Biuletyn Informacji Publicznej / Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 29 grudnia 2015 o 17:57:37. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Burmistrz – kontakt, godziny przyjmowania, zadania.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna kadencji 2014-2018
Artur Tusiński

Przyjmuje interesantów:

  •  w sprawach ogólnych – codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,
  • w sprawach skarg i wniosków – w poniedziałki w godz.12.00-18.00.

Burmistrz przyjmuje interesantów w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej ul. Akacjowa 39/41

e-mail: burmistrz@podkowalesna.pl

Kompetencje Burmistrza Miasta

Kompetencje Burmistrza Miasta

Według ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. , poz. 5914 ze zm).

I. Burmistrz jest organem wykonawczym gminy (art. 26 ustawy).

II. Burmistrz powołuje oraz odwołuje swego zastępcę w drodze zarządzenia (art. 26 a ust. 1 ustawy)

III. Objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania, o treści zawartej w ustawie (art. 29 a).

IV. Burmistrz wykonuje uchwały rady i zadania gminy określone przepisami prawa (art. 30 ust. 1 ustawy).

V. Do kompetencji Burmistrza należy w szczególności (art. 30 ust. 2):

1. przygotowywanie projektów uchwał rady,
2. opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
3. określanie sposobu wykonywania uchwał,
4. gospodarowanie mieniem komunalnym,
5. wykonywanie budżetu,
6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (art. 30 ustawy)
7. kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz (art. 31 ustawy)
8. jest kierownikiem urzędu, zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (art. 33 ustawy).
9. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości gminy. Burmistrz może upoważnić swojego zastępców lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych, w jego imieniu (art. 39 ustawy).

Ostatnia zmiana: 2016/05/25 - 12:22

Burmistrz kadencji 2014-2018 Burmistrz Kadencji 2010-2014

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
29 grudnia 2015 o 17:57:37Aktualna wersja
Zawartość
<strong>Burmistrz - kontakt, godziny przyjmowania, zadania.</strong>  <strong>Burmistrz - kontakt, godziny przyjmowania, zadania</strong>
<div id="tekst"><strong> Burmistrz</strong> Miasta Podkowa Leśna kadencji 2014-2018  
<b>Artur Tusiński</b></div>  
  <div id="tekst"><strong> Burmistrz</strong> <strong>Miasta Podkowa Leśna kadencji 2014-2018 - </strong><b>Artur Tusiński</b></div>
<div> <div>
<strong>Przyjmuje interesantów:</strong>  <strong>Burmistrz przyjmuje interesantów</strong> w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41:
<ul> <ul>
<li> <strong>w sprawach ogólnych</strong> - codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,</li>  <li> <strong>w sprawach ogólnych</strong> - codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,</li>
<li><strong>w sprawach skarg i wniosków</strong> - w poniedziałki w godz.12.00-18.00.</li>  <li><strong>w sprawach skarg i wniosków</strong> - w poniedziałki w godz.12.00-18.00.</li>
</ul> </ul>
<em>Burmistrz przyjmuje interesantów w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej ul. Akacjowa 39/41</em>  
e-mail: <a href="mailto: burmistrz@podkowalesna.pl" >burmistrz@podkowalesna.pl</a>  Tel. 22 759-21-01, e-mail: <a href="mailto: burmistrz@podkowalesna.pl" >burmistrz@podkowalesna.pl</a>

"Kompetencje

"Kompetencje

  
<em>Według ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. , poz. 5914 ze zm).</em>  

"Kompetencje

"Kompetencje

w
<em>edług ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm):</em>
I. Burmistrz jest organem wykonawczym gminy (art. 26 ustawy). I. Burmistrz jest organem wykonawczym gminy (art. 26 ustawy).
II. Burmistrz powołuje oraz odwołuje swego zastępcę w drodze zarządzenia (art. 26 a ust. 1 ustawy)  II. Burmistrz powołuje oraz odwołuje swego zastępcę w drodze zarządzenia (art. 26 a ust. 1 ustawy).
III. Objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania, o treści zawartej w ustawie (art. 29 a). III. Objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania, o treści zawartej w ustawie (art. 29 a).
IV. Burmistrz wykonuje uchwały rady i zadania gminy określone przepisami prawa (art. 30 ust. 1 ustawy). IV. Burmistrz wykonuje uchwały rady i zadania gminy określone przepisami prawa (art. 30 ust. 1 ustawy).
V. Do kompetencji Burmistrza należy w szczególności (art. 30 ust. 2): V. Do kompetencji Burmistrza należy w szczególności (art. 30 ust. 2):
1. przygotowywanie projektów uchwał rady, 1. przygotowywanie projektów uchwał rady,
2. opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  2. opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
3. określanie sposobu wykonywania uchwał, 3. określanie sposobu wykonywania uchwał,
4. gospodarowanie mieniem komunalnym, 4. gospodarowanie mieniem komunalnym,
5. wykonywanie budżetu, 5. wykonywanie budżetu,
6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (art. 30 ustawy)  6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (art. 30 ustawy),
7. kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz (art. 31 ustawy)  7. kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz (art. 31 ustawy),
8. jest kierownikiem urzędu, zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (art. 33 ustawy).  8. jest kierownikiem urzędu, zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (art. 33 ustawy),
9. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości gminy. Burmistrz może upoważnić swojego zastępców lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych, w jego imieniu (art. 39 ustawy).  9. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości gminy. Burmistrz może upoważnić swojego zastępców lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu (art. 39 ustawy).
 [/toggle]
<p style="text-align: right;"><em>Ostatnia zmiana: 2016/05/25 - 12:22</em></p> <p style="text-align: right;"><em>Ostatnia zmiana: 2016/05/25 - 12:22</em></p>
</div> </div>
Burmistrz kadencji 2014-2018  Burmistrz kadencji 2014-2018
Burmistrz Kadencji 2010-2014 Burmistrz Kadencji 2010-2014

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna