RODO

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna ,
   tel. 22 75 92 100 , email: urzadmiasta@podkowalesna.pl  
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl
  • Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. e RODO
  • Nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymaga tego prawo.
  • Powierzone dane osobowe są przechowywane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011r)
  • Celem przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 poz. 1875)
  • Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również w celach statystycznych i archiwalnych.
  • Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa.
  • Mają Państwo prawo do:
   • Dostępu do danych (art. 15 RODO)
   • Sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO)
   • Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO)
   • Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO)
   • Przeniesienia danych (art. 20 RODO)
   • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie podatków, opłat lokalnych i windykacji

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie podatków, opłat lokalnych i windykacji

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna,
  tel. 22 75 92 100 , email: urzadmiasta@podkowalesna.pl  
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akacjowa 39/41,
  05-807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl
 1. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celach wypełnienia obowiązków prawnych
  na podstawie art. 6 1 lit. c RODO, Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz.1445 z późn. zm.) oraz Ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie danych wiązałoby się z odpowiedzialnością karną skarbową. Dane nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymagałoby tego prawo.
 2. Przetwarzane dane osobowe są przechowywane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011r).
 3. Celem przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 poz. 1875),  w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych m.in. w celu przeprowadzenia postępowania podatkowego w sprawie ustalenia określenia wysokości zobowiązania podatkowego: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, identyfikacji dokonania zapłaty podatku, zobowiązań cywilnoprawnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym a w przypadku zaległości w/w należności podejmowania działań informacyjnych, wystawiania upomnień, wezwań do zapłaty i tytułów wykonawczych.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również w celach statystycznych i archiwalnych.
 5. Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa
  lub na podstawie umów powierzenia oraz ujawnione podmiotom doręczającym

korespondencję w ramach postępowania dotyczącego podatku na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj.

 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).
 2. Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz.1445 z późn. zm.)
 3. Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892
  z późn. zm.)
 4. Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 z późn. zm.)
 5. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)
 6. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.)
 7. Ustawy z dnia 17 listopada 1964r – Kodeks Postepowania Cywilnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.)
 8. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks Postępowania Administracyjnego
  (Dz. U. z 2018 poz. 1360 z późn. zm. )

oraz innych ustaw, przepisów wykonawczych i regulacyjnych w tym Uchwał Rady Miasta Podkowa Leśna .

Mają Państwo prawo do:

 1. Dostępu do danych (art. 15 RODO)
 2. Sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO)
 3. Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO)
 4. Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 5. Przeniesienia danych (art. 20 RODO)
 6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
  i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,

2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest odpowiednio: Burmistrz  Miasta Podkowa Leśna

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Burmistrzem Miasta można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora urzadmiasta@podkowalesna.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez iod@podkowalesna.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

·         zarejestrowania w związku z:

–         nadaniem lub zmianą numeru PESEL,

–         zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,

–         zmianą obywatelstwa,

–         wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,

–         zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,

·         rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:

–         zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,

–         wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego,

–         zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski

·         uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL

·         usunięcia  niezgodności w danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.

ODBIORCY DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

–         kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,

–         organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,

–         organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,

–         wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,

–         wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

1.             Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060)                              przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.             Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest:

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem –Burmistrzem  Miasta Podkowa Leśna można się skontaktować  urzadmiasta@podkwoalesna.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Burmistrz Miasta Podkowa Leśna wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez iod@podkowalesna.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

·         wydania Pani/Panu dowodu osobistego.

·         unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:

–         zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

–         zmiany danych zawartych w dowodzie,

–         upływu terminu ważności dowodu,

–         utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

·         uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH

 

W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

–         organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

–         ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Podkowie Leśnej

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Podkowie Leśnej można się skontaktować urzadmiasta@podkowalesna.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Podkowie Leśnej wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez iod@podkwoalesna.pl .

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

·         sporządzenia aktu urodzenia dziecka

·         sporządzenia aktu małżeństwa

·         sporządzenia aktu zgonu

·         przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

·         przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

·         przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

·         przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

·         przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

·         wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

·         wydania odpisu aktu stanu cywilnego

·         wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

·         wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

·         sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

·         realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą

·         realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

·         realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach

·         realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

·         dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

·         wydania dokumentów z akt zbiorowych

·         zameldowania

·         nadania numeru PESEL.

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH

 

Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

– kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

–  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa w zakresie rejestru wyborców

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa w zakresie rejestru wyborców

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna jest: Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna, urzadmiasta@podkowalesna.pl
 2. Burmistrz wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna, iod@podkowalesna.pl
 3. Administrator danych osobowych – przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 754 ze zm), Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 poz. 994)
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miasta Podkowa Leśna wynikających z prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców Miasta Podkowa Leśna
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych z Miastem Podkowa Leśna przetwarzające dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane na czas trwania postępowania w sprawie tj. przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne tj. okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), nie stosuje się ze względu na to, że przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia nadrzędnych podstaw przetwarzania;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikające tylko i wyłącznie z art. 21 ust 1 i 2 RODO
 • prawo do przenoszenia danych – nie ma zastosowania ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa i jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 3. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z monitoringu wizyjnego Miasta Podkowa Leśna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z monitoringu wizyjnego Miasta Podkowa Leśna

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna, tel. 22 75 92 100, email: urzadmiasta@podkowalesna.pl  
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w obszarze monitorowania.
 • Dane przetwarzane są na podstawie art. 114 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000).
 • Nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymaga tego prawo.
 • Monitoring wizyjny obejmuje wybrane obszary terenu administracyjnego Miasta Podkowa Leśna :
  • Teren Parkingu PARK&RIDE
  • Teren Parku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej
  • Okolice Urzędu Miasta Podkowa Leśna
  • Teren parkingu ul. Główna
 • Dane osobowe uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres 30 dni
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa
 • Przetwarzane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów obowiązujących prawem
 • organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa.
 • Mają Państwo prawo do:
  • Dostępu do danych (art. 15 RODO)
  • Sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO)
  • Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO)
  • Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  • Przeniesienia danych (art. 20 RODO)
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie Rady Miasta

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie Rady Miasta

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna, tel. 22 75 92 100 , email: urzadmiasta@podkowalesna.pl  
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c RODO
 • Nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymaga tego prawo.
 • Powierzone dane osobowe są przechowywane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011r)
 • Celem przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.);
 • mają Państwo prawo do:
 • dostępu do danych (art. 15 RODO),
 • sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych (art. 20 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO);
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również w celach statystycznych i archiwalnych.
 • Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Kaluzula zgody informacyjnej dotycząca e-faktur

Kaluzula zgody informacyjnej dotycząca e-faktur

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w zakresie Podkowiańskiej Karty Mieszkańców

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w zakresie Podkowiańskiej Karty Mieszkańców

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

• Administratorem danych osobowych jest U rząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, tel. 22 75 92 100 , email: urzadmiasta@podkowalesna.pl
• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust I lit a RODO), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl
• Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a RODO
• Nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymaga tego prawo.
• Powierzone dane osobowe są przechowywane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011r)
• Celem przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków wynikających z Ustawy
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 poz. 1875), w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych i zleconych lub przyjętych przez miasto w wyniku porozumień
• Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również w celach statystycznych i archiwalnych.
• Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia.
• Mają Państwo prawo do:
o Dostępu do danych (art. 15 RODO)
o Sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO)
r Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO)
r Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO)
r Przeniesienia danych (art. 20 RODO)
r Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)
• Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna, reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/41,
  05 – 807 Podkowa Leśna,
  22 75 92 100, email: urzadmiasta@podkowalesna.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Akacjowa 39/41, 05 – 807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
  wynikającego z 11¹ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
  alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.), którym jest złożenie, do dnia
  31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów
  napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko
  podmioty uprawnione do odbioru tych danych. Dane nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymagałoby tego prawo.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres
  wynikający z Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011r) z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym oraz procedur wewnętrznych Urzędu.
 6. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również w celach statystycznych i archiwalnych
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania; ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  przenoszenia danych, usunięcia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane są niezbędne do realizacji celu załatwienia Pani/Pana sprawy. Niepodanie
  tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji celu załatwienia sprawy.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Wszelkie prawa serwisu Miasta Podkowa Leśna www.podkowalesna.pl  są zastrzeżone. Użytkownik serwisu ma prawo do drukowania, pobierania całych stron lub fragmentów publikowanych na portalu pod warunkiem, że nie będzie naruszać to praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Urzędu Miasta Podkowa Leśna. Użytkownicy nie mogą w całości ani w częściach kopiować publikowanych stron w celach komercyjnych, linkować, transmitować lub modyfikować bez zgody Urzędu Miasta Podkowa Leśna.

Wprowadzenie

Urząd Miasta Podkowa Leśna w swoich działaniach przestrzega i szanuje prawa również te związane z ochroną danych osobowych. Dbając i świadomie podejmując decyzje zobowiązani jesteśmy do ochrony Państwa danych osobowych, aby przetwarzać je zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, mając szczególnie na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisów internetowych Urzędu Miasta Podkowa Leśna akceptujecie Państwo zasady zawarte w polityce prywatności portalu www.podkowalesna.pl

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w ramach serwisu internetowego podkowalesna.pl
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
 3. Określenia użyte w niniejszej Polityce oznaczają:
 • „Serwis” – serwis internetowy podkowalesna.pl, dostępny pod adresem podkowalesna.pl
 • „Polityka” – niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies;
 • „Dane osobowe” – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w myśl art. 4 pkt 1 RODO;
 • „Administrator Danych Osobowych”- Urząd Miasta Podkowa Leśna
 • „Użytkownik” – osoba fizyczna przeglądająca Serwis lub korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, zarówno posiadająca konto w Serwisie, jak również nieposiadająca konta w Serwisie;
 • „Pseudonimizacja” – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizyczne (art. 4 pkt 5 RODO);
 • „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1219).
 1. Celem niniejszego serwisu jest dostarczenie Użytkownikowi rozwiązań, które pozwalają na realizację w pełni bezpiecznych usług online, z jednoczesnym poszanowaniem zasad poufności i nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że na postawie wyraźnego upoważnienia otrzymanego od Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Urząd Miasta Podkowa Leśna przetwarza dane osobowe jedynie w celu w jakim je otrzymało.
 3. W celu łatwiejszego korzystania z serwisu przez Użytkownika, Serwis używa technologii Cookies

Polityka prywatności

Ochrona prywatności Użytkowników naszego serwisu odgrywa dla nas szczególną rolę. Dlatego też duże znaczenie przywiązujemy do tego aby świadczy ć usługi na jak najwyższym poziomie.

 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza co do zasady wyłącznie dane osobowe Użytkowników, podawane przez nich w formularzach dostępnych w Serwisie przy jednoczesnym wyrażeniu przez Użytkowników zgody na ich przetwarzania oraz poinformowaniu o celach, w jakich dane będą przetwarzane.
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe w celu oraz w zakresie niezbędnym dla korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. ( newsletter, zapis email, usługa sms)
 3. W zależności od dobrowolnie wyrażonej przez Użytkownika zgody, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Wyrażenie tego rodzaju zgody jest dobrowolne i nie jest ono warunkiem korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych odbywa się wyłącznie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych powyżej. Wszelkie gromadzone dane osobowe są ograniczane do niezbędnego minimum zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz artykułem 5 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Administrator Danych Osobowych może pozyskiwać dane logów dostępowych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkowników, takie jak np. numer IP. Dane te są wykorzystywane do diagnostyki pracy serwera Serwisu, analizy jego bezpieczeństwa oraz w celach statystycznych.

Cookies

 1. Cookies (tzw. Ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer lub inne urządzenie) podczas przeglądania niniejszego serwisu, pozwalające pozyskać informacje na temat tego w jaki sposób Użytkownik korzysta z serwisu, tak aby dopasować serwis do potrzeb i preferencji konkretnego Użytkownika oraz aby zapewnić jego właściwe funkcjonowanie.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  • zapisują informację na temat dokonywanych przez Użytkownika wyborów, co z kolei umożliwia dostosowanie serwisu do potrzeb konkretnego Użytkownika, np. poprzez zapamiętanie wybranego języka;
  • pozwalają na zbieranie informacji o tym jak często i ilu Użytkowników odwiedza serwis, tylko i wyłącznie w celach statystycznych, bez dokonywania identyfikacji Użytkowników;
  • pozwalają określić w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, a tym samym dostarczają informacji na temat obszarów, które Użytkownik przeglądał, czasu który spędził na stronie, trudnościach, które się pojawiły, jak np. komunikaty o błędach, co pozwala utrzymać działanie serwisu na odpowiednim poziomie.
 3. Nasz serwis używa plików cookies do tzw. targetowania, czyli takich, które zapamiętują informacje dotyczące korzystania z serwisu, aby dostarczać Użytkownikom materiałów dostosowanych do ich preferencji.
 4. Powyższe pliki cookies nie służą identyfikacji danych osobowych Użytkowników.

Kontrola zapisywania plików cookies

 1. Korzystanie z serwisu przez Użytkownika bez dokonania zmiany ustawień w przeglądarce internetowej w celu blokowania obsługi cookies, oznacza uzyskanie dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego Użytkownika i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na używanie plików cookies.
 2. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z serwisu zablokować możliwość zapisywania plików cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.
 3. W celu uzyskania informacji, co do możliwości zmiany ustawień obsługi plików cookies, należy skorzystać z instrukcji używanej przez siebie przeglądarki internetowej, albo wyświetlić opcję pomoc w swojej przeglądarce, aby dowiedzieć się jak dostosowywać lub zmieniać ustawienia przeglądarki.
 4. W celu ponownego uruchomienia obsługi cookies należy ponownie zmienić́ ustawienia przegląd Zapisane pliki cookies mogą̨ być́ w większości przypadków usunięte przez Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 5. Usunięcie bądź zablokowanie plików cookies może wpłynąć na sposób korzystania z serwisu, gdyż niektóre jego obszary mogą stać się nie w pełni dostępne dla Użytkownika i w konsekwencji może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności serwisu.

Automatyczne przetwarzanie danych:

 1. Na potrzeby przetwarzania wykorzystujemy z reguły dane po ich pseudonimizacji, a w przeciwnym przypadku wykorzystujemy informacje dotyczące adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Prawa Użytkownika:

 1. Administrator Danych Osobowych w pełni respektuje prawa Użytkowników związane z ochroną danych osobowych, w szczególności normy wynikające z RODO. W szczególności każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:
 • uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych;
 • dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany;
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych w usprawiedliwionych celach Administratora Danych Osobowych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu;
 • skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania przez Użytkownika przetwarzania danych dokonywanego przez Administratora Danych Osobowych za niezgodne z prawem.
 1. Administrator zastrzega, że:
 • w przypadku braku możliwości bezwzględnego zidentyfikowania Użytkownika ze względu na zakres podanych przez niego danych, Administrator Danych Osobowych może odmówić Użytkownikowi podjęcia działań zgodnych z żądaniem osoby związanego z prawami wskazanymi powyżej;
 • nie ma obowiązku usunięcia danych osobowych w przypadku w którym jest to niezbędne do:
  • korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji;
  • wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  • celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych;
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Korzystanie z praw Użytkownika:

 1. Użytkownik, w celu skorzystania z przysługujących mu praw wskazanych powyżej, powinien wnieść odpowiednie żądanie drogą elektroniczną na przeznaczony dla tego celu adres e-mail: iod@podkowalesna.pl
 2. Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się do odpowiedzi na żądanie bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od jego nadesłania
  z zastrzeżeniem pozostałej treści art. 12 ust. 3 RODO.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO)  więcej na link http://bip.podkowalesna.pl/informacje-podstawowe/rodo/15440/

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub praktyk stosowanych na tej stronie, proszeni są o kontakt informatyk@podkowalesna.pl

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna