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa ul. Stawki 2
 3. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art 21 RODO)– w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umów w związku z pozyskanymi środkami z funduszy europejskich w ramach dofinansowania.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umów w związku z pozyskanymi środkami z funduszy europejskich w ramach dofinansowania.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna, 22 75 92 100 , email: urzadmiasta@podkowalesna.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie podpisanej umowy lub udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit b lub a)
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji umów podpisanych w związku z pozyskanymi środkami w ramach dofinansowania z funduszy europejskich przez Miasto Podkowa Leśna i ich prawidłowego wykonania i rozliczenia
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie wówczas, gdy będziecie Państwo brali udział w projekcie lub realizujecie zadania związane z umową w ramach projektów dofinansowanych ze środków europejskich.
 6. Podczas organizacji procesu realizacji projektu na podstawie warunków określonych Beneficjentowi, Państwa dane mogą być przetwarzane w zakresie sprawozdawczości, archiwizacji, przesyłania informacji promocyjnej zaproszeń, realizacji zadań projektu, bądź wykonania i rozliczenia Umowy.
 7. Odbiorcami Państwa danych mogą być: realizatorzy projektów, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Podkowa Leśna przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem bądź współadministratorem jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna mające udział przy realizacji projektu,  a także podmioty uprawnione do odbioru danych w związku z dofinansowaniem należące do UE.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy na prowadzenie projektu jak i w okresie trwałości projektu , tj. okres niezbędny do realizacji Umowy z Beneficjentem, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011r).
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
 • prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem podany w punkcie 1 i 2 niniejszej klauzuli . Wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych musi pozwalać na identyfikację.
  1. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie podatków, opłat lokalnych i windykacji

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie podatków, opłat lokalnych i windykacji

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna,
  tel. 22 75 92 100 , email: urzadmiasta@podkowalesna.pl  
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akacjowa 39/41,
  05-807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl
 1. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celach wypełnienia obowiązków prawnych
  na podstawie art. 6 1 lit. c RODO, Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz.1445 z późn. zm.) oraz Ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie danych wiązałoby się z odpowiedzialnością karną skarbową. Dane nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymagałoby tego prawo.
 3. Przetwarzane dane osobowe są przechowywane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011r).
 4. Celem przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 poz. 1875),  w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych m.in. w celu przeprowadzenia postępowania podatkowego w sprawie ustalenia określenia wysokości zobowiązania podatkowego: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, identyfikacji dokonania zapłaty podatku, zobowiązań cywilnoprawnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym a w przypadku zaległości w/w należności podejmowania działań informacyjnych, wystawiania upomnień, wezwań do zapłaty i tytułów wykonawczych.
 5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również w celach statystycznych i archiwalnych.
 6. Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia oraz ujawnione podmiotom doręczającym korespondencję w ramach postępowania dotyczącego podatku na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj.
 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).
 2. Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz.1445 z późn. zm.)
 3. Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892
  z późn. zm.)
 4. Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 z późn. zm.)
 5. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)
 6. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.)
 7. Ustawy z dnia 17 listopada 1964r – Kodeks Postepowania Cywilnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.)
 8. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks Postępowania Administracyjnego
  (Dz. U. z 2018 poz. 1360 z późn. zm. )
  oraz innych ustaw, przepisów wykonawczych i regulacyjnych w tym Uchwał Rady Miasta Podkowa Leśna.
 9. Mają Państwo prawo do:
 • Dostępu do danych (art. 15 RODO)
 • Sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO)
 • Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO)
 • Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • Przeniesienia danych (art. 20 RODO)
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
  i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

1.             Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060)                              przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.             Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest:

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem –Burmistrzem  Miasta Podkowa Leśna można się skontaktować  urzadmiasta@podkwoalesna.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Burmistrz Miasta Podkowa Leśna wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez iod@podkowalesna.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

·         wydania Pani/Panu dowodu osobistego.

·         unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:

–         zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

–         zmiany danych zawartych w dowodzie,

–         upływu terminu ważności dowodu,

–         utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

·         uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH

 

W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

–         organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

–         ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Podkowie Leśnej

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Podkowie Leśnej można się skontaktować urzadmiasta@podkowalesna.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Podkowie Leśnej wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez iod@podkwoalesna.pl .

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

·         sporządzenia aktu urodzenia dziecka

·         sporządzenia aktu małżeństwa

·         sporządzenia aktu zgonu

·         przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

·         przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

·         przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

·         przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

·         przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

·         wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

·         wydania odpisu aktu stanu cywilnego

·         wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

·         wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

·         sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

·         realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą

·         realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

·         realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach

·         realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

·         dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

·         wydania dokumentów z akt zbiorowych

·         zameldowania

·         nadania numeru PESEL.

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH

 

Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

– kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

–  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa w zakresie rejestru wyborców

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa w zakresie rejestru wyborców

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna jest: Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna, urzadmiasta@podkowalesna.pl
 2. Burmistrz wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna, iod@podkowalesna.pl
 3. Administrator danych osobowych – przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 754 ze zm), Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 poz. 994)
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miasta Podkowa Leśna wynikających z prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców Miasta Podkowa Leśna
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych z Miastem Podkowa Leśna przetwarzające dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane na czas trwania postępowania w sprawie tj. przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne tj. okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), nie stosuje się ze względu na to, że przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia nadrzędnych podstaw przetwarzania;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikające tylko i wyłącznie z art. 21 ust 1 i 2 RODO
 • prawo do przenoszenia danych – nie ma zastosowania ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa i jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 3. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych członków komisji wyborczych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych członków komisji wyborczych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z obowiązkiem wypłaty diet dla członków komisji wyborczych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych w celu ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wypłaty diety. Zebrane dane służą do wypłaty diety i związanych z tym zadań i obowiązków, w tym z archiwizacją wskazaną w przepisach prawa.
 • Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków związanych z powierzonymi zadaniami i rozliczeniem oraz w związku z przelewaniem diety na rachunek bankowy. W razie potrzeby Administrator może przekazać dane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w związku powołaniem w składu komisji i przechowywaniem powstałej w tym celu dokumentacji płacowej i księgowej.
 • Informujemy, że:
 • Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna , 22 75 92 100, email: urzadmiasta@podkowalesna.pl;
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl;
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a RODO;
 • Nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymagałoby tego prawo;
 • Powierzone dane osobowe są przechowywane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011 r.);
 • Celem przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym z dnia
  8 marca 1990r (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 poz. 1875);
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również w celach statystycznych i archiwalnych;
 • Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa;
 • Mają Państwo prawo do:
  • Dostępu do danych (art. 15 RODO)
  • Sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO)
  • Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO)
  • Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  • Przeniesienia danych (art. 20 RODO)
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO);
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z monitoringu wizyjnego Miasta Podkowa Leśna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z monitoringu wizyjnego Miasta Podkowa Leśna

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna, tel. 22 75 92 100, email: urzadmiasta@podkowalesna.pl  
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w obszarze monitorowania.
 • Dane przetwarzane są na podstawie art. 114 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000).
 • Nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymaga tego prawo.
 • Monitoring wizyjny obejmuje wybrane obszary terenu administracyjnego Miasta Podkowa Leśna :
  • Teren Parkingu PARK&RIDE
  • Teren Parku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej
  • Okolice Urzędu Miasta Podkowa Leśna
  • Teren parkingu ul. Główna
 • Dane osobowe uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres 30 dni
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa
 • Przetwarzane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów obowiązujących prawem
 • organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa.
 • Mają Państwo prawo do:
  • Dostępu do danych (art. 15 RODO)
  • Sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO)
  • Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO)
  • Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  • Przeniesienia danych (art. 20 RODO)
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie Rady Miasta

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie Rady Miasta

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna, tel. 22 75 92 100 , email: urzadmiasta@podkowalesna.pl  
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c RODO
 • Nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymaga tego prawo.
 • Powierzone dane osobowe są przechowywane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011r)
 • Celem przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.);
 • mają Państwo prawo do:
 • dostępu do danych (art. 15 RODO),
 • sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych (art. 20 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO);
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również w celach statystycznych i archiwalnych.
 • Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Kaluzula zgody informacyjnej dotycząca e-faktur

Kaluzula zgody informacyjnej dotycząca e-faktur

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w zakresie Podkowiańskiej Karty Mieszkańców

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w zakresie Podkowiańskiej Karty Mieszkańców

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

• Administratorem danych osobowych jest U rząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, tel. 22 75 92 100 , email: urzadmiasta@podkowalesna.pl
• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust I lit a RODO), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl
• Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a RODO
• Nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymaga tego prawo.
• Powierzone dane osobowe są przechowywane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011r)
• Celem przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków wynikających z Ustawy
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 poz. 1875), w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych i zleconych lub przyjętych przez miasto w wyniku porozumień
• Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również w celach statystycznych i archiwalnych.
• Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia.
• Mają Państwo prawo do:
o Dostępu do danych (art. 15 RODO)
o Sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO)
r Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO)
r Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO)
r Przeniesienia danych (art. 20 RODO)
r Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)
• Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna, reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/41,
  05 – 807 Podkowa Leśna,
  22 75 92 100, email: urzadmiasta@podkowalesna.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Akacjowa 39/41, 05 – 807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
  wynikającego z 11¹ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
  alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.), którym jest złożenie, do dnia
  31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów
  napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko
  podmioty uprawnione do odbioru tych danych. Dane nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymagałoby tego prawo.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres
  wynikający z Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011r) z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym oraz procedur wewnętrznych Urzędu.
 6. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również w celach statystycznych i archiwalnych
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania; ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  przenoszenia danych, usunięcia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane są niezbędne do realizacji celu załatwienia Pani/Pana sprawy. Niepodanie
  tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji celu załatwienia sprawy.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Wszelkie prawa serwisu Miasta Podkowa Leśna www.podkowalesna.pl  są zastrzeżone. Użytkownik serwisu ma prawo do drukowania, pobierania całych stron lub fragmentów publikowanych na portalu pod warunkiem, że nie będzie naruszać to praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Urzędu Miasta Podkowa Leśna. Użytkownicy nie mogą w całości ani w częściach kopiować publikowanych stron w celach komercyjnych, linkować, transmitować lub modyfikować bez zgody Urzędu Miasta Podkowa Leśna.

Wprowadzenie

Urząd Miasta Podkowa Leśna w swoich działaniach przestrzega i szanuje prawa również te związane z ochroną danych osobowych. Dbając i świadomie podejmując decyzje zobowiązani jesteśmy do ochrony Państwa danych osobowych, aby przetwarzać je zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, mając szczególnie na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisów internetowych Urzędu Miasta Podkowa Leśna akceptujecie Państwo zasady zawarte w polityce prywatności portalu www.podkowalesna.pl

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w ramach serwisu internetowego podkowalesna.pl
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
 3. Określenia użyte w niniejszej Polityce oznaczają:
 • „Serwis” – serwis internetowy podkowalesna.pl, dostępny pod adresem podkowalesna.pl
 • „Polityka” – niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies;
 • „Dane osobowe” – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w myśl art. 4 pkt 1 RODO;
 • „Administrator Danych Osobowych”- Urząd Miasta Podkowa Leśna
 • „Użytkownik” – osoba fizyczna przeglądająca Serwis lub korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, zarówno posiadająca konto w Serwisie, jak również nieposiadająca konta w Serwisie;
 • „Pseudonimizacja” – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizyczne (art. 4 pkt 5 RODO);
 • „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1219).
 1. Celem niniejszego serwisu jest dostarczenie Użytkownikowi rozwiązań, które pozwalają na realizację w pełni bezpiecznych usług online, z jednoczesnym poszanowaniem zasad poufności i nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że na postawie wyraźnego upoważnienia otrzymanego od Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Urząd Miasta Podkowa Leśna przetwarza dane osobowe jedynie w celu w jakim je otrzymało.
 3. W celu łatwiejszego korzystania z serwisu przez Użytkownika, Serwis używa technologii Cookies

Polityka prywatności

Ochrona prywatności Użytkowników naszego serwisu odgrywa dla nas szczególną rolę. Dlatego też duże znaczenie przywiązujemy do tego aby świadczy ć usługi na jak najwyższym poziomie.

 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza co do zasady wyłącznie dane osobowe Użytkowników, podawane przez nich w formularzach dostępnych w Serwisie przy jednoczesnym wyrażeniu przez Użytkowników zgody na ich przetwarzania oraz poinformowaniu o celach, w jakich dane będą przetwarzane.
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe w celu oraz w zakresie niezbędnym dla korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. ( newsletter, zapis email, usługa sms)
 3. W zależności od dobrowolnie wyrażonej przez Użytkownika zgody, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Wyrażenie tego rodzaju zgody jest dobrowolne i nie jest ono warunkiem korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych odbywa się wyłącznie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych powyżej. Wszelkie gromadzone dane osobowe są ograniczane do niezbędnego minimum zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz artykułem 5 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Administrator Danych Osobowych może pozyskiwać dane logów dostępowych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkowników, takie jak np. numer IP. Dane te są wykorzystywane do diagnostyki pracy serwera Serwisu, analizy jego bezpieczeństwa oraz w celach statystycznych.

Cookies

 1. Cookies (tzw. Ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer lub inne urządzenie) podczas przeglądania niniejszego serwisu, pozwalające pozyskać informacje na temat tego w jaki sposób Użytkownik korzysta z serwisu, tak aby dopasować serwis do potrzeb i preferencji konkretnego Użytkownika oraz aby zapewnić jego właściwe funkcjonowanie.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  • zapisują informację na temat dokonywanych przez Użytkownika wyborów, co z kolei umożliwia dostosowanie serwisu do potrzeb konkretnego Użytkownika, np. poprzez zapamiętanie wybranego języka;
  • pozwalają na zbieranie informacji o tym jak często i ilu Użytkowników odwiedza serwis, tylko i wyłącznie w celach statystycznych, bez dokonywania identyfikacji Użytkowników;
  • pozwalają określić w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, a tym samym dostarczają informacji na temat obszarów, które Użytkownik przeglądał, czasu który spędził na stronie, trudnościach, które się pojawiły, jak np. komunikaty o błędach, co pozwala utrzymać działanie serwisu na odpowiednim poziomie.
 3. Nasz serwis używa plików cookies do tzw. targetowania, czyli takich, które zapamiętują informacje dotyczące korzystania z serwisu, aby dostarczać Użytkownikom materiałów dostosowanych do ich preferencji.
 4. Powyższe pliki cookies nie służą identyfikacji danych osobowych Użytkowników.

Kontrola zapisywania plików cookies

 1. Korzystanie z serwisu przez Użytkownika bez dokonania zmiany ustawień w przeglądarce internetowej w celu blokowania obsługi cookies, oznacza uzyskanie dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego Użytkownika i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na używanie plików cookies.
 2. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z serwisu zablokować możliwość zapisywania plików cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.
 3. W celu uzyskania informacji, co do możliwości zmiany ustawień obsługi plików cookies, należy skorzystać z instrukcji używanej przez siebie przeglądarki internetowej, albo wyświetlić opcję pomoc w swojej przeglądarce, aby dowiedzieć się jak dostosowywać lub zmieniać ustawienia przeglądarki.
 4. W celu ponownego uruchomienia obsługi cookies należy ponownie zmienić́ ustawienia przegląd Zapisane pliki cookies mogą̨ być́ w większości przypadków usunięte przez Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 5. Usunięcie bądź zablokowanie plików cookies może wpłynąć na sposób korzystania z serwisu, gdyż niektóre jego obszary mogą stać się nie w pełni dostępne dla Użytkownika i w konsekwencji może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności serwisu.

Automatyczne przetwarzanie danych:

 1. Na potrzeby przetwarzania wykorzystujemy z reguły dane po ich pseudonimizacji, a w przeciwnym przypadku wykorzystujemy informacje dotyczące adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Prawa Użytkownika:

 1. Administrator Danych Osobowych w pełni respektuje prawa Użytkowników związane z ochroną danych osobowych, w szczególności normy wynikające z RODO. W szczególności każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:
 • uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych;
 • dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany;
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych w usprawiedliwionych celach Administratora Danych Osobowych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu;
 • skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania przez Użytkownika przetwarzania danych dokonywanego przez Administratora Danych Osobowych za niezgodne z prawem.
 1. Administrator zastrzega, że:
 • w przypadku braku możliwości bezwzględnego zidentyfikowania Użytkownika ze względu na zakres podanych przez niego danych, Administrator Danych Osobowych może odmówić Użytkownikowi podjęcia działań zgodnych z żądaniem osoby związanego z prawami wskazanymi powyżej;
 • nie ma obowiązku usunięcia danych osobowych w przypadku w którym jest to niezbędne do:
  • korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji;
  • wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  • celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych;
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Korzystanie z praw Użytkownika:

 1. Użytkownik, w celu skorzystania z przysługujących mu praw wskazanych powyżej, powinien wnieść odpowiednie żądanie drogą elektroniczną na przeznaczony dla tego celu adres e-mail: iod@podkowalesna.pl
 2. Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się do odpowiedzi na żądanie bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od jego nadesłania
  z zastrzeżeniem pozostałej treści art. 12 ust. 3 RODO.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO)  więcej na link http://bip.podkowalesna.pl/informacje-podstawowe/rodo/15440/

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub praktyk stosowanych na tej stronie, proszeni są o kontakt informatyk@podkowalesna.pl

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna