Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Rok 2019

Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna za 2018 rok

Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna za 2018 rok

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2018 rok

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2018 rok

Uchwała RIO dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała RIO dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Podkowa Leśna

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna